MSPH 98 INS 12527/2010-C7-2
MSPH 98 INS 12527/2010-C7-2

Č.j. 98 ICm 1016/2012-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce: Ladislav anonymizovano , anonymizovano bytem Plzeňská 22, 150 00 Praha 5, zastoupeného JUDr. Jiřím Karáskem, advokátem, se sídlem Bělehradská 664/37, 120 00 Praha 2, proti žalované: Mgr. Jana Fialová, advokátka se sídlem Točitá 34, 140 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka AMP Development spol.s r.o., se sídlem Praha 5, K Sádkám 158 o určení pořadí přihlášené pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávce žalobce za dlužníke m AMP Development spol.s r.o., IČ:28236131, se sídlem K Sádkám 158, 159 00 Praha 5 ve výši 3,500 000,00 Kč svědčí právo na uspokojení ze zajištění, je ž se váže k nemovitostem dlužníka a je tedy pohledávkou zajištěnou s e z a m í t á. II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se domáhá určení, že jeho přihlášená pohledávka ve výši 30500.000,-Kč přezkoumaná na přezkumném jednání konaném dne 29.03.2011 je na základě doplnění přihlášky ze dne 29.12.2011 pohledávkou zajištěnou. Uvedl, že pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení podáním ze dne 25.1.2011 s tím, že se jedná o vrácení plnění v důsledku odstoupení žalobce od smlouvy o rezervaci ze dne 15.04.2009 a smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 20.04.2009. pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná na základě pokračování 2 98 ICm 1016/ 2012

Exekutorského zápisu soudního exekutora JUDr. Bayera ze dne 29.03.2010 a jako nezajištěná. Podáním ze dne 29.12.2011 žalobce doplnil svoji přihlášku tak, že dosud nezajištěná, vykonatelná pohledávka ve výši 3,500.000,-Kč je pohledávkou zajištěnou majetkem dlužníka a to z titulu Exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Aleše Bayera, ze dne 21.10.2010 č.j. 002Ex 2621/10-16 (právní moc 21.0.2010), kterým bylo zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby. Uvedla, že žalobce dne 25.1.2011 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vykonatelnou pohledávku ve výši 3,500.000,-Kč a to jako nezajištěnou. Dne 29.03.2011 byla tato pohledávka na přezkumném jednání jako nezajištěná přezkoumána a zjištěna. podáním ze dne 29.12.2011 žalobce sice svoji přihlášku doplnil o tvrzení, že pohledávka je zajištěna majetkem dlužníka, učil tak však až po uplynutí všech lhůt, které jsou dle Insolvenčního zákona k dispozici. pohledávku je tak třeba nadále považovat za nezajištěnou.

Mezi účastníky nebylo sporné, že žalobce do insolvenčního řízení 98INS 12527/2010 přihlásil svoji pohledávku ve výši 3,500.000.-Kč podáním ze dne 25.01.2011 a že tato pohledávka byla zapsána do seznamu přihlášených pohledávek jako pohledávka nezajištěná. Sporné není ani skutečnost, že tato pohledávka byla na přezkumném jednání konaném dne 29.03.2011 přezkoumána a zjištěna jako nezajištěná a že podáním ze dne 29.12.2011 žalobce přihlášku pohledávky doplnil tak, že dosud nezajištěná vykonatelná pohledávka ve výši 3,500.000,-Kč je pohledávkou zajištěnou.

Po provedeném dokazování má soud za prokázaný následující skutkový stav. Usnesením č.j.-A-14 ze dne 19.01.2011 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. V rozhodnutí věřitele vyzval, aby uplatnili zajištění svého nároku (§136 odst.1/ písm.f) Insolvenčního zákona. Jak vyplývá z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení, žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 3,500.000,-Kč jako peněžitou, splatnou a nezajištěnou, že se jedná o nezajištěnou pohledávku výslovně v přihlášce uvedl. K přezkoumání přihlášených pohledávek insolvenční soud svolal ústní jednání na 29.03.2011, dle protokolu o přezkumném jednání byla na tomto přezkumném jednání pohledávka žalobce tak jak byla přihlášena, přezkoumána.

Dle §174 odst.2/ Insolvenčního zákona, jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku. Nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. Protože žalobce neuplatnil zajištění své pohledávky ani na přezkumném jednání (dle §192 odst.2/ Insolvenčního zákona ve znění do 31.03.2011), jeho uplatnění v dalším průběhu insolvenčního řízení již není možné. Pro pohledávku žalobce tak platí, že byla zjištěna ve výši 3,500.000,-Kč jako vykonatelná, ale nezajištěná a tak bude také v insolvenčním řízení uspokojována.

Na základě výše uvedeného soud žalobu jako nedůvodnou zamítl, po přezkumném jednání již není možné měnit důvod vzniku pohledávky, její výši nebo pořadí, proto podání žalobce ze dne 29.12.2011, kterým žalobce doplnil svoji přihlášku do insolvenčního řízení již na zjištěnou pohledávku nemůže mít žádný vliv a to ani ohledně jejího zajištění-pořadí. pokračování 3 98 ICm 1016/ 2012

O nákladech řízení rozhodl soud dle §202 odst.1/ Insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 09.srpna 2012

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krupařová