MSPH 96 INS 714/2009-C231-4
MSPH 96 INS 714/2009-C231-4 (196 Cm 15/2009)

 13 Cmo 5/2014-279

y(6.É5(38%/,.$

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v   $ % & &  '+  !"# ,# 6#+ 8$: ,$" v #&& +,QJ%HG LFK6OHMaNDQDUE\WHP*UDQ]DFKHUVWUDVVH 97, 4058 Basel, Švýcarsko, zast. JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Praha 5, Na %+$ ' =>?>: #  & ' JUDr. Tomáš Pelikán, se sídlem Praha 1, 'XaQt LQVROYHQQt VSUiYFH 3UDaVNpKR E\WRYpKR GUXaVWYD ,ý2 VH sídlem Praha 5, Na Hutmance 7, zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem Praha @:  $ , $: & ' & : &  + # # v ,# ABF@?GHHA-GBH GHI:

takto:

I. 5R]VXGHN 0ČVWVNpKR VRXGX Y 3UD]H M &P -126 ze GQH tMQDVHY bodech II. a III. výroku potvrzuje. II. äDOREFH MH SRYLQHQ ]DSODWLW aDORYDQpPX QD QiKUDGX QiNODG RGYRODFtKR t]HQt -. YH OK WČ W t GQ RG SUiYQt PRFL rozsudku k rukám Mgr. Karla Volfa, advokáta se sídlem v Praze 5. III. Návrh aDOREFH QD S HUXaHQt t]HQt R RGYROiQt aDOREFH GR rozhodnutí dovolacího soudu o dovolání žalobce proti UR]VXGN P0ČVWVNpKRVRXGXY 3UD]H]HGQHSRGM Co 300/2011-268 a 64 Co 301/2011-268 se zamítá.

2G Y RGQČQt

Žalobce se žalobou # & '$ & '+&L$8O #Q G@R>?RB O #TQ G@R>?IA O #WQ&+'&G@R>  8' # G=>H?G= 8: + ,# $ ' $ X ' # $  ,# $': 8 # & Z ,# $   O #Q majetkové podstaty dlužníka s (&:  $ ' '' $ sepis do soupisu majetkové podstaty. Uvedl, že s ním jako s 8'' ' &  '8 8 prodávající v 8&' AA= '&'  ' 8 Y '&  ' & +'' '&

 -rozsudek) isir.justi ce.cz (196 Cm 15/2009) kupní (dále jen Smlouva1), v níž se zavázal dlužníku uhradit kupní cenu za prodej garáže A) & # & $ 8$: & celkové výši 199.982,- ^'+ O #TQ& 8&'AA=#8 # '8#  #+  '8 '&' ' 8 nájemní (dále jen Smlouva A), z jejíhož obsahu se podává, že mu dlužník O # $& +X  8 8' & & Y$ & O #WQ:8& L' & @HAA='&'  ' #& 8 Y '&  ' & +'' '& kupní (dále jen Smlouva2), '$#  ' & # '  #8 # #+ @HAA= '&' ' 8   Y '& WQ: z $ +'8 O # $ +X  8 8' & vlastnického práva k O #  8 ' #$' *X ' *IHBAA=: &Z 88 $'&#&_ :+` '8'  #$ Z & ' q R 8 =G?AAR Y+w 8 tomu došlo až 10.7.2000. ,#'+ :' &'8'&: + garáží k užívání platí veškeré náklady s  &  $# #&'&( "  : $ O 8& nabytí v ' + (&:+`O #$'+L ení majetkové podstaty dlužníka, když mu je dlužník již prodal. Dále + #O'& #$'x'  O # & z majetkové podstaty dlužníka, z $ & L&: 8''

