MSPH 98 INS 10504/2012-B-81
č.d.: MSPH 98 INS 10504/2012-B-81

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Alešem Bartošem v insolvenční věci dlužníka: Evropská stavební společnost s.r.o., IČ 25719611, U Hrabovky 247/11, 140 00 Praha 4,

t a k t o:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.9. 2014 č.d.: MSPH 98 INS 10504/2012-B-76 se zrušuje.

II. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce, prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka tento majetek:

Podíl o velikosti 6/52 na pozemku parc.č. 1150 o výměře 13 594 m2-ostatní plocha-ostatní komunikace, zapsaný na LV 130 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa

III. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínky úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy.

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby podal soudu a věřitelskému orgánu zprávu o zpeněžení shora uvedeného majetku dlužníka.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením uvedeným pod bodem I výroku soud vyslovil souhlas s prodejem nemovitého majetku mimo dražbu. Konkrétně se jednalo o podíl o velikosti 22/52 na pozemku parc.č. 1150 o výměře 13 594 m2-ostatní plocha-ostatní komunikace, zapsaný na LV 130 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Takto byla předmětná nemovitost popsána v soupisu majetkové podstaty ze dne 10.7.2014 č.d. -B-73. Dodatečně bylo zjištěno, že v tomto soupisu byla chybně uvedena velikost podílu. Soud proto, postupem podle § 8 zák. o vyšších soudních úřednících, shora uvedené usnesení zrušil.

Insolvenční správce požádal soud o souhlas s postupem podle § 289 ins.zák. Uvedl, že se jedná o podíl na komunikaci. Jeho cena je zanedbatelná a prodej podílu by byl komplikovaný. Proto navrhl prodat nemovitost panu Palounkovi, který koupil areál Evropské stavební společnosti na Bezdězu. Insolvenční správce soudu zároveň předložil souhlas dvou členů věřitelského výboru (věřitel č. 41: Komerční banka a.s., věřitel č. 17: Urbiosisto s.r.o.). Spolu s tímto návrhem pak insolvenční správce předložil aktualizovaný soupis majetkové podstaty (č.d.-B-79 a výpis z katastru nemovitostí LV 130 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa), ze které soud zjistil skutečnou velikost podílu předmětné nemovitosti ve vlastnictví dlužníka.

Podle ustanovení § 286 odst. 2 ins.zák. o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Majetkovou podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí a prodejem majetku mimo dražbu. Dle ustanovení § 289 ins.zák. prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o incidenční spor.

V daném případě vyslovil věřitelský orgán souhlas s prodejem majetku v bodě I. výroku tohoto usnesení uvedeného mimo dražbu, a proto soud postupoval v souladu s ust. § 289 odst. 1 ins.zák. a rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2014

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kononěnková