MSPH 98 INS 18300/2016-B-27
Č.d.: MSPH 98 INS 18300/2016-B-27

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Famfulíkova 1148/3, 182 00 Praha 8, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Soud povoluje Vítězslavu anonymizovano , nar. bytem výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ideálního podílu ve výši 1/2 k celku, SJM-pozemek p.č. St. 352, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Broumy, č.e. 13, rod. rekreační dům, pozemek p.č. 631/7, trvalý travní porost, vše zapsáno na LV č. 89 pro k.ú. a obec Broumy, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29. 1. 2018 požádal Vítězslav Holeček, nar. bytem o vydání rozhodnutí, jímž by mu soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 1 a 2 Insolvenčního zákona, a to ve výroku uvedených spoluvlastnických podílů na nemovitostech.

Z návrhu a soupisu majetkové podstaty dlužníka soud zjistil, že Vítězslavu anonymizovano je manželem dlužnice.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník a osoby mu blízké nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podáním ze dne 30. 1. 2018, insolvenční správce soudu sdělil, že nejvyšší kupní cenu ve výši ocenění dle znaleckého posudku nabídl manžel dlužnice Vítězslav Holeček. Z uvedeného důvodu byl zájemce insolvenčním správcem poučen o možnosti podat k insolvenčnímu soudu žádost o udělení výjimky podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Oba zajištění věřitelé s uzavřením kupní smlouvy za cenu 273.600,--Kč s panem Vítězslavem Holečkem souhlasí. isir.justi ce.cz

Vzhledem ke specifičnosti majetkové podstaty dospěl soud k závěru, že není důvod neudělit ohledně spoluvlastnických podílů nemovitostí dlužníka výjimku ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dle § 295 IZ, současně se souhlasem věřitelského orgánu (kterým je insolvenční soud).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

V Praze dne 22. února 2018

JUDr. Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.