MSPH 98 INS 19309/2013-B-21
Č.d.: MSPH 98 INS 19309/2013-B-21

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka MONOS Ostrava s.r.o., se sídlem Tuchotická 1758, 190 16 Praha 9, Újezd nad Lesy, IČ: 24211737 způsobu řešení úpadku dlužníka

takto:

I. Soud povoluje reorganizaci dlužníka MONOS Ostrava s.r.o., se sídlem Tuchotická 1758, 190 16 Praha 9, Újezd nad Lesy, IČ: 24211737.

II. Insolvenčním správcem dlužníka je nadále společnost Horizont ISPL, v.o.s., se sídlem Bohumínská 788/61, Ostrava, IČ: 28599373.

III. Insolvenčnímu dlužníku se ukládá, aby ve lhůtě do 120 dnů předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá.

IV. Přednostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník (§ 339 odst. 1 IZ). Jestliže dlužník před uplynutím lhůty podle bodu II. výroku tohoto usnesení oznámí, že nehodlá předložit reorganizační plán, insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty. Vyjdou-li najevo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že zajištěným věřitelům neplatí úroky podle § 171 odst. 4, může insolvenční soud i bez návrhu rozhodnout o zkrácení nebo ukončení lhůty podle odstavce 1. Zaniklo-li dlužníku právo přednostně sestavit reorganizační plán rozhodnutím insolvenčního soudu, vyzve insolvenční soud k předložení reorganizačního plánu další osoby-věřitele.

V. Soud ustanovuje Ing. Jiřího Brejchu, Pilská 572, 198 00 Praha 9-Hostavice, IČ:12612081 ve věci shora uvedené znalcem z oboru ekonomika. Znalci se ukládá, aby podal znalecký posudek písemně ve 3 vyhotoveních, a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení tohoto usnesení. Úkolem znalce je ocenit podle § 153 IZ obvyklou cenu majetkové podstaty úpadce. Pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení i odděleně.

Znalec je povinen podat znalecký posudek ve stanovené lhůtě, ze závažných důvodů může požádat soud o její prodloužení. Nepodá-li znalec do uplynutí lhůty znalecký posudek, může mu být uložena pořádková pokuta až do výše

50.000,-Kč. Opožděné podání znaleckého posudku může mít za následek snížení odměny až na polovinu. Znalec může odepřít podání znaleckého posudku, nepatří-li vymezený úkol do oboru jeho znalecké činnosti nebo kdyby podání znaleckého posudku způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. O důvodnosti odepření znaleckého posudku rozhoduje soud.

Uvede-li znalec nepravdu, o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí nebo zamlčí-li takovou okolnost, jde o trestný čin (§ 175 tr. zák.). Soud v souladu s ust. § 127 odst. 3 OSŘ ukládá všem účastníkům řízení, aby znalci poskytli potřebnou součinnost nezbytnou ke splnění jeho znaleckého zadání, zejména předložili znalci potřebné dokumenty, podali mu nutná vysvětlení, aby snášeli vstup znalce do nemovitostí úpadce případně jiných prostor a zpřístupnili mu bez prodlení všechna místa nezbytná ke splnění jeho znaleckého zadání. Tomu, kdo nesplní povinnost uloženou podle § 127 odst. 3 OSŘ, může soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč.

VI. Soud ukládá zvolenému zástupci věřitelů, aby ve lhůtě do 15 dnů schválil odměnu znalce a podal o tom v téže lhůtě zprávu soudu a insolvenčnímu správci.

VII. Účinky rozhodnutí o povolení reorganizace nastávají dnem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Usnesením č.d.:-A-12 ze dne 23. září 2013 zjistil soud úpadek dlužníka a správcem ustanovil osobu uvedenou v bodě II. výroku tohoto usnesení. Schůze věřitelů, která se konala dne 28. listopadu 2013 přijala v souladu s § 150 IZ usnesení, podle kterého má být úpadek dlužníka řešen reorganizací.

Dle § 152 odst.1 přijme-li schůze věřitelů usnesení podle § 150, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení. To neplatí, je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo je-li přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku.

Návrh na povolení reorganizace dlužník podal ve lhůtě stanovené § 318 odst. 1 IZ (společně s insolvenčním návrhem), návrh na povolení reorganizace obsahoval všechny podstatné náležitosti a přílohy podle § 319 IZ. Soud tedy podle § 328 IZ rozhodl o povolení reorganizace, jak v bodě I. výroku tohoto usnesení uvedeno, vyzval dlužníka k předložení reorganizačního plánu ve lhůtě do 120 dnů (§329 odst. 1 písm. c) IZ) a informoval účastníky řízení o tom, za jakých podmínek mohou podat reorganizační plán další osoby (§329 odst. 1 písm.d)IZ).

Podle § 153 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty; současně znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně. Tuto povinnost má soud ze zákona vždy, tedy i v případě, kdy je majetek dlužníka v převážné míře tvořen pohledávkami. Vzhledem k tomu, že schůze věřitelů neurčila osobu znalce, soud rozhodl, jak uvedeno v bodě IV. výroku tohoto usnesení. Podle § 154 odst. 2 IZ odměnu znalce schvaluje věřitelský výbor ve lhůtě do 15 dnů od ustanovení znalce.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§328 IZ).

Dlužník je v průběhu reorganizace dlužníkem s dispozičními oprávněními. Pro povinnosti dlužníka, který je fyzickou osobou, a statutárního orgánu dlužníka, který je právnickou osobou, platí obdobně § 36 a 37 IZ.

Právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení.

Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně. Za právní úkony, které mají zásadní význam, se považují úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové podstaty nebo postavení věřitelů anebo míra uspokojení věřitelů.

Pohledávky vedoucích zaměstnanců dlužníka s dispozičními oprávněními, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, které vznikly po povolení reorganizace, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru.

Ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace, sestaví dlužník mezitímní účetní závěrku.

Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce. Valné hromadě nebo členské schůzi dlužníka i po rozhodnutí o povolení reorganizace zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského výboru. Zanikne-li funkce statutárního orgánu dlužníka nebo dozorčí rady anebo funkce všech členů těchto orgánů a není-li postupem podle zvláštního právního předpisu jmenován nebo zvolen do 30 dnů poté nový statutární orgán nebo dozorčí rada nebo jejich členové, zvolí je věřitelský výbor.

Znalec je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k

věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, je povinen to neprodleně oznámit soudu. Účastníci řízení mohou podat proti osobě znalce námitky do 8 dnů od doručení tohoto usnesení. O tom, zda je znalec vyloučen, rozhodne soud. Odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem podle § 153 IZ se řídí předpisy, které obecně upravují odměňování znalce při úkonech mimo soudní řízení. Výši odměny znalce podle schvaluje věřitelský výbor; nedojde-li ke schválení odměny do 15 dnů po ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud.

V Praze dne 6. února 2014 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krčková