MSPH 96 INS 714/2009-C211-10
MSPH 96 INS 714/2009-C211-10

Číslo jednací: 96 ICm 2101/2010-79

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou v právní věci žalobce: INOR, spol. s r.o., IČ 44796048, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 5/1766, zastoupen JUDr. Martinem Kopeckým, CSc., advokátem, se sídlem Praha 1, Revoluční 24, 110 00 proti žalovanému: JUDr. Tomáš Pelikán, Praha 1, Dušní 22, 110 00, insolvenční správce Pražského stavebního bytového družstva, IČO 33243, se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/300, zastoupen Mgr. Karlem Volfem, advokátem, se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 28, 150 00, o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Pražské stavební bytové družstvo IČO 33943, se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/100, byl vyloučen ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 81/100 k pozemku parcelní číslo 829/7, o výměře 839 m2, zapsaný na LV 1023 pro KÚ Jinonice a ideální vlastnický podíl o velikosti 81/100 k pozemku č. 829/2 o výměře 723 m2, zapsaný na LV 1023 pro KÚ Jinonice, oboje vedené u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 30 492,-Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou podanou dne 20.12.2010 (čj. 96 ICm 2101/2010-spoluvlastnický podíl k pozemku č. 81/100, parcelní číslo 829/7) a dne 9.12.2010 (čj. 96 ICm 1963/2010- pozemek č. 829/2 ideální vlastnický podíl o velikosti 81/100 o výměře 723 m2)-obě žaloby byly spojeny ke společnému projednání a vedeny pod čj. 96 ICm 2101/2010, domáhal isir.justi ce.cz pokračování 2 96 ICm 2101/2010 vyloučení shora uvedených nemovitostí z majetkové podstaty. K věci uvedl, že byl vyrozuměn dne 15.12.2010 a dne 2.12.2010 o soupisu výše uvedených pozemků do majetkové podstaty dlužníka, na něhož byl dne 17.4.2009 prohlášen konkurs a je veden pod č. j.. Podle údajů z Katastru nemovitostí je žalobce vlastníkem obou pozemků o velikosti 81/100 ideálního spoluvlastnického podílu. Druhým vlastníkem zbývající části podílu je 19/100 je Česká republika. Žalobce nabyl svého vlastnického podílu k oběma pozemkům kupní smlouvou ze dne 7.1.2004, kdy mu vlastnictví těchto spoluvlastnických podílů převedla Česká republika, jejímž jménem jednalo tehdy Ministerstvo financí. Kupní smlouva je označena č.j. 44/K-289/23905/2003/HA/Jinonice. Právní účinky vkladu nastaly ke dni 14.1.2004. Kupní cena činila 1.560.230 Kč. Současně bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch České republiky k zajištění pohledávky ve výši 1 mil. Kč, což je část kupní ceny, která zůstala neuhrazena. Žalobce tuto pohledávku zaplatil dne 30.6.2005, v důsledku čehož zástavní právo dne 14.7.2005 zaniklo. Žalobce ve svém vyjádření ze dne 31.8.2011 uvedl, že právo trvalého užívání Bytovému družstvu zaniklo ke dni 31.1.1995 na základě dohody dlužníka s Ministerstvem financí ze dne 20.11.1995.Vzhledem k neexistenci práva trvalého užívání nemohly nastat účinky § 879c odst. 1 obč. zák. v platném znění.

Žalovaný navrhl zamítnout žalobu v celém rozsahu a k věci uvedl, že hospodářskou smlouvou ze dne 26.1.1988 bylo v souladu s § 70 hosp. zákoníku zřízeno ve prospěch žalovaného právo trvalého užívání k oběma pozemkům. Dříve se jednalo o pozemek parc. č. 828 a parc. č. 829, z nichž byly později vyčleněny zmíněné a sporné pozemky. Na základě hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví ze dne 30.12.1991 byl žalobce zapsán do Katastru nemovitostí jako spoluvlastník spoluvlastnického podílu o velikosti 81/100 na budově č.p. 300 (v rozhodné době ještě rozestavěné) na pozemku 829/2 KÚ Jinonice. Rozporné pozemky 829/7 a par. č. 829/2 bezprostředně navazují a slouží k řádnému užívání budovy č. 300, která byla dne 27.1.1992 zkolaudována. Žalobce tak byl většinovým vlastníkem, ideální podíl o velikosti 19/100 náležel družstvu. Rozsudkem zdejšího soudu ze dne 6.11.2013 69 Co 288/2013, ve spojení s rozsudkem 5C 573/2005 ze dne 11.3.2013 bylo konstatováno, že dlužník (Bytové družstvo) je od počátku vlastníkem budovy. Pražské stavební bytové družstvo tak vždy bylo a je výlučním vlastníkem budovy na pozemcích stojících.

