MSPH 98 INS 17230/2013-A-16
č.d. MSPH 98 INS 17230/2013-A-16

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl samosoudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka : Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Borová 1157/4, 143 00 Praha 12, o návrhu na nařízení předběžného opatření,

t akt o :

Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření ze dne 25.11.2013, aby soud neprodleně vydal zápis o insolvenci na Josefa anonymizovano , anonymizovano , do veřejného insolvenčního rejstříku na vědomí, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 25.11.2013 navrhl dlužník vydání ve výroku tohoto usnesení popsaného předběžného opatření. Svůj návrh zdůvodnil soudu tak, že ve věci dlužníka byl dne 19.06.2013 podán k soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který byl insolvenčním soudem usnesením č.d.-A-9 , ze dne 15.července 2013, odmítnut (dlužník ve svém návrhu nesprávně uvádí zamítnut ). Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Dlužník informoval soud o skutečnosti, že Mgr. Michal Rudý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Střemchová 16, Praha 10, vydal na movité věci a nemovité věci ve vlastnictví dlužníka dražební vyhlášku a nařídil jejich dražbu na den 27.11.2013 a 28.11.2013. Navrhovatel/dlužník výslovně uvádí, že insolvence je dosud projednávaná u odvolacího soudu a rozhodnutí nebylo ve věci vydáno, prodejem veškerého majetku, bez toho aniž by tomu bylo zápisem v insolvenčním rejstříku zabráněno, by v případě rozhodnutí odvolacího soudu o přípustnosti insolvence ztrácelo smysl, majetek by byl rozprodán a nebylo by co prodávat a z čeho částečně uspokojit věřitele. Dlužník uvádí, že by nadále zůstal dlužníkem a nemohl by již podat žádost o insolvenci, neboť by dlužníkovi nezůstal žádný majetek, ze kterého by mohl alespoň částečně uspokojit své věřitele. Z těchto důvodů žádá dlužník vydání předběžného opatření, aby soud neprodleně vydal zápis o insolvenci na Josefa anonymizovano , anonymizovano , do veřejného insolvenčního rejstříku.

V zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ je možnost podání návrhu na vydání předběžného opatření upravena v ustanoveních § 82 a § 113 IZ. Dle ustanovení § 82 předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu ustanovit předběžného správce, omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, nebo udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. Předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Návrh dlužníka není možné z obsahového hlediska považovat ani za jeden ze shora uvedených návrhů.

Návrh dlužníka není možné považovat ani za návrh na vydání předběžného opatření dle ustanovení § 113 IZ, neboť na základě tohoto ustanovení je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, může insolvenční soud i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Ustanovení § 113 IZ se rovněž nevztahuje na daný případ.

Návrh dlužníka je tedy možné považovat za návrh na vydání předběžného opatření dle příslušných ustanovení zákona č. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř. .

Podle ustanovení § 7 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Dlužník se ve svém návrhu domáhá, aby soud vydal zápis o insolvenci na Josefa anonymizovano , anonymizovano do veřejného insolvenčního rejstříku na vědomí . Dle zjištění soudu je v insolvenčním rejstříku provozovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR u osoby dlužníka uveden záznam o zahájeném a dosud pravomocně neskončeném insolvenčním řízení na dlužníka. Soudu tedy není jasné, čeho se dlužník, jakožto navrhovatel, svým předběžným opatřením domáhá a jeho návrh považuje za nesrozumitelný a neurčitý ve smyslu ustanovení § 75a odst. 1 o.s.ř. a nezbývá mu, než návrh na nařízení předběžného opatření odmítnout v souladu s ustanovením § 75a odst.1 o.s.ř., jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pro úplnost soud uvádí, že Mgr. Michal Rudý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Střemchová 16, Praha 10, byl insolvenčním soudem přípisem ze dne 25.11.2013, č.d.-A-15, upozorněn na skutečnost, že insolvenčního řízení ve věci dlužníka dosud nebylo pravomocně skončeno a tudíž účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení i nadále trvají, tj. exekuci je možné nařídit, ale nelze ji však provést.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. listopadu 2013 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krupařová