MSPH 96 INS 785/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY MSPH 96 INS 785/2016 29 NSCR 171/2016-A-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela V insolvenční věci dlužníka CE Media 5. r. o., se sídlem V Praze 1 Novém Městě, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 03286592, zastoupeného JUDr. Michalem Brychtou, advokátem, se sídlem V Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, vedené u Městského soudu V Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 785/2016, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ T SERVIS S. r. o., se sídlem V Psárech Dolních Jirčanech, Jesenická 816, PSČ 252 44, identifikační číslo osoby 26702070, zastoupeného JUDr. Viktorem Rossmannem, advokátem, se sídlem V Praze 1, Senovážné náměstí 1464/6, PSČ 110 00, 2/ VEXTOR CAPITAL s. r. o., se sídlem V Brně, náměstí Svobody 93/22, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 01659839, a 3/ MgA. Ivy Pazderkové, narozené 16. března 1980, bytem V Praze 13-Stodůlkách, Běhounkova 2528/55, PSČ 158 00, zastoupené Mgr. Petrem Ostrouchovem, advokátem, se sídlem V Praze 1, Voršilská 130/10, PSČ 110 00, o dovolání třetí insolvenční navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 22. června 2016, č. j. MSPH 96 INS 785/2016, 3 VSPH 1181/2016-A-36, takto:

1. Dovolání se odmítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 16. března 2016, č. j.-A-13, rozhodl Městský soud V Praze (dále jen insolvenční soud ) o insolvenčním návrhu ze dne 14. ledna 2016, jímž se (tehdy jediný) insolvenční navrhovatel T SERVIS s. r. 0. (dále jen první insolvenční navrhovatel ) domáhal zjištění úpadku dlužníka CE Media s. r. o., tak, že insolvenční řízení zastavil (bod 1. výroku), rozhodl o vrácení části uhrazeného soudního poplatku prvnímu insolvenčnímu navrhovateli a o náhradě nákladů řízení (body 11. a III. výroku).

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že:

1/ Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 14. ledna 2016 návrhem prvního insolvenčního navrhovatele.

2/ Podáním ze dne 14. března 2016 (A-l 1), doručeným soudu téhož dne, vzal první insolvenční navrhovatel svůj návrh zpět.

3/ Usnesením ze dne 16. března 2016, č. j.-A-13, insolvenční soud insolvenční řízení zastavil.

4/ Návrhem (A-14) doručeným insolvenčnímu soudu dne 18. března 2016 přistoupila do insolvenčního řízení společnost Pavleye Artist Management And Production s. r. 0. (dále jen společnost P ).

5/ Společnost P postoupila svou pohledávku uplatňovanou V insolvenčním řízení na společnost VEXTOR CAPITAL s. r. 0. (dále jen druhý insolvenční navrhovatel ). Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9. května 2016 (P3-3) navrhla společnost P, aby soud rozhodl o procesním nástupnictví tak, že na jeho místo nastupuje druhý insolvenční navrhovatel.

6/ Návrhem (A-26) doručeným insolvenčnímu soudu dne 12. května 2016 přistoupila do insolvenčního řízení MgA. Iva Pazderková (dále jen třetí insolvenční navrhovatelka ). Zároveň s tímto návrhem podala odvolání proti usnesení Městského soudu V Praze ze dne 16. března 2016, č. j.-A-13, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno.

7/ Insolvenční soud usnesením ze dne 14. června 2016, č. j. MSPH 96 INS 785/2016-P3-4, rozhodl, že do insolvenčního řízení vstupuje místo společnosti P druhý insolvenční navrhovatel.

K odvolání třetí insolvenční navrhovatelky Vrchní soud V Praze V záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 16. března 2016, č.j.-A-13.

Odvolací soud dospěl k závěru, že třetí insolvenční navrhovatelka netvrdila V odvolání žádné skutečnosti svědčící o nesprávnosti napadeného usnesení a pouze namítala své přistoupení k insolvenčnímu návrhu . Odvolací soud proto měl rozhodnutí insolvenčního soudu za Věcně správné, nebot, třetí insolvenční navrhovatelka nezpochybnila zpětvzetí insolvenčního návrhu prvním insolvenčním navrhovatelem a k samotnému přistoupení k insolvenčnímu návrhu pak nelze přihlížet [š 146 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném do 30. června 2017 dále jen insolvenční zákon ].

