MSPH 98 INS 14356/2013-P7-5
MSPH 98 INS 14356/2013-P7-5

Usnesení

Městský soud v Praze, rozhodl vyšším soudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: SANITOP s.r.o., IČ 48113441, sídlem Tyršova 1832/7, Praha 2, o přihlášce pohledávky insolvenčního věřitele č. 7

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.2. 2014 č.d. MSPH 98 INS 14356/2013-P7- 3 se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í:

Ve výroku uvedeným usnesením soud rozhodl o přihlášce pohledávky č. 7 insolvenčního věřitele č. 7: Hansgrohe CS, s.r.o., IČ 63677920, sídlem Dornych 47, 617 00 Brno, zast. JUDr. Alešem Ondrušem, advokátem, sídlem Těsnohlídkova 943/9, 613 00 Brno tak, že ji odmítl podle § 188 odst. 2 ins.zák., neboť, podle názoru insolvenčního správce věřitel č. 7 neodstranil vady přihlášky ve stanovené lhůtě. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 7 odvolání, ve kterém uvedl, že tu nebyl dán důvod pro odmítnutí, neboť, dle jeho názoru, byla přihláška v pořádku. Jen z technických důvodů nebyly vyplněny požadované kolonky ve formuláři pro podání přihlášky, když v nich není prostor pro každou fakturu a její splatnost, avšak všechny doklady, ze kterých věřitel č. 7 dovozuje existenci své pohledávky, byly přiloženy jako přílohy. Opětovně je zaslal v doplnění přihlášky k výzvě insolvenčního správce, byť ne ve stanovené lhůtě, avšak s dostatečným předstihem před přezkumným jednáním. Podle ustálené judikatury se postup podle § 188 ins.zák. uplatní pouze tehdy, jestliže vadný je sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky (srov. 1 VSPH 94/2008-P16-11). Jestliže věřitel nedoplní zákonem požadované přílohy dle § 177 ins.zák., záleží na správci, zda takovou přihlášku během přezkumného jednání uzná nebo popře. Soud zvážil, zda lze samotnou přihlášku pohledávky č. 7 označit za vadnou tak, aby byl namístě postup podle § 188 ins.zák., a poté mu nezbylo, než napadené usnesení postupem podle § 8 zák. o vyšších soudních úřednících zrušit.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání jen přihlášený věřitel do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta věřiteli č. 7 však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 ins.zák.).

V Praze dne 25. března 2014

JUDr. Aleš Bartoš,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krčková