MSPH 98 INS 14114/2011-B-28
Č.d.: MSPH 98 INS 14114/2011-B-28

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská se sídlem Slezská 9, Praha 2, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Miroslavou Drahotovou v insolvenční věci dlužníka: Therma CZ-Okna a dveře, s.r.o. v likvidaci , se sídlem Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha 10-Strašnice, IČ: 268 57 944, o souhlasu soudu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 98 INS 14114/2011-B-23 ze dne 9.července 2012 se mění tak, že výrok II. zní :

II. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek : a) úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy, b) prodeje nejvyšší nabídce.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 15.6.2012 insolvenční správce soudu sdělil, že dle ustanovení § 286 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon)-dále jen IZ, rozhodl o způsobu zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu. Jedná se o majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.3.2012. Působnost věřitelského výboru vykonává dle závěrů z přezkumného jednání a na něj navazující schůze věřitelů konané dne 12.4.2012 insolvenční soud.

Soud rozhodl usnesením č.d. MSPH 98 INS 14114/2012-B-23 ze dne 9.7.2012, kterým vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu a stanovil podmínky prodeje-úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy, prodeje nejvyšší nabídce, za minimální cenu 120.000,-Kč s tím, že náklady na prodej nepřesáhnou 20.000,-Kč. Insolvenční správce podáním ze dne 3.1.2013 sdělil soudu, že se majetek nepodařilo za nabízenou cenu zpeněžit.

Soud může v rámci své dohlédací činnosti svůj souhlas s prodejem mimo dražbu kdykoliv změnit event. zrušit nebo stanovit další podmínky prodeje, zjistí-li v průběhu zpeněžování nové skutečnosti, které odůvodňují změnu jeho původního rozhodnutí. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Praze dne 28.ledna 2013 Mgr. Miroslava Drahotová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Čvančarová