MSPH 98 INS 1992/2011-A-8
č.d.: MSPH 98 INS 1992/2011-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: FIX STAV, spol.s r.o. v likvidaci se sídlem Křenická 1626/56, 100 00 Praha 10, IČ:27243621 o insolvenčním návrhu dlužníka,

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2011 č.d. MSPH 98INS 1992/2011-A-6 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 08.02.2011 se dlužník domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka. Insolvenční soud usnesením ze dne 15.02.2011 č.d. MSPH 98INS 1992/2011-A-6 insolvenční návrh dle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítl s tím, že dlužník nevylíčil rozhodující skutečnosti týkající se jeho úpadku, v návrhu chybí konkrétní tvrzení o hodnotě dlužníkova majetku-motorového vozidla Opel Corsa. Podáním ze dne 04.03.2011 podal dlužník (likvidátor) odvolání a uvedl, že po zahájení likvidace nezjistil žádný majetek dlužníka, pouze ze sdělení odboru dopravně správních agend Magistrátu hl.m.Prahy vyplývá, že dlužník je evidován jako majetek motorového vozidla Opel Corsa. Hodnota vozidla je zanedbatelná a to zejména vzhledem k prvnímu zaevidování vou v r.1986. Likvidátor dlužníka navíc zjistil, že vozidlo není od 09.04.2009 pojištěno a pravděpodobně opustilo s jednatelem dlužníka územní ČR. Vzhledem k výše uvedenému analogicky dle ust.§210a o.s.ř. a §374 odst.3/ o.s.ř. soud své rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zrušil, neboť je toho názoru, že za stávajícího stavu je tvrzení o hodnotě dlužníkova majetku postačující k osvědčení jeho hodnoty a k závěru o existenci úpadku dlužníka. Po právní moci tohoto usnesení bude řízení pokračovat, dlužníkovi bude řádně doručena výzva k doplnění a opravě insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 7. dubna 2011 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Janotová