MSPH 96 INS 7425/2015-B-42
Č.j.: MSPH 96 INS 7425/2015-B-42

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka: Chladicí věže Praha, a. s., IČ: 452 73 651, se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, a insolvenčního správce: Insolvenční správci, v.o.s., IČ: 228 00 085, se sídlem Dělnická 27, 434 01 Most, o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh na vydání předběžné opatření, kterým se omezuje vyplacení bankovní záruky za řádné provedení díla č. BZ/90003410/10 (tzv. Performance Bond), vystavené dne 27.4.2011 společností PPF banka a.s., IČ: 47116129, až do výše 42.996.380,-Kč ve prospěch společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., IČ: 27257517, se sídlem Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4, s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční navrhovatel-dlužník se svým podáním ze dne 20. března 2015 domáhal prohlášení úpadku a povolení reorganizace. Dne 23.3.2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, přičemž okamžikem zveřejnění vyhlášky nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve smyslu ust. § 109 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v účinném znění (dále jen ,,InsZ ). Usnesením nadepsaného soudu č.j.-A-32 ze dne 23. června 2015 zjistil soud úpadek dlužníka Chladicí věže Praha, a. s., IČ: 452 73 651, se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1. Dané usnesení nabylo právní moci dne 23.6.2015. Schůze věřitelů konaná dne 12.10.2015 jednomyslně přijala rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkursem. Následně soud vydal usnesení č.j.-B-32 ze dne 19.10.2015, kterým prohlásil na majetek dlužníka Chladicí věže Praha, a. s., IČ: 452 73 651, konkurz a současně zamítl návrh na povolení reorganizace.

Konečně k samotnému podání insolvenčního správce-Insolvenční správci, v.o.s., IČ: 228 00 085, pod č.j.-B-41 ze dne 11.12.2015, kterým žádá o vydání předběžného opatření, kterým by zdejší soud zakázal vyplacení bankovní záruky za správné provedení smlouvy č. BZ/90003410/10, vystavené dne 27.4.2011 společností PPF banka a.s., IČ: 47116129, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, až do celkové výše 42.996.380,-Kč společnosti Škoda PRAHA Invest s.r.o., IČ: 27257517, se sídlem Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4. V návrhu na předběžné opatření insolvenční správce dlužníka uvedl, že dne 11.3.2010 uzavřel dlužník se společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., smlouvu o dílo s označením OB12-Chladící věž, ev. č. objednatele: EPC _6842120_001_2010, ev. č. zhotovitele: 1014, jejímž předmětem je realizace díla v rámci projektu ,,Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady OB 12-Chladící věž (dále jen ,,smlouva o dílo ). Společnost ŠKODA PRAHA Invest uplatnila přihláškou č. P155 v insolvenčním řízení dlužníka vedeného pod sp.zn.dílčí pohledávky č. 2-7 v celkové výši 13.550.124,-Kč z titulu nákladů na odstranění vad náhradním subjektem z důvodu neodstranění vad dlužníkem dle smlouvy o dílo. Shora uvedené pohledávky společnosti ŠKODA PRAHA Invest jsou dle správce zajištěny bankovní zárukou za správné provedení smlouvy č. BZ/90003410/10 (dále jen ,,bankovní záruka ), kterou měla dne 27.4.2011 vystavit na částku 42.996.380,-Kč společnost PPF banka. Dodatkem č. 1 k bankovní záruce byla prodloužena platnost záruky do 30.11.2015. Také společnost PPF banka měla v insolvenčním řízení téhož dlužníka uplatnit přihláškou č. P135 svou pohledávku ve výši 42.996.380,-Kč. Pohledávka byla přihlášena jako podmíněná, přičemž v okamžiku a v rozsahu, ve kterém společnosti PPF banka vznikne povinnost plnit společnosti ŠKODA PRAHA Invest na základě bankovní záruku, má dojít k naplnění této podmínky. Insolvenční správce dlužníka dále uvádí, že pohledávky společnosti ŠKODA PRAHA Invest a PPF banka, nebyly dosud v insolvenčním řízení přezkoumány. Dále správce zdůvodňuje své podání na nařízení předběžného opatření následovně. Navrhovatel jako insolvenční správce dlužníka sdělil, že hodlá na dalším přezkumném jednání popřít pohledávky obou výše uvedených společností ve smyslu ust. § 198 InsZ. Nicméně dle informací navrhovatele společnost ŠKODA PRAHA již měla požádat společnost PPF banka o splnění shora uvedené bankovní záruky. Dále navrhovatel uvedl, že společnost PPF banka je povinna plnit pouze a toliko na základě žádosti ŠKODA PRAHA Invest a písemného prohlášení této společnosti, že dlužník nesplnil své závazky spočívající v řádném a včasném provedení díla podle smlouvy o dílo ze dne 11.3.2010, tj. zcela subjektivního prohlášení věřitele o vadách díla. Společnost PPF banka nemá dle navrhovatele oprávnění jakkoli zkoumat skutečnou existenci vad díla dle smlouvy o dílo. Po výše uvedeném plnění ze strany věřitele-PPF banka, by společnost ŠKODA PRAHA Invest musela v souladu s ust. § 186 odst. 1 InsZ vzít zpět své pohledávky č. 2-7, přičemž tímto postupem by byl navrhovatel zbaven možnosti přezkoumat oprávněnost pohledávek a následně i v předpokládaném incidenčním sporu samotnou existenci vad a postup uplatněné reklamace z vad díla. Dle navrhovatele by v případě neexistence vad díla podle smlouvy o dílo či zpochybněním reklamačních nároků, následně došlo k uplatnění náhrady škody proti společnosti ŠKODA PRAHA Invest. Škoda dle názoru správce vznikne za podmínky, že daná společnost učiní nepravdivé či nesprávné prohlášení za účelem vyplacení bankovní záruky. Škoda by vznikla navrhovateli, resp. dlužníkovi až v důsledku vyplacení rozvrhového usnesení, podle něhož by navrhovatel poskytl výtěžek zpeněžení společnosti PPF banka. Vyplacením bankovní záruky by dle navrhovatele došlo nejen k postupu vymykajícímu se základním atributům spravedlnosti, ale také rozporu s ust. § 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ust. § 5 InsZ. Navrhovatel je přesvědčen, že celou situaci lze vyřešit prozatimní úpravou poměrů v tom smyslu, že do zjištění pohledávky, příp. do pravomocného ukončení incidenčního sporu o shora specifikovaných pohledávkách věřitele ŠKODA PRAHA Invest do insolvenčního řízení dlužníka vedeného pod sp.zn.u Městského soudu v Praze v rámci přihlášky č. P155, bude společnosti PPF banka zakázáno vyplatit bankovní záruku společnosti ŠKODA PRAHA Invest. Navrhovatel předložil soudu následující důkazy: smlouvu o dílo ze dne 11.3.2010, listinu označenou jako bankovní záruku za správné provedení smlouvy č. BZ/90003410/10 ze dne 27.4.2011, dodatek č. 1 o prodloužení platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla č. BZ/90003410/10 ze dne 1.7.2013. Další důkazy jsou soudu známé ze spisu a rozhodovací činnosti soudu.

