MSPH 98 INS 14742/2015-P10-5
č.d.: MSPH 98 INS 14742/2015-P10-5

Us ne s e ní

Městský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: T.L.S. TRADE LOGISTIC SERVICE, s.r.o., IČ 25361589, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, o přihlášce pohledávky insolvenčního věřitele č. 10: P.J.-MONT, spol. s r.o., IČ 276878821, Manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.11.2015 č.d. MSPH 98 INS 14742/2015-P10-3 se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Ve výroku uvedeným usnesením zdejší soud vyšším soudním úředníkem odmítl přihlášku insolvenčního věřitele č. 10. Odůvodnil to tím, že dvouměsíční lhůta pro podání přihlášky skončila dne 28.9. 2015, a přihláška věřitele č. 10 byla podána až 29.9. 2015.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 10 odvolání, ve kterém namítal, že poslední den lhůty pro podání přihlášky připadl na státní svátek, proto je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, což byl čtvrtek 29.10.2015.

K podanému odvolání soud přezkoumal napadené usnesení a ztotožnil se s názorem věřitele č.10.

Podle § 8 zák. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět insolvenční soudce. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. Aleš Bartoš, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Königová