MSPH 98 INS 11711/2011-C1-2
MSPH 98 INS 11711/2011-C1-2

č.j. 98 ICm 2315/2012-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce : SUNAP spol.s r.o., se sídlem Na Výsluní 1468, 277 11 Neratovice, IČ:27080170, zastoupeného JUDr. Janou Novákovou, advokátkou se sídlem Kostelec nad Labem, Neratovická 218, proti žalovanému : JUDr. Petr Moravec, se sídlem Senovážné nám. 1375/19, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka ALUMIL CZ, spol.s r.o., v likvidaci, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 o určení sporné pohledávky

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod spis.zn. MSPH 98INS 11711/2011, ve věci úpadce společnosti ALUMIL CZ spol.s r.o. v likvidaci, se sídlem Dělnická 12/213, Praha 7, IČ:62584081, vedená v seznamu přihlášených pohledávek pod číslem P15, ve výši 705.099,-Kč, z titulu neuhrazené ceny za dílo a úroků z prodlení, je po právu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 07.08.2012 se žalobce domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ze smlouvy o dílo v celkové výši 705.099,-Kč, přihlášenou v insolvenčním řízení do konkursu na majetek dlužníka. Uvedl, že dle smlouvy o dílo č. SOD č. 07-7019-000 pokračování 2 98 ICm 2315/2012 provedl žalobce pro dlužníka zastřešení vchodu do budovy a opláštění nerezovými obklady. Dílo bylo předáno dne 23.03.2009, žalobce poté dne 15.04.2009 vystavil dlužníku fakturu na částku 737.704,-Kč, splatnou dne 19.006.2009. Dlužník uhradil 150.000,-Kč, zbývající dlužnou částku uznal dne 24.03.2010, Žalobce má tak za dlužníkem pohledávku ve výši 587.704,-Kč, příslušenství činí 117.395,-Kč.

V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují užití § 114b o.s.ř., a proto uložil žalovanému povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů ode doručení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, která mu byla s tímto usnesením doručena. Současně byl žalovaný poučen, jestliže se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti je proti němu žalobou uplatňován, uznává a soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání dle § 153a odst. 3 o.s.ř.

Žalovaný výzvu k písemnému vyjádření ve věci podle ust. § 114b o.s.ř. ze dne 02.10.2012 převzal dne 04.10.2012 spolu s žalobou. Žalovaný se k výzvě dle ust. § 114b o.s.ř. ve věci nikterak nevyjádřil.

Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. se vzhledem k výše uvedenému má za to, že žalovaný nárok uplatněný vůči němu žalobou uznává.

Soud proto postupoval podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání. Soud shledal pohledávku uplatněnou žalobou po právu, a to na základě žalobních tvrzení a listin předložených žalobcem.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. §202 odst.1/ Insolvenčního zákona. Ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Odvolání do výroku ve věci samé l z e podat pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud I. stupně, rozhodnutí soudu I. stupně vydal vyloučený soudce nebo soud I. stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát. Po případě, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí u obecného soudu povinného.

V Praze dne 28.února 2013 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Čvančarová