Ze smlouvy o dílo ze dne 11.3.2010 bylo zjištěno, že objednatelem je společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., IČ: 27257517 a zhotovitelem je dlužník, tj. Chladící věže Praha a.s., IČ: 45273651. Subjekty jsou ve smlouvě identifikovány evidenčním číslem u objednatele: EPC _6842120_001_2010, ev. č. u zhotovitele: 1014. Předmětem smlouvy je provedení díla pro objednavatele formou dodávky na klíč a to realizací díla v rámci projektu

,,Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady OB 12-Chladící věž . Dílo tvoří nedílnou součást projektu, v jehož rámci bude provedeno. V čl. 2.3 smlouvy je upraven samotný pojem realizace díla a jeho náležitosti. Smluvní strany ve smlouvě sjednaly také postup pro případ, že nebude vydáno stavební povolení pro zamýšlený projekt do dne 30.9.2011. Smluvní cena není ve smlouvě uvedena. Smlouvu za společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. podepsal jednatel Daniel Jiřička a Tomáš Vachtil, za společnost dlužníka podepsal předseda představenstva Lukáš Chmel. Předložená smlouva neobsahuje žádnou z vyjmenovaných příloh smlouvy.

Z listiny označené jako bankovní záruka za správné provedení díla č. č. BZ/90003410/10 ze dne 27.4.2011 bylo zjištěno, že PPF banka sepsala prohlášení, že uspokojí věřitele ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. do výše 42.996.380,-Kč, a to bez námitek po obdržení první písemné žádosti o plnění podepsané oprávněným zástupcem beneficienta, spolu s písemným prohlášením, že zhotovitel-dlužník nesplnil své závazky spočívající v řádném a včasném provedení díla dle smlouvy. V případě realizace této záruky uplatňuje beneficient svůj požadavek prostřednictvím své banky, která ověří oprávněný podpis na žádosti. Bankovní záruka je platná a účinná ode dne vystavení. Její platnost měla být dle smlouvy ukončena dne 31.8.2015, přičemž tato záruka pozbývá platnosti a to bez ohledu na skutečnost, zda byla bance vrácena zpět či nikoliv. Jakákoliv platba provedená ze strany banky podle podmínek této záruky sníží celkovou hodnotu záruky o hodnotu takovéto výplaty po zbývající dobu její platnosti. Tato záruka je nepřivoditelná. Vyplacením celé výše zaručené částky záruka zaniká. Prohlášení neobsahuje podmínku neodvolatelnosti, ani klauzuli, že plnění nelze zastavit, jako je to u jiné bankovní záruky téže banky volně dostupné na internetu.

Z dodatku č. 1 o prodloužení platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla č. BZ/90003410/10 ze dne 1.7.2013 bylo zjištěno, že PPF banka vydala dodatek k bankovní záruce ze dne 27.4.2011, přičemž prodloužila platnost výše uvedené záruky do dne 30.11.2015. Tento dodatek je nedílnou součástí záruky.

Z přihlášky věřitele č. 130-PPF banka a.s. ze dne 14.8.2015 bylo zjištěno, že véřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka 2 dílčí pohledávky v celkové výši 43.278.369,88 Kč. Dílčí pohledávka č. 1 ve výši 42.996.380,-Kč je označena jako zajištěná majetkem dlužníka, přičemž se jedná o pohledávku nesplatnou a podmíněnou. Dílčí pohledávka č. 2 ve výši 281.989,88 Kč byla věřitelem přihlášena jako podmíněná a nesplatná.

Z přihlášky věřitele č. 146-ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ze dne 21.8.2015 bylo zjištěno, že věřitel uplatnil v insolvenčním řízení dlužníka celkem 9 dílčích pohledávek v celkové výši 465.456.924,-Kč. Žádná z pohledávek není zajištěna majetkem dlužníka a u všech pohledávek (kromě dílčí pohledávky č. 5) označil věřitel č. 146 jako ručitele dalšího věřitele dlužníka-společnost PPF banka a.s. Dílčí pohledávka č. 1 je přihlášena jako podmíněná. Dílčí pohledávky č. 2-9 byly přihlášeny jako nepodmíněné.