Proti usnesení odvolacího soudu podala třetí insolvenční navrhovatelka dovolání, které Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle % 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je V řešení dovoláním předestřené otázky (výkladu 5 107 odst. 3 insolvenčního zákona V rozhodném znění) V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

V usnesení ze dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 20/2012, uveřejněném pod číslem 98/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 98/2012 ), jakoživusnesení ze dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 21/2012, uveřejněném pod číslem 99/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud dovodil, že považuje-li se další insolvenční návr (V intencích 5 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona) za přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu, nelze s ním dále zacházet jako se samostatným insolvenčním návrhem; jde o podání, které nemá (nevyvolává) účinky zahájení insolvenčního řízení. To mimo jiné znamená, že dnem, kdy došel insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, další insolvenční návrh , nedošlo k zahájení nového samostatného insolvenčního řízení, že pro takového dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení, do něhož tímto způsobem přistoupil (& 107 odst. 2 insolvenčního zákona), a že při posuzování právních vztahů mezi účastníky

A7 1\ DLR l ] llAULU insolvenčního řízení nemůže insolvenční soud vycházet z toho, že by se další insolvenční navrhovatel (samostatně, svým insolvenčním návrhem) Vůbec něčeho domáhal.

V důvodech R 98/2012 Nejvyšší soud rovněž vysvětlil, že pro další insolvenční návrh, který došel insolvenčnímu soudu poté, co původní insolvenční návrh odmítl pro vady (& 142 písm. a/ insolvenčního zákona), případně poté, co řízení o původním insolvenčním návrhu zastavil pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí původního insolvenčního návrhu (& 142 písm. b/ insolvenčního zákona), eventuálně poté, co zamítl původní insolvenční návrh (5 142 písm. c/ a d/ insolvenčního zákona), se prosadí úprava obsažená V 5 107 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona s omezeními plynoucími z 5 107 odst. 3 insolvenčního zákona (z pravidla obsaženého Vš 107 odst. 2 insolvenčního zákona V takovém případě plyne, že námitky, které nemůže V odvolacím řízení uplatnit původní insolvenční navrhovatel, nenáleží ani dalšímu insolvenčnímu navrhovateli).

Jinými slovy řečeno, jestliže po rozhodnutí o zastavení řízení (5 130 odst. 1 insolvenčního zákona) pro zpětvzetí insolvenčního návrhu (5 129 insolvenčního zákona) do insolvenčního řízení přistoupí podle 5107 insolvenčního zákona nový insolvenční navrhovatel a podá proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zastavení řízení odvolání, pak musí přijmout stav (bez dalšího pro něj platí) řízení V době jeho přistoupení, což mimo jiné znamená, že odvoláním může brojit (pouze) proti tomu, že V době, kdy bylo insolvenční řízení zastaveno, nebyly pro toto zastavení splněny podmínky (např. proto, že zde zpětvzetí návrhu nebylo). Postup podle 5 130 odst. 2 insolvenčního zákona je možný pouze za předpokladu, že kpřistoupení podle 5 107 insolvenčního zákona dojde do vydání rozhodnutí o zastavení řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu (jiným insolvenčním navrhovatelem).

Pro úplnost zbývá dodat, že ačkoliv toto insolvenční řízení vůči dlužníku bylo zastaveno, úpadek dlužníka byl zjištěn V následně zahájeném insolvenčním řízení usnesením Městského soudu V Praze ze dne 30. října 2017, č. j. MSPH 96 INS 3973/2017-A-31, jímž byl současně prohlášen konkurs na majetek dlužníka.

Výrok o nákladech řízení se opírá o % 243c odst. 3 větu první, 5 224 odst. 1 aš 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání třetí insolvenční navrhovatelky bylo odmítnuto a dlužníku podle obsahu spisu žádné náklady V dovolacím řízení nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části prvním článku 11. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozděj ších předpisů, a některé další zákony

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dovolatelce a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. prosince 2017 Mgr. Milan Polášek v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková