MSPH 96 INS 7885/2010-B-25
MSPH 96 INS 7885/2010-B-25

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužnice Emilie Plefkové, dat. nar. 22.5.1943, U Santošky 1315/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

takto:

I. Usnesení č.d. MSPH 96 INS 7885/2010-B-8 ze dne 18.10.2010 se ve výroku IV. mění tak, že zní: Soud přikazuje České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení tohoto rozhodnutí vyplácela z příjmu dlužnice základní nezabavitelnou částku příjmu dlužnici a zbylou částku ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice poukazovala na účet insolvenčního správce.

Soud přikazuje plátci mzdy dlužnice Fotbalová škola 3M o.s., IČ: 228 67 724, Skokanská 2, 160 00 Praha 6-Břevnov, aby po doručení tohoto rozhodnutí poukazoval celou mzdu, plat nebo jiný příjem dlužnice na účet insolvenčního správce.

Uvedené částky zašle Česká správa sociálního zabezpečení a Fotbalová škola 3M o.s., IČ: 228 67 724, Skokanská 2, 160 00 Praha 6-Břevnov insolvenčnímu správci, vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II a III výroku tohoto usnesení a to tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužnici i plátcům mzdy či jiných příjmů dlužnice. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužnici pod body II. a III. výroku tohoto rozhodnutí.

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužnice přestala pracovat nebo že od něj přestala pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Odůvodnění: Usnesením č.d.-B-8 ze dne 18.10.2010 soud schválil oddlužení dlužnice Emilie Plenkové plněním splátkového kalendáře.

Výrokem IV. usnesení č.d.-B-8 bylo rozhodnuto o tom, že plátci mzdy dlužnice společnosti P&J service s.r.o., IČ : 284 40 641, V Dolině 1154/1, 101 00 Praha 10-Michle se přikazuje, aby po doručení předmětného rozhodnutí poukazoval celou mzdu, plat nebo jiný příjem dlužnice na účet insolvenčního správce, vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II a III výroku tohoto usnesení a to tak, že je poukáže insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužnici i plátcům mzdy či jiných příjmů dlužnice. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci.

Dne 13.4.2011 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce, ve kterém insolvenční správce soudu oznámil, že dlužnice změnila zaměstnavatele, a nyní je zaměstnána u sdružení Fotbalová škola 3M o.s., IČ: 228 67 724, Skokanská 2, 160 00 Praha 6-Břevnov a že její plat je shodná jako v minulém pracovním poměru, tedy 8 000,-Kč/měs.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno ( § 407 odst. 3 ins. zákona).

V návaznosti na výše řečené, soud změnil usnesení o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, jelikož dlužnice v průběhu oddlužení změnila zaměstnavatele. Povinnosti, které soud v době rozhodování o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uložil tehdejšímu plátci přijmu dlužnice, byly uloženy i novému plátci mzdy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. roti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí ( § 407 odst. 3 ins. zákona).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 9. května 2011

JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Š. Švestková