MSPH 96 INS 8299/2010-B-27
MSPH 96 INS 8299/2010-B-27 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka Radka Vacka, dat. nar. 5.3.1983, Černokostelecká 2016, 100 00 Praha 10

takto: I. Usnesení č.d. MSPH 96 INS 8299/2010-B-11 ze dne 11.11.2010 se ve výroku IV. mění tak, že zní: Soud přikazuje plátci mzdy dlužníka, Business Call, s.r.o., IČ: 283 70 830, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6-Veleslavín, aby po doručení tohoto usnesení prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky stanovené podle bodů II. a III. výroku tohoto rozhodnutí, a aby takto sražené částky nevyplácel dlužníkovi.

Zákaz vyplatit tímto rozhodnutím postiženou část mzdy, platu nebo jiný příjem dlužníka se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kteréhože je dlužník zaměstnán nebo od něhož pobírá jiný příjem

Částky sražené ze mzdy dlužníka zašle plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II a III výroku tohoto usnesení a to tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužníkovi i plátci mzdy dlužníka. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužníkovi pod body II. a III. výroku tohoto rozhodnutí.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu. Dlužníkovi nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní právní předpis.

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách (zbytku čisté mzdy), lze srazit k uspokojení pohledávek určených pod body II. a III. tohoto rozhodnutí dvě třetiny.

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Odůvodnění: Usnesením č.d.-B-11 ze dne 11.11.2010 soud schválil oddlužení dlužníka Radka Vacka plněním splátkového kalendáře.

Výrokem IV. usnesení č.d.-B-11 bylo rozhodnuto o tom, že plátci mzdy dlužníka, společnosti Induco group s.r.o. se přikazuje, aby po doručení daného usnesení prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka specifikované srážky a aby takto sražené částky nevyplácel dlužníkovi. ástky sražené ze mzdy dlužníka zašle plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužníkovi i plátci mzdy dlužníka. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci. Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu. Dlužníkovi nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní právní předpis.

Dne 3.5.2011 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce, ve kterém insolvenční správce soudu oznámil, že dlužník změnil zaměstnavatele, a nyní je zaměstnán u společnosti Business Call, s.r.o., IČ: 283 70 830, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6-Veleslavín a že jeho plat je shodný jako v minulém pracovním poměru, tedy 14 500,-Kč/měs. Dne 6.5.2011 bylo soudu doručeno sdělení dlužníka o změně zaměstnavatele.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno ( § 407 odst. 3 ins. zákona).

V návaznosti na výše řečené, soud změnil usnesení o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, jelikož dlužník v průběhu oddlužení změnil zaměstnavatele. Povinnosti, které soud v době rozhodování o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uložil tehdejšímu plátci přijmu dlužníka, byly uloženy i novému plátci mzdy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. roti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí ( § 407 odst. 3 ins. zákona). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 17. května 2011 JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Š. Švestková