Podle ust. § 313 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (dále jen ,,ObchZ ) bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Podle ust. §§§ 316 a 317 a 319 a násl. ObchZ banka ručí za splnění zajištěného závazku do výše částky a za podmínek stanovených v záruční listině. Banka může vůči věřiteli uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští. Na bankovní záruku nemá účinek částečné plnění závazku dlužníkem, jestliže nesplněný zbytek závazku je stejný nebo vyšší, než činí částka, na kterou zní záruční listina. Nevyplývá-li ze záruční listiny něco jiného, nemůže banka uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči věřiteli uplatnit dlužník, a banka je povinna plnit své povinnosti, když o to byla požádána písemně věřitelem. Předchozí výzva, aby dlužník splnil svůj závazek, se vyžaduje, jen když to stanoví záruční listina. Banka plní svůj závazek z bankovní záruky, jen když k tomu byla písemně vyzvána věřitelem. Je-li plnění banky z bankovní záruky podmíněno v záruční listině předložením určitých dokumentů, musí být tyto dokumenty předloženy při této výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní. Podle ust. § 321 a násl. ObchZ je-li doba platnosti v záruční listině omezena, bankovní záruka zanikne, jestliže věřitel neoznámí bance písemně své nároky z bankovní záruky během její platnosti. Dlužník je povinen zaplatit bance to, co banka plnila podle své povinnosti ze záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou s dlužníkem. Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala povinnost banky zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek vůči věřiteli. Podle § 5 InsZ insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Podle § 82 odst. 1 InsZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Bankovní záruka je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek, nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění závazku. Základem bankovní záruky je záruční listina, ve které si strany určí rozsah ručení a další podmínky s ručením spojené. Banka bude povinna plnit, jakmile budou naplněny podmínky stanovené v záruční listině (např. předložení určitých dokumentů) a byla-li k tomu věřitelem písemně vyzvána. V záruční listině může být rovněž omezena doba ručení, které zanikne jejím uplynutím, jestliže věřitel během této doby písemně neoznámí bance své nároky. Jestliže banka věřiteli plnila, je dlužník povinen jí toto plnění nahradit. Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala povinnost zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek vůči věřiteli. Nevyplývá-li ze záruční listiny jinak, není banka oprávněna uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči věřiteli uplatnit dlužník. Uplynutím doby určené v záruční listině bankovní záruka zanikne, aniž bylo bankou poskytnuto plnění. Pokud bylo před uplynutím určené doby poskytnuto bankou plnění ze záruky, bankovní záruka zanikne splněním ručitelského závazku. K zachování práva na plnění z bankovní záruky na dobu určitou postačí, když byla v době platnosti bankovní záruky banka vyzvána k plnění. Je-li plnění z bankovní záruky podle § 319 podmíněno v záruční listině předložením určitých dokumentů, mohou být ve smyslu citovaného ustanovení dokumenty předloženy bez zbytečného odkladu po uskutečnění výzvy; znamená to, že ani tyto dokumenty není třeba předložit v době platnosti určené v záruční listině. Samotné plnění banka může poskytnout i po době platnosti bankovní záruky určené v záruční listině. Obecně lze konstatovat, že včasným uplatněním práva na plnění z bankovní záruky na dobu určitou bankovní záruka nezaniká uplynutím stanovené doby, ale až splněním závazku banky. V daném případě PPF banka vydala dne 27.4.2011 záruční listinu s prohlášením o bankovní záruce na řádné provedení díla, tzv. abstraktní neboli bezpodmínečnou bankovní záruku, která by měla být plněna na první výzvu a bez námitek. Banka v listině prohlásila, že uspokojí věřitele ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. do výše 42.996.380,-Kč. Vzhledem k sjednání bankovní záruky na dobu určitou (tj. do 30.11.2015), musel beneficient nejpozději tento den požádat banku o vyplacení předmětné záruky, pokud nemělo dojít k jejímu zániku. Dle sdělení insolvenčního správce byla banka o zaplacení požádána oprávněným. Bankovní záruka je sjednána bez námitek, vyplacení je vázáno pouze na žádost a prohlášení o nesplnění závazků zhotovitele. Mandátní smlouva nebyla přiložena. Vzhledem k datu 30.11.2015 bankovní záruka buď ji zanikla, nebo již předtím nastala splatnost a banka dostála své povinnosti vyplatit. V případě bankovní záruky neplatí ani princip subsidiarity, ani akcesority (Zásada akcesority znamená, že zástavní právo existuje pouze tehdy, je-li dána existence či předpoklad existence hlavního závazku a rovněž zánikem hlavního závazku dochází k zániku zástavního práva. Zásada subsidiarity vyjadřuje skutečnost, že zástavní právo může být realizováno až poté, kdy dluh nebyl řádně a včas plněn). Banka není oprávněna odmítnout výplatu bankovní záruky, i kdyby prostřednictvím objednatele záruky přitom věděla, že beneficient vzhledem k podmínkám kontraktu, možná nežádá o výplatu právem, ale uplatňuje-li právo na výplatu v souladu se záruční listinou. Podstatná je totiž smlouva uzavřená mezi bankou a objednatelem. Banka nemůže uplatnit námitky, i kdyby banka i dlužník měli celou řadu námitek vůči věřitelů. Ustanovení, že banka je povinna (-§ 317 obchodního zákoníku) vyjadřuje princip nezávislosti bankovní záruky na zajišťovaném závazku a povinnosti splnit ručitelský závazek, který je splatný doručením výzvy (písemné) věřitele bance. Ani ukončení mandátní smlouvy o vystavení bankovní záruky mezi dlužníkem a bankou nemá za důsledek odvolání již vystavené bankovní záruky. V důvodech, které nastínil insolvenční správce, lze dovodit, že ani (úspěšné) popření pohledávky věřitele, nezmění na povinnosti banky a charakteru bankovní záruky ničeho. U bankovní záruky totiž není přijatelná ani výpověď mezi dlužníkem a bankou nebo mezi bankou a věřitelem (myšleno po doručení věřiteli a není-li ujednáno jinak). Banka totiž v souvislosti s výplatou bankovní záruky není arbitrem mezi účastníky smlouvy (o dílo) v jejich reklamačním řízení, nebo posuzování splnění smluvního vztahu. Bankovní záruka je jednak jiného charakteru než běžný ručitelský prostředek a jednak již zanikla, případně musela být vyplacena. Ze shora uvedených důvodů tedy soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Proti tomuto usnesení se může odvolat toliko osoba, která podala návrh na jeho vydání (ust. § 113 odst. 4 IZ).

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (ust. § 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost

doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 18. prosince 2015 JUDr. Ing. Kamila Balounová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hohinová