Na podkladě toho, že tehdy byl většinovým vlastníkem budovy č.p. 300 žalobce nikoliv Pražské stavební bytové družstvo, bylo dne 9.4.1997 právo trvalého užívání pozemků Pražskému bytovému družstvu odňato. Přesto dne 20.12.2000, 23.1.2001 a 14.6.2001 podalo Bytové družstvo v souladu s § 879c obč. zák. žádost o přeměnu práva trvalého užívání pozemků na právo vlastnické.

Dle § 70 odst. 3 Hospodářského zákoníku bylo možno právo trvalého užívání odejmout pouze tehdy, jestliže trvalý uživatel neplnil řádně své povinnosti spojené s právem trvalého užívání, nebo jestliže to vyžadoval vyšší společenský zájem. Tímto zájmem evidentně měla být skutečnost, že žalovaný nevystupoval ode dne 30.12.2001 jako vlastník budovy č.p. 300, nýbrž pouze jako menšinový spoluvlastník se spoluvlastnickým podílem ve velikosti ID 19/100, tudíž pominul důvod pro trvalé užívání pozemků spjatých s budovou. Uplynutím jednoroční lhůty od účinnosti zákona č. 103/200 Sb., tj. od 1.7.2001, se změnilo právo trvalého užívání na právo vlastnické a to přímo ze zákona, pouze nedošlo k jeho zápisu do katastru nemovitostí. Kupní smlouva ze dne 7.1.2004, kterou měl žalobce pozemek od Ministerstva financí nabýt, je tudíž nutno považovat za neplatnou, poněvadž dne 7.1.2004 už Česká republika nebyla vlastníkem pozemku, které žalobci kupní smlouvou prodávala. Uvedl pokračování 3 96 ICm 2101/2010 dále, že listina ze dne 29.5.2002 (přípis Min. financí) nebyla žalovanému nikdy doručena. Na dohodu je potřeba nahlížet komplexně, právo trvalého užívání bylo zřízeno ve prospěch vlastníka budovy, v dohodě všichni vycházeli z toho, že INOR je majoritním vlastníkem nemovitosti, ačkoliv jím nebyl. Dohoda o zániku práva trvalého užívání je rozporována a to včetně pravosti podpisu a splňuje spíše náležitosti odebrání práva trvalého užívání dle § 70 HZ.

Na jednání 15.9.2011 žalobce uvedl, že na výpisu z Katastru nemovitostí je uveden žalobce jako vlastník, doložil rovněž zánik zástavního práva zánikem pohledávky. Současně je předložena listina, která dokládá zánik trvalého užívání pozemku ze dne 20.11.1995. Na témže jednání žalovaný uvedl, že podpis pana předsedy družstva Vašíčka na dohodě je zcela odlišný od jiných podpisů a není tudíž najisto postaveno, že jím byla vůbec podepsána. Vzhledem k tomu, že tentýž předseda rovněž podával žádost o převod vlastnictví dle § 879c obč. zák. Pokud by dohoda byla platná ze dne 20.11.1995, pak by se měla týkat pouze pozemků pod budovou, která je vlastnictvím Povodí Vltavy a nikoliv pozemků všech. Pokud by nebyla neplatná kupní smlouva mezi INORem a Českou republikou ze dne 7.1.2004 z toho důvodu, že stát převedl na žalobce pozemky, které nevlastnil, pak by byla neplatná z důvodu omylu České republiky neboť se domnívala, že INOR je vlastníkem budovy, proto byl pozemek převeden. Tomu odpovídá i to, že byl převáděn podíl, odpovídající podílu na budově.

Z dohody o zániku trvalého užívání pozemku ze dne 20.11.1995 bylo zjištěno, že uzavřena byla mezi Ministerstvem financí a Pražským stavebním bytovým družstvem. Za Bytové družstvo by měl podepsat Vašíček a Povolná. V dohodě je uvedeno, že na výše uvedených pozemcích byla realizována výstavba dvou účelových staveb, z nichž jedna byla prodána akciové společnosti Povodí Vltavy a z těchto důvodů je nezbytné provést majetkoprávní vypořádání k předmětným pozemkům pro jednotlivé stavby a to podle příslušných geometrických plánů. Obě strany se tak rozhodly zrušit ke dni 31.1.1995 právo trvalého užívání, týká se pozemků 828 a 829, 935/1B a 836/1 díl C.

Z dohody o zániku práva trvalého užívání pozemků parc. č. 828, 829, 835/1, 836/1 ze dne 9.4.1997 bylo zjištěno, že pozemky se nachází v KÚ Jinonice. Trvalým uživatelem pozemků je Bytové družstvo. Na pozemku 829/2 je situována budova č.p. 300, která je ve vlastnictví INOR spol. s r.o. s ideální částí 81/100 podílu a družstva, které má podíl 19/100. Na pozemcích 829/5 je situována provozní budova na parc. č. 829/6 potom trafo, kde vlastníkem je Povodí Vltava. Strany se dohodly, že právo trvalého užívání k pozemkům zaniká podpisem dohody. Dohoda je podepsána členkou představenstva Povolnou a předsedou družstva JUDr. Karlem Vašíčkem.

Z dohody o zániku práva trvalého užívání pozemků ze dne 9.3.1997 bylo zjištěno, že Česká republika, Ministerstvo financí a Pražské stavební bytové družstvo uzavřely dohodu o zániku práva trvalého užívání k pozemku 829 s tím, že na pozemku 829/2 je situována budova č.p. 300, která je ve vlastnictví INOR spol. s r.o. o velikosti podílu 81/100 a družstva, které je o velikosti podílu 19/100. Na pozemku 829/5 je situována provozní budova na parc. č. 829/6 potom trafo, kde vlastníkem je Povodí Vltava. Ministerstvo a družstvo se dohodli, že právo trvalého užívání pozemku zaniká ke dni podpisu.

Z rozsudku 69Co 288/2013 ze dne 6.11.2013 ve spojení s rozsudkem č. 5C 573/2005 ze dne 11.3.2013 vydaného zdejším soudem a Obvodním soudem pro Prahu 5 bylo zjištěno, že stavební bytové družstvo je a nikdy od počátku vlastníkem budovy č.p. 300 postavené na pokračování 4 96 ICm 2101/2010 pozemku č. 829/2 zapsaném v KÚ pro hl. m. Prahu, katastrální území Jinonice i ve zbývajících 81/100 ideálního spoluvlastnického podílu k celku.

Z potvrzení o zániku zástavního práva zánikem pohledávky ze dne 14.7.2005 bylo zjištěno, že Česká republika Ministerstvo financí potvrzuje, že pohledávka byla dne 30.6.2005 splacena. Česká republika byla jako zástavní věřitel, INOR spol. s r.o. byl jako zástavní dlužník a uzavřená zástavní smlouva se týkala pozemků ID 81/100 par. č. 829/2 a 829/7 rovněž 81/100 budovy č.p. 300 KÚ Jinonice. Zástavní právo vzniklo vkladem do katastru nemovitostí s účinky ke 14.1.2004.

Z výpisu z Katastru nemovitostí KÚ Jinonice vedeného Hlavním městem Prahou LV 1023, 984 bylo zjištěno, že Česká republika je vlastníkem pozemků o velikosti podílu 19/100 a žalobce o velikosti 81/100, týká se pozemku 829/2 a 829/7.

Z vyrozumění o soupisu ze dne 9.12. a 29.11.2010 bylo zjištěno, že insolvenční správce poučil žalobce o povinnosti ve lhůtě 30-ti dnů podat vylučovací žalobu (žaloby podány včas).

Ze žádosti o výmaz práva trvalého užíván bylo zjištěno že dne 14.4.1997 Ministerstvo financí rozesílá dohodu o zániku právo trvalého užívání na Katastrální úřad Praha město. Jedná se o dohodu, která byla uzavřena dne 9.4.1997. Předmětem této dohody je žádost o výmaz práva trvalého užívání k pozemkům.

Z kupní smlouvy uzavřené mezi Českou republikou Ministerstvem financí a společností INOR s.r.o. dne 7.1.2004 (18.12.2003-podepsáno Inor) bylo zjištěno, že předmětem převodu jsou pozemky 829/7 a 829/2 v podílovém spoluvlastnictví kupujícího a to v podílu 81/100 oba. Pozemky tvoří s budovou č.p. 300 funkční celek. Kupní cena je stanovena na 1.560.230 Kč. Uhrazena bude tak, že 560.230 Kč je uhrazeno před podpisem smlouvy a zbytek kupní ceny bude zaplacen na účet ve dvou splátkách, druhá splátka nejpozději k 30.6.2005. Uzavřena je zástavní smlouva.

Ze žádosti ze dne 14.6.2001 bylo zjištěno, že dle § 879c obč. zák. družstvo žádá, že k níže uvedeným pozemkům bylo zřízeno právo trvalého užívání ve prospěch SBD a žádá o změnu práva trvalého užívání na právo vlastnické. Současně je připomínána dřívější žádost ze dne 23.1.2001 3T/01 a ze dne 20.12.2000 20T/2000, ke kterým se Ministerstvo financí nevyjádřilo. Jedná se o sporné pozemky. Podepsán je předseda družstva JUDr. Karel Vašíček s otiskem razítka družstva.

Z hospodářské smlouvy ze dne 26.1.1988 bylo zjištěno, že finanční odbor Obvodního národního výboru v Praze 5 předal do užívání stavebnímu bytovému družstvu pozemek 826 a 829 v KÚ Jinonice. Nemovitosti jsou přenechány do trvalého bezplatného užívání ode dne 1.2.1988. Účelem je výstavba střediska technických služeb SBD.

Z hospodářské smlouvy ze dne 30.12.1991 bylo zjištěno, že podepsána byla mezi Stavebním bytovým družstvem a INOR spol. s r.o. podepisoval JUDr. Karel Vašíček a Věnceslava Povolná, za druhou stranu Ing. Jan Beswald a předmětem této smlouvy je převod vlastnictví 81 % rozestavěného objektu Na Hutmance 7, Praha 5, stanovena je úplata za převod.

V dodatku ke smlouvě ze 22.3.1993 je stanoven podíl 81/100 na objektu Na Hutmance č.p. 300. Převádějícímu družstvu i nadále náleží nadále 19/100 tohoto objektu. podepisoval pokračování 5 96 ICm 2101/2010

JUDr. Karel Vašíček a Věnceslava Povolná, za druhou stranu Ing. Jan Beswald a předmětem této smlouvy je převod vlastnictví 81/100 objektu Na Hutmance 7, Praha 5.Pozemek 829/2 zůstává ve vlastnictví družstva. Ze dvou výkazů výměr Katastru nemovitostí byl zjištěn vznik pozemku 829/2 a 829/7, geometrické plány jsou ze dne 9.4.1992 a 15.9.1997.

Ze smlouvy o výpůjčce ze dne 31.8.1999 a ze dne 30.4.1998 bylo zjištěno, že na prvé z nich Česká republika Ministerstvo financí podle ust. 659 a násl. obč. zák. odevzdává vypůjčiteli pozemek č. 829/2 v podílu 19/100 pozemku. Dnem podpisem této smlouvy je pozemek odevzdán vypůjčiteli. Je odevzdán k bezplatnému dočasnému užívání za účelem výkonu vlastnických práv k domu č.p. 300 KÚ Jinonice, který je na pozemku postaven. Výpůjčka se uzavírá na dobu trvání vlastnictví vypůjčitele k domu shora uvedeném v podílu 19/100. Druhá smlouva je obdobného znění a týká se pozemku 829/7. Rovněž ona souvisí s výkonem vlastnických práv k domu č.p. 300 v KÚ Jinonice ve vlastnictví družstva podílu 19/100.

Byl zjištěn tento skutkový stav: Předmětem sporu jsou pozemky o velikosti 81/100, týká se pozemku 829/2 a 829/7, které koupil žalobce od ČR a kupní cenu řádně uhradil, když ovšem předtím k nim mělo právo trvalého užívání PSBD. Ačkoliv PSBD žádalo o změnu na právo vlastnické, zapsaným vlastníkem je dle KN žalobce.

Ve sporech vyvolaných konkursem soud z úřední povinnosti zkoumá a k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení vědci ze soupisu majetku konkursní podstaty patří že: 1/ věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce pojata do soupisu majetku konkursní podstaty; 2/ vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce byla podána včas, čili došla soudu nejpozději poslední den lhůty určené této osoby k podání žaloby výzvou soudu, který prohlásil konkurs; 3/ žalovaným je správce konkursní podstaty; 4/ v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v konkursní podstatě; 5/ osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty svědčí. Věc je stále zapsána v konkursní podstatě, vylučovací žalobu podala osoba odlišná od osoby úpadce, žaloba byla podána včas, žalovaným je insolvenční správce, trvají účinky konkursu. První čtyři podmínky stanovené v bodě 1/-4/ pro úspěšné podání vylučovací žaloby jsou splněny, soud se teď bude zabývat pouze bodem 5/, tedy tím, zda žalobce dostatečně prokázal, že věc neměla být zařazena do soupisu majetkové podstaty a že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu, svědčí jemu.

Dle § 879c Občanského zákoníku (přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) Právo trvalého užívání pozemku podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb. zastavěného budovou nebo stavbou ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemku na něj navazujícího, jestliže takový pozemek souvisí s provozem této budovy nebo stavby, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se mění uplynutím jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na vlastnictví právnické osoby, v jejíž prospěch bylo toto právo zřízeno. pokračování 6 96 ICm 2101/2010

Ustanovení odstavce 1 se vztahuje obdobně i na právo výpůjčky nebo nájmu, kterými bylo nahrazeno právo trvalého užívání pozemku, pokud bylo zřízeno ve prospěch bytového družstva nebo ve prospěch toho, komu byl převeden byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle § 23 zákona o vlastnictví bytů. Bylo-li právo trvalého užívání zřízeno k jednomu pozemku společně více osobám, stávají se podle odstavce 1 tyto osoby spoluvlastníky se stejnými podíly. Pokud právnická osoba, v jejíž prospěch bylo toto právo zřízeno, nepožádá stát o změnu tohoto práva na vlastnictví ve lhůtě jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, ke změně práva podle odstavce 1 nebo 2 na vlastnictví nedojde a právo trvalého užívání zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

Dle § 70 Hosp.zák. části národního majetku mohou být odevzdány bezplatně do trvalého užívání jiným organizacím než státním, zejména družstevním, nebo občanským sdružením. Organizace, které byl majetek odevzdán do trvalého užívání, je oprávněna užívat majetku jen k účelu, ke kterému jí byl odevzdán. Je povinna majetek udržovat a chránit. Mohou jí být uložena zvláštní omezení práva trvalého užívání. Majetek odevzdaný do trvalého užívání může být organizaci odňat, neplní-li své povinnosti trvalého uživatele; jinak jen tehdy, vyžaduje-li to vyšší společenský zájem.

Sjednocení vlastnictví pozemku a budovy bylo předpokladem samotné transformace vlastnictví. (Konečně na tento princip navazuje i NOZ.) Žalovaný zažádal o změnu práva trvalého užívání na právo vlastnické dne 14.6.2001. Ačkoliv předchozí výzvy (žádost ze dne 23.1.2001 3T/01 a ze dne 20.12.2000 20T/2000) ke změně žalovaný nepředložil, ve své poslední, shora uvedeného data předložené žádosti, je zmiňuje a to včetně přiděleného čísla jednacího. Jejich existenci soud tudíž uvěřil. Splnil-li žalovaný podmínky § 879c obč. zák. k 1. 7. 2000 a požádal-li v jednoroční lhůtě ode dne účinnosti zákona o transformaci práva trvalého užívání pozemku na vlastnictví, nabyl vlastnické právo k pozemku zastavěnému stavbou jen tehdy, pokud ve stejné lhůtě vlastnické právo ke stavbě nepozbyl (22 Cdo 1049/2010). Jestliže žalovaný splňoval ke dni 1. 7. 2000 podmínky uvedené v § 879c o. z., pak na něj dnem 1. 7. 2001 přešlo ex lege vlastnické právo k předmětným pozemkům, a tudíž nemohl nabýt totéž vlastnické právo na základě později uzavřené kupní smlouvy kdokoliv další. Změna na právo vlastnické je zákonem založený majetkový nárok, vycházející ze specifického institutu práva trvalého užívání, jenž se blíží právu vlastnickému. Pokud by žádost ze dne 14.6.2001 (nebo předchozí) byla považována za neurčitou, nic nebránilo MF, aby žalobce vyzvalo k doplnění žádosti. Žádost sice byla podepsána jediným členem představenstva namísto dvěma členy, avšak ust. § 879c odst. 4 obč. zák. výslovně nevyžaduje písemnou formu žádosti, takže nelze žádost označit za absolutně neplatnou podle § 40 odst. 1 obč. zák. Podpisu dvou členů představenstva žalobce je třeba, pouze je-li pro právní úkon předepsána písemná forma. Dosavadní vztah trvalého užívání podle § 70 hospodářského zákoníku od 1. 1. 2001 změnil na výpůjčku (-ze dne 31.8.1999 a ze dne 30.4.1998), v souladu s § 879c/2 občanského zákoníku. Podmínkou přeměny v právo vlastnické bylo, aby nositel práva trvalého užívání k pozemku byl vlastníkem příslušné budovy i k 1.7.2001, tedy až k předpokládanému dni nastoupení právních účinků přechodu vlastnického práva ze státu na trvalého uživatele, neboť celý proces je směřován k vytváření souladných vlastnických vztahů k pozemku a ke stavbě na takovém pozemku zřízené-(I. ÚS 3508/12). Tato podmínka splněna byla, jestliže PSBD nikdy nepřestalo být vlastníkem budovy. Z ustanovení § 879c obč. zák. vyplývá, že předpokladem transformace práva trvalého užívání pozemku navazujícího na pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví osoby-trvalého uživatele zastavěného pozemku, na právo vlastnické, bylo, aby takový pozemek souvisel s provozem uvedené budovy nebo stavby. Nebylo podstatné, je-li pokračování 7 96 ICm 2101/2010 využívána celá plocha pozemku. Postačí, byl-li využíván k uvedenému účelu jen z části. Právo se mění uplynutím jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na vlastnictví právnické osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno. Konečně, že by snad pozemky nesouvisely s provozem budovy nenamítl žádný z účastníků řízení. Jestliže žalovaný zažádal včas, a on zažádal, potom dotčený subjekt nabyl vlastnické právo na základě zákona a nikdo jiný nemohl nabýt práva, byť na podkladě později uzavřených kupních smluv se státem. Splnil-li žalovaný podmínky § 879c obč. zák. k 1. 7. 2000 a požádal-li v jednoroční lhůtě ode dne účinnosti zákona o transformaci práva trvalého užívání pozemku na vlastnictví, nabyl vlastnické právo k pozemku zastavěnému stavbou jen tehdy, pokud ve lhůtě jednoho roku ode dne účinnosti zákona, tedy ke dni 1. 7. 2001, vlastnické právo ke stavbě nepozbyl (22 Cdo 1049/2010). Protože tohoto práva dotčený subjekt nikdy nepozbyl, nenabyl /nemohl nabýt tudíž vlastnické právo k pozemkům na základě následně uzavřených kupních smluv nikdo další (byť na podkladě následně uzavřených kupních smluv se státem), neboť již předtím nabylo PSBD vlastnického práva na základě zákona.

Právo trvalého užívání bylo zrušeno celkem třemi dohodami. Dohodou o zániku trvalého užívání pozemku ze dne 20.11.1995, ze dne 9.4.1997, ze dne 9.3.1997. Všechny jsou shodného obsahu. Ve všech je odkaz na vztah pozemku a budovy. Je tudíž otázkou, zda byly uzavřeny všechny tři řádně, případně, která z nich platí. Dohody o právu trvalého užívání byly nahrazeny smlouvami o výpůjčce dne 31.8.1999 a ze dne 30.4.1998. Žalovaný zažádal o změnu práva trvalého užívání na právo vlastnické dne 14.6.2001 (rovněž dne 23.1.2001 a ze dne 20.12.2000). Všechny zmíněné listiny byly podepsány stejnými osobami (p. Vašíček ve funkci předsedy družstva a p. Povolná jako členka představenstva). Ve všech listinách vztahujících se k pozemkům/budově (...že na výše uvedených pozemcích byla realizována výstavba dvou účelových staveb, z nichž jedna byla prodána akciové společnosti Povodí Vltavy a z těchto důvodů je nezbytné provést majetkoprávní vypořádání k předmětným pozemkům pro jednotlivé stavby a to podle příslušných geometrických plánů-z dohody o zániku trvalého užívání pozemku ze dne 20.11.1995; Trvalým uživatelem pozemků je Bytové družstvo. Na pozemku 829/2 je situována budova č.p. 300, která je ve vlastnictví INOR spol. s r.o. s ideální částí 81/100 podílu a družstva, které má podíl 19/100-z dohody o zániku práva trvalého užívání pozemků ze dne 9.4.1997, ze dne 9.3.1997; že předmětem převodu jsou pozemky 829/7 a 829/2 v podílovém spoluvlastnictví kupujícího a to v podílu 81/100 oba. Pozemky tvoří s budovou č.p. 300 funkční celek-z kupní smlouvy uzavřené mezi Českou republikou Ministerstvem financí a společností INOR s.r.o. dne 7.1.2004; finanční odbor Obvodního národního výboru v Praze 5 předal do užívání stavebnímu bytovému družstvu pozemek 826 a 829 v KÚ Jinonice, účelem je výstavba střediska technických služeb SBD-z hospodářské smlouvy ze dne 26.1.1988;) je buď zcela výslovný odkaz na souvislost pozemek budova, nebo odkaz nepřímý, avšak nepochybný.

Bylo by tudíž proti zásadám transformace, aby byl konzervován stav odlišného majitele, obou nemovitostí jen proto, že v minulosti došlo k chybě, která byla napravena až mnohem později.-Rozsudkem 69Co 288/2013 ze dne 6.11.2013 ve spojení s rozsudkem č. 5C 573/2005 ze dne 11.3.2013. Je totiž zcela evidentní, že pozemky byly dány do užívání v souvislosti se stavbou, v důsledku změny poměru vlastnictví mělo být právo trvalého užívání zrušeno (otázkou ovšem zůstává, kdy se tak stalo-respektive, kterou ze smluv a zda se tak vůbec stalo), ze stejných důvodů bylo nahrazenou smlouvou o výpůjčce a naposled ze stejného důvodu byly pozemky státem prodány žalobci. Vždy byl převáděn podíl odpovídající podílu na budově. Bylo by proti smyslu zákona, spravedlnosti i morálky, aby se budova vrátila od počátku bytovému družstvu, zatímco pozemky by zůstaly původnímu vlastníku, ačkoliv převod nemovitostí na sebe vzájemně navazoval a byl v příčinné souvislosti. pokračování 8 96 ICm 2101/2010

Přihlédnout je nutno mimo jiné i k tomu, že budova byla získána nečestným způsobem, účastníci řízení byly vzájemně propojenými osobami. Ať už ve funkci řídící, či jiné, avšak s cílem aby budova a pozemky byly z bytového družstva vyvedeny. Propojenost vzájemných vztahů je důkladně popsána v rozsudku 69 Co 288/2013 a lze na něj bez dalšího odkázat. S přihlédnutím na shora uvedenou příčinnou souvislost se vztahuje ona soudem odhalená propojenost osob nejen budovu, ale i pozemky. Nabývací titul k vlastnictví budovy tj. hospodářskou smlouvu ze dne 30.12.1991, vč. jejího dodatku ze dne 22.3.1993 podepisoval JUDr. Karel Vašíček jako předseda představenstva a Věnceslava Povolná jako člen představenstva, za druhou stranu Ing. Jan Beswald. Smlouva byla takto podepsána, ačkoliv zmínění funkcionáři své funkce v rozhodné době nezastávali a protistraně tato skutečnost byla známa vzhledem k vzájemnému propojení osob (žalobce byl členem dlužníka, řídící osoby byly vzájemně zaměstnány)-viz zmíněný rozsudek, kde je podrobný popis situace. Zvážíme-li navíc, že Inor byl zapsán 30.12.1991-téhož dne, co byla podepsána hospodářská smlouva o převodu podílu na budově a dokonce byl statutárním orgánem PSBD od 25.4.2002 do výmazu funkce v roce 2004 (zánik funkce 3.9.2003, jak vyplývá z OR). Kupní smlouva uzavřená mezi Českou republikou Ministerstvem financí a společností INOR s.r.o. byla podepsána dne 7.1.2004, žalobcem již dne 18.12.2003.

Vzhledem k výše uvedenému se stal vlastníkem pozemků žalovaný, když po včasné žádosti PSBD o změnu práva trvalého užívání/výpůjčky došlo uplynutím doby k přeměně na právo vlastnické. Je dán přímý vztah k vlastnictví budovy, dohledatelný ve všech listinách, rovněž všechny učiněné kroky účastníků vztahu byly zcela logické a vycházely z příčinné souvislosti změny vlastnictví pozemek-budova. Stát tudíž neměl a ani platně nemohl pozemky prodávat dál. Pozemky byly navíc prodány, jak je uvedeno v kupní smlouvě, pro přímý vztah k vlastnictví budovy. Pravomocně bylo ovšem rozhodnuto, že vlastníkem budovy je od počátku dlužník. Bylo by tudíž proti logice, aby tomu tak nebylo i nadále s ohledem na pravomocné rozhodnutí, že vlastníkem budovy je od počátku dlužník.

Výrok o nákladech řízení odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. Podle tohoto ustanovení účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který úspěch ve věci neměl. Žaloba byla zamítnuta, náhrada nákladů řízení tudíž přísluší žalovanému. Výše odměny za zastupování je určena z tarifní odměny podle § 9 odst.3 písm.a) vyhl. 177/1996 Sb ve znění účinném do 31.12.2012 tj. 25 000,-Kč. Přiznáno bylo rovněž právo na náhradu nákladů za zastupování advokátem, celkem za 8 úkonů + 8 paušálních částek (1. porada s klientem, vyjádření dne 21.3.2011, jednání dne 15.9.2011-vše 2x,). Ke spojení věci došlo dne 28.8.2013, proto jsou úkony účtovány po dvou. Poté, co došlo ke spojení věcí nenáleží již platba za samostatný úkon v každé věci, ale postupováno je dle §12 odst. 3 vyhlášky 177/1996 Sb. (Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se odměna určí součtem odměn za všechny spojené věci)-po 31.12.2012 + DPH (jednání dne 27.5.2014 a 17.6.2014-jako součet odměn za všechny spojené věci). Přiznáno bylo právo na náhradu nákladů za zastupování advokátem, za 6 úkonů právní služby po 2.100,-Kč podle § 7 bod 5 a § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012, za 2 úkony právní služby po 5 100,-Kč dle podle § 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu ve znění účinném od 1.1.2013 v rozsahu součtu odměn, a v rozsahu 8 paušálních náhrad hotových výdajů po 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem 12 600,-Kč do 31.12.2012, 10 200 po 1.1.2013, 2 400,-Kč za 8 paušálních náhrad, tedy 25 200,-Kč, což se zvýšením o 21% daň z přidané hodnoty ve výši 5 292,-Kč, činí celkem 30 492,-Kč. pokračování 9 96 ICm 2101/2010

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 24.června.2014

JUDr. Ing. Kamila Balounová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení :

Krčková