O $ 8& + & v ' '&'&+'''& : # právo se skrze '|8(  + 8Q: &  8 # #& & L& $ uvedeného '&$& $'Y8''8''&L8#& & rozporu s dobrými mravy je seznatelná již z toho, že dlužník podal žaloby na vyklizení nemovitostí u Obvodního soudu pro Prahu 5, v $8# ' & L: +$ +: G $ : + & ~(# : O # '& & +# &: 8' & L $ $ &8  +' '&L +& mravy. S '8' & &'q@'+88''&': #O'& #$'^&ZZ$ ' '&  '& +'' '&' & ': ' ('& ! & : + & ení posoudit podmínky pro &#O #: 88'+': # že zde soud zkoumá pouze to, zda existuje legitimní titul k ujmutí se držby žalovaným a dobu #+ ^ &#$  : +  8  O 8 8 q GB@ &$ 8 & & vedeném pod sp. zn. 11 C 188/2008, v +$ $# #&(&( :+`  +  $ & d+  $ &$  & (8' #$ Z88'#'8 #'Z

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s (&: $+ O #+ Z #& k ' & '8 !& :  + ' & '8 & '& '& budoucí, v : +' ' & 8' '&  & 'Z$ O #&$+_'O #Q: A ' ho rozhodnutí. Stavba, v 8 '& #$'x '*GBBAA=:  + #&  IHBAA= ' '&  +L ' & 30.3.1998, k '&Z 8 8Z ++ #&$ q@H + 8 & $( #8': + #& &(  '8 '& +  $# #$' + &' : $(  # ' ' : 8#&$ '& w '&L$(&(

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

& 8' # $ #& ! & :  '8 & #& $#' $ 8&

^ L # &#$  #'Z  #$' & $ +'  & ': + +& 8 O # G@R>?B  G@R>?IA $ v +'& G@R> 8: + Praha,  & ' 8&'8  + II. výroku) a zavázal žalobce k $# 8 (  & ' & $( ( $ právní moci ve výši 10.648,-+'<&L#8'Q

Soud prvn$

- Y '& Q: + ' & & 8&' AA=  >@?HRB  '8 8 +''#&  + 8+''8'''& :' &' 8=G?AAR Sb. kupní smlouvu týkající se nebytového prostoru-garážového boxu 46 situovaného v prvním podzemním podlaží v +8' W$'8& & Praze 5-Y( 8: Z ^& W'& & 'Z$ '  L$ $( A ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o kolauda w 8'  + 173.200,-  '8 &+  #' L+_: 8 - Y '& TQ: + ' & & 8&' AA=  ji pronajímatel-dlužník a budoucí vlastník- + ' &  8 '&':  # garážového boxu 046 v objektu $# L$ O #$  $ #  G=>H?B= 2780/1 v 8 XY( 8:' W$'8& & ,# @: Z^&W'& Doba nájmu + '& vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, nájem je bezúplatný, stavba s garážemi + 8 '& #$'+#'&L26.6.1997, jež nabylo právní moci 30.6.1997; - 8 X$#  O #  G@AA@ G@AA=:  +   '8& 8'  >AA= '8 #8 :   + ''8 8'L8: $ ,#& 8# : dlužník podepsat kupní smlouvu s *x,  +  kupních smluv a žádostí o zápis do katastru nemovitostí; - Y '& GQ: + ' & & 8&' AA=  >@?IA  '8 8 +''#&  + 8+''8'''& :' &' 8=G?AAR Sb. kupní smlouvu týkající se nebytového prostoru-garážového boxu 139 situovaného v druhém nadzemním podlaží v +8' W$'8& & Praze 5-Y( 8: Z ^& W'& & 'Z$ '  L$ 

$(A '8 &+  #'   L+_: 8 -ze Smlouvy B), že byla u & @HAA=  ji pronajímatel-dlužník a budoucí vlastník- +' & 8'&':#O #&$ boxu 139 v objektu $# L$ O #$  $ #  G=>H?B= G=>H? & kat. XY( 8:' W$'8& & ,# @: Z^&W'& "+ '+  +' '# '  '& vlastnického práva do katastru nemovitostí, nájem je bezúplatný, stavba s garážemi byla zkolaudována r$' +#' &L26.6.1997, jež nabylo právní moci 30.6.1997; - 8 X$#  O #  @HAA=:  +   '8& 8'  >AA= #8  +:   + ' 26.782,-  '8 8'L 8:  $ ,#& 8 # :   '8

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009) podepsat kupní smlouvu s MÚP a násle+ a žádostí o zápis do katastru nemovitostí; - & L &#'  + O #''8 qGGR<~w -že dlužník v :+'' &# '&'&$+''$: &8#8' AAB:  '&  +'' '& kupní s pl +8 : '& 8' atp.; - '8  +  $  poskytované služby od 1.1.1999; -z protokolu o jednání z 11.6.2009 odvolacího soudu v insol& '8 : : Z X 8' 88'#O & (8 #  #'vlastnictví; -že u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zF'?GHH>#+$'# & '&$ $O #:#'Z

^ 8  ' #& &# #& 8 bodu I. výroku, že žalobc  HHGHI #'Z  q HA +  $# #&' &( : &Z 8 8& #$' (  &  #$' v #& & : +` 8' & L&  '& '& +''  &  #$' &L8+L & #$' v #& & : $    $# #&( &( v ++L$ &$: & $ +  '8 X O #&L$ v Praze pod sp. zn. 64 Co 301/2011 a 64 Co 300/2011.

K +' ' &L#8' && :  + 8' 8 :  $  +  & '& '8 &$&:  : ' &   : &  +L '&   &  $ +(&&#$ #'Z+#$'& $ +' O # +  ': +` &L8 & $  & &  :  + #8:  O #  +L $#'  8&  & '':  '8 : +' podala osoba odlišná o X & & L &  8 # & ' O #:  + #8 : &  +L   '8  #&: 8#  & '': ' : #O'  + $ &

-žalobce garáže vydržel a stal se jejich vlastníkem; - '& '&+''?'& '&' + garáže koupil; - + O $8& + 8' '&'& budoucí-& ' 8<xYI@=?H: 8'& '

K &# ' q IR :  + & + O $#&$ ' ''& Q:8#ý vedl k užívání garáže a nechoval se tudíž 8& +L& +#&:8#+ vycházela z objektivních okolností; již prostým nahlédnutím do katastru nemovitostí by zjistil, &

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

'&+''?'&&& :  $ 8 8' '&': +` + '& Z   8  # X 8{ +''& '&''&+'' 8 8' '&'  8& : 8 + Z  & + $ : ' & 8' '&': 8 & ' &  ' & 

K #&'  $# ' O $ 8& #$' < xY I@=?H 8:$ &L8'#& & rozporu s +#L # &&'qI+8+ bylo nutné v projednáv &  & L & v rozporu s +#L # &^ & L '8 & '8&L &  8  &L8 práva v rozporu s dobrými mravy, takže je v tomto ohledu argumentace žalobce lichá. ,8# & : #O' #$'x domáhat soudní ochrany vlastnického práva k & :8# + '8) #'Z '&& +&# + & úvahu jen, pokud by žalovaný podal žalobu, kterou by se domáhal ochrany vlastnického práva dlužníka v rozporu s +#L # &6 8&'& porušování obecného pravidla pacta sunt servanda nelze poskytnout ochranu. Nabízí se 8 :  +  &#: 8' + +'  & ' & z majetkové '8  : # +  $ |&  $ 8( 8&$ rozhodnutí. V 8 8': 8 +  +  & '  (&':  poskytnout ochranu vlastnickému právu, které existuje/existovalo za stavu porušování pacta sunt servanda, by došlo k tomu, že by se nemovitosti (garáže) dostaly z dispozice žalovaného '8 :+` :x ?GH & #+# 8& :$# '&  & 8 $: + O 8&: 8 & &Z 8 ' &#$ 8&$ #8' vzniklého ze závazkového právního st &'  & '&  + # # '# k #$& #  && #& O $8& tohoto pohledu je v daném  ' &: $# ' : &   '8 ! & : + : $8 ++  #& 8 &$& +++ 8:+ '8 :8#L  doby jejího vzniku, a nebyl za dobu 15 let schopen s ní nakládat, jak se zavázal. Žalobce tedy #8 : O #  +L   Z #&: # +'  L#8 8 $ (& q 42 odst. 1 & ' $# '8 ( #&

Tento rozsudek napadl žalobce v 8$(& # +(' '<&L#8' &#$ : +$& 8: +&hoví.

^#& + & 8' #$'W '& &##x8''+ '& ' :  & ' IRx '&$# 8 $ 8' #O' ( & obsažených v & '4478/12, a tím i k 8&#& Q' 8 '#&& $'8 této otázce procesního práva. V souvislosti s touto námitkou uvedl, že by nebylo vhodné, aby o námitce podjatosti JUDr. Balounové rozhodovali soudci Vrchního soudu v Praze, kte   #$&

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009) v usneseních tohoto soudu z GHGGHG: ^ I=?GHG-AB:  =GGHG: HI VSPH 159/2012-115, s (&: $ $ 8 ZL #*O# <& ' * 8&': !"#  $ % & &: !"# $ #': !"# $ dne 5. srpna 2014 rozhodl, že jmenovaní soudci Vrchního soudu v ,# ' & & & ' $   W '& &*

 8&  8 + &#$ #'Z  + #$' & # #301/2011-268.

K & #O'  #& ' d '8: 8#& : +: jako kupujícím, reálným právním jednáním došlo k ' & X'& 8' O # & ' q @' + 8:  '& Q GQ: Y '& TQ B) a  8'  + '& +dlužníka dofinalizovat již zrealizovanou koupi formou vyhotovení písemné kupní smlouvy, +  + & L  doplnil, že Ústavní soud v usnesení ze dne 30.7.2013, sp. zn. IV. ÚS 1908/11 rozhodl, že   &'& +( '8 & minulosti zakoupeným jednotkám má být realizována skrze žalobu na $# #&'&( 

^ :  #$' & 8# && &' +&$& '   :  +O '8& +$# ' tím, že majetek ponechal v 8& '8 : & (8' $ & L ( 8# 8 8 $ :& ' evný exces.

Dále žalobce konstatoval, že zamítl- +'  & ' O # majetkové '8 :  & '& +  '8' ' ~&# &#$ : + &  &  pohledu Do$  Y & 8' &L # & # $ Y+Q " : # #$' & &  xI@@?I  GB & & #$& $ 8 (  :  & L:  &8: v  & :  8 ' k +:+` 88'' &Z$smlouvy vznikly, a je naopak poškozován jednáním dlužníka a žalovaného.

Žalovaný navrhl potvrzení napadeného rozsudku z (&' $ & ^ : : & '&  +   +:  8 + $  + $# + & O &: +` #8 : #& & '' '8  $ '& ' &L$ + a dlužníkem coby kupních smluv, kdy k &'& Z 8LL: 8X'&'+&#~ +& '&#$ + #'Z#$'^&ZZ$# rozhodnutím &8 O #: & ++L$ (L8 '8 +  '8 8 #&|  rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 330/2002 a sp. zn. 2 Cdon 1505/97, v nichž tento

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

 &#: '&  '& +'' X    X 8#LX '&&& L& +'& '& +'':  '&'&+''# & L& :#$' ' #8 ' :  '& '& +'' & 8 #&' & '&#8&( +'''prodávajícímu  ' & +'' '& ,8' 8 & '& '& +'' #'Z & 8 Z8~&# #O'& #$'^&ZZ$1244/99 z GB=GHHH:  $ X '& '& +'' &8 &  '& 8 +''8''&:&#:& X: #8Y '&Q GQ$'+LZ#&& # +L $#'  8& dlužníka. Dále pak žalovaný odmítl námitky žalobce týkající se jeho zastupování advokátem, jež není v #& & & ': &#  & :+`X Z$++ L$  #$'^&ZZ$

&   #$' & : 8# $ & $ : qGG qGG  8 omezením, která jsou uvedena v § GH@ qG 8 &#':& (&

K námitce podjatosti senátu odvolacího soudu a soudkyni JUDr. Kamile Balounové:

Podle § 7 8 >G?GHHB Y+: X 8' ( |8( &8-IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v ##'&:' & #  

Podle § 14 odst. 1 o+ ' z #& #$' & :    $ # 8 & : 8 X + $qR(& 8 & ' #& & +& jeho rozhodování v L$&$

 ' _ 88# L  ZL $+' & ' tehdy, zjistí-  +8 &$ $ 'Q $+|' && #$',#8& (& L& &Z$ #&$' X + & $:+& :+$ +L#$'+L& Z X ' 8  &  8 L (8 &    8 8 &Q Y'(& # 8 X &Z+'  'Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2008, sp. zn. 4 Nd 99/2008).

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

, q@ '    #& : 8#$ & 'w& -li v + (&'& '+& 8 - (& :( 8' '  @ ( :  , ( 8' X $: + 

, q @+ L$  '  takové úkony, které nesnesou odkladu (odst. 1). Ustanovení odstavce 1 neplatí, byla-li 8 ' +& #(+$': + &#$' : -li soud : 8 (&

Žalobce, jak uvedeno shora, vznesl s & #  ' # 8' '& 8#L$ & $#$'94/2014-251 ze dne 5. srpna 2014.

,   &  +  k rozhod'' &: & :: &  ' & #  #$' 6: ' #$' :  $   8: & '  projednávání a rozhodování o námitce podjatosti JUDr. Balounové. Námitku  $  & $#'8# # &Z: + :  8 #& &  argumentaci opíral zejména o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESPL)  RIGHR & &  T # # 6'#8u, v + ' 8&: 8 porušení práva na nestranný soud dojde i v : 8 v $# ' 8 ' profesní. Objektivní kritérium podjatosti soudce podle žalobce vypovídá pak o tom, zda '' #& $+vztahu k X zainteresovanosti. Konstatoval, že z $  & $ avšak tímto soudem ne  $ kritéria. Má za to, že z dosavadního postupu odvolacího soudu v &&$ # : 8 8#+$Xjedn: &'&L#

Odvolací soud s ohledem na argumentaci žalobce v  &#$''8 &#':&: (& &8# # &$  k &#': & &  T # # 6'#8' 8#L$ # &L$ ##$& L (& #$', v Z$ $ # &L$ #  #'Z  B x '& $# #& &8  8 $  # ' & :  #$&&&   Z  8$8 & (&' ' ,&  #& '&+ : & $rozhodl v prvním stupni, tedy JUD#W '&:w $ ': q

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

R ' + ' #O'  & ' $ : tvrzená podjatost dle objektivního kritéria byla již v &Z  L Z #$'^&ZZ$( $% & & !"# * $ '+ +  #$'   JUDr. P# 6#+ 8$: ,$": &8& GH@ + ,# '& $#&#$'#+  soudem rozhodováno nebylo z hlediska namítaného objektivního kritéria, avšak žalob' 8'( 8&'&&LZw #& & & #& #&#$#'$&$&

&  8'  (&': +` & $ #$'   X &$ Z ## G@IGH@

Odvolací soud se dále zabýval námitkou podjatosti JUDr. Kamily Balounové, která ve & 8 námitce podjatosti uvedla, že nemá žádný vztah k X samé.

Odvolací soud námitku podjatosti JUDr. Balounové vznesenou až v samotném &  & &  8 &#':  : +` + v L$&$ 6 8&8 '8 ustanovení § 14 odst. 4 o.s +: v  X &  & #&$ & $: & +  : ' neprokazuje. Vzhledem k tomu, že žalobce ve vznesené námitce podjatosti neuvedl žádnou relevantní okolnost, která by mohla vzbuzovat pochybnosti o nepodjatosti jmenované  $' z vyjád  ' &: (& 8 ' & ' & '

K #$'&& 

, q @H + 8 ' &''&'w' Nedojde-li do dohodnuté doby k ' &'&: +#$ Z&( + $# o soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není 

, qGG@<~+L#:  & '' $ #& 8 8' + '  L (&: # 8#L  +L zahrn'+' '' &$$ '' majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti &' $( IH ( : 8 #' &#' |' #& $(  $& : dojde-  +  $ $( &' -li +  & :  L 8  $: &+' + + 

~8 8 X+ :  8  majetkové podstaty, žalobu podala osoba odlišná od dlužníka ve stano& $( #& & '' +  & + #$&

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

* X + O 8 podání žaloby, tj. zda mu '' '8 & & ' |': 8'& & žalobcovo tvrzení, že mezi žalobcem a dlužníkem došlo k ' &8''&&' O # q@' +8 & '&Q GQ+ ' & 8 '&  q @H + 8: +` &( '&ních stran v nich obsažená +$+ 8 ' & +'' 8' '&  &#' Y '&TQ WQ +  '8 8 8'$'&:8#

V #& & '8 +  + : + #8 : ' Z: + & '&  $ 8& +  #'+ 8 &# Q #&:O 8&: dovozuje ze Smluv 1) a 2), ze Smluv A) a B) a ze zaplacení kupní ceny garáží ve výši 199.982,- 8  $ ^&ZZ & & svém rozhodnutí pod sp. zn. 29 Cdo 3354/2007 &#: 8 + '& & #' +'  +&$ #'&' &' +' &  družstva se i za trvání konkursu na majetek bytového družstva prosazuje v :88'#& 8&& v # : +' $# #&'&( ' &$&'qB 8 && 'vací žalobou. V &( +: +( $# #&' &(  '&$ ' & $#$'^&ZZ$z $ &#:& 8+''$#& $'&'&+''&( +'''8''': '+ O & $' _ '&+# #& '+''$#&+ L###qIA+8: 8:#&& budoucího prodávajícího k ' +''$ # +''' 8''' _ '& ' & '& +''  8 &prodávajícího za vzniklou škodu budoucímu kupujícímu z porušení uvedené smlouvy. Proto + &X& $ +&   X'&:+`&  & '&  $ &' & píse # #& X '& ' '&$ '  +  '8 ' & 8' '&: & #&Z& 8w& 8: &#&&# QX 8&8 8 #$' 8 $ X ' Y ' '&' &Z 8 & #& & 8 *-  +  : +    '8 ' & 8' smlouvy k &' O #:  ' +#  vrh na jejich vklad do katastru & &LZ: &  ' & '& '& +'' $ '8' $# #&' &( :  & $# ' Z8 6 &##' +& & L xze dne 26.11.2013, v + RQ & :  nálezu sp. zn. I. ÚS 3571/10 8# 8& L&:+'&'&+''X +  &  &8 $ &  garáží- $ & & & '& + : ' &  +  #&&#&':& nenabyli.

K námitce rozporu s "$' $# & 8' &L # který by s (+(+L$  :+  8+ 88# & +$ ' : + +' 

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

& L  $ $#  8'  #& 8' & |& 'ZL #'& (

K návr$' #'Z

& 8 &#':(&##'Z#$'& # #$' *IH?GH  :+` + L$#$' ^&ZZ$Cdo 3931/2013-435 z 12.11.2014 a 26 Cdo 1224/2014-380 z 28.1.2015 se podává, že o dovolání v $ &$  ^&ZZ #& & #$' z GGHR ^&ZZ : ''&  +': 8(&:#8#L & $: +'+ 8 L& 8 #&'&  + #& : & $ #  +L # X $  8' 8& '8 : Z Z #& 8 majetku, tj. garážím, má 8& '8Q + & '&  +Q ^&ZZ :  8+ & & & & +# :Z#&8 O #  '8:  + Z $ &$ L význam v :++`Q' 8 +Q&'& +

Y'#&$: + ''garáží do soupisu majetkové podstaty, a proto napadený rozsudek v bodu II. výroku z (&' $&qGA:&+''<&L#8'& $&L#8' $# 8 (

K &L#8'$# 8 (  8 q@H

, q @H  ' (& $ & Z$  'náhrad' 8 (  + # $# 8 ( :  # RI:RBjevit postup podle uvedené právní úpravy 8 &# &L L   ' Z$  'z +&(   & Z$ : & #&  8 8&L: : Z #( &Z$X #$:8+ $# 8 :  ' 8 '& : 8 +   8&L$ #( #&$ X $ &8'8&L$& (Q L hlediska 8 q@H#& 8 8 #8':  Z 6+ (# : + : $# ' 8 (    8& & &L L$ $

Odvolací soud v #& &  # q @H $ & