MSPH 98 INS 16225/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 98 INS 16225/2012 29 NSČR 82/2013-P80-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka UNIX spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 74, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 41187784, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 16225/2012, o přihlášce pohledávky věřitele č. 80, o dovolání věřitele č. 80 Jiřího Horáka, bytem v Herinku, Fíkova 144, PSČ 251 01, zastoupeného JUDr. Helenou Chudomelovou, advokátkou se sídlem v Praze 4-Modřanech, Pirinská 3245/8, PSČ 143 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. května 2013, č. j. MSPH 98 INS 16225/2012, 2 VSPH 51/2013-P80-8, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 20. listopadu 2012, č. j.-P80-3, jímž Městský soud v Praze odmítl (jako opožděnou) přihlášku pohledávky věřitele č. 80 Jiřího Horáka a určil, že právní moci rozhodnutí končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel prostřednictvím zvolené advokátky dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že obsah dovolání neotevírá otázky dovolacím soudem neřešené a napadené rozhodnutí vychází z jednoznačné dikce ustanovení § 83 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), vylučujícího prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení a co do závěru o opožděnosti přihlášky je v souladu s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sen. zn. 29 NSČR 27/2009, uveřejněným pod číslem 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněným pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. října 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová