MSPH 96 INs 18974/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY MSPH 96 INs 18974/2015 29 NSČR 99/2016-A-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška V insolvenční Věci dlužníka EMOZIONI ITALIANE s. r. o. V likvidaci, se sídlem V Praze 9, Jandova 208/8, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 28 48 59 21, vedené u Městského soudu vPraze pod sp. zn. MSPH 96 INS 18974/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka zastoupeného JUDr. Milošem Profousem, advokátem, se sídlem vPraze 1, V jámě 699/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. února 2016, č. j. MSPH 96 INS 18974/2015, 3 VSPH 345/2016-A-26, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 24. února 2016, č. j. MSPH 96 INS 18974/2015, 3 VSPH 345/2016-A-26, k odvolání dlužníka (EMOZIONI ITALIANE s. r. o. v likvidaci) potvrdil usnesení ze dne 30. prosince 2015, č. j. MSPH 96 INS 18974/2015-A-21, jímž Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud )-odkazuje na ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)-zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy ve Výši 45.000,-Kč.

Odvolací soud-vycházeje z ustanovení § 1 insolvenčního zákona-uzavřel, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že v majetkové podstatě existuje majetek, z něhož by mohly být (. . .) alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Nemá-li dlužník majetek použitelný pro účely insolvenčního řízení, nedává zákon žádného podkladu pro jeho další pokračování . Současně doplnil, že v případě, kdy likvidátor dlužníka nebude schopen uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, insolvenční soud řízení zastaví a likvidátor dokončí likvidaci mimo rámec insolvenčního řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které má za přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), namítaj e, že soudy nižších stupňů nesprávně vyložily ustanovení § 108 insolvenčního zákona, a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu a insolvenčního soudu zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Podle dovolatele lze v poměrech dané Věci [kdy dlužník v době sepisu insolvenčního návrhu (ani době sepisu dovolání) neměl žádné finanční prostředky ani majetek, ze kterého by zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil], pokračovat v insolvenčním řízení, i když neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dovolání dlužníka, které mohlo být přípustné jen podle ustanovení § 237 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu-§ 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14, ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14 a ze dne 3. února 2016, sp. zn. I. ÚS 891/15).

V poměrech dané Věci dovolatel dovozuje přípustnost dovolání (jen) z toho, že odvolací soud rozhodl (podle jeho názoru) nesprávně, zaměňuje tak přípustnost dovolání s jeho důvodností.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se Však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 30. srpna 2016 JUDr. Petr Gemmel,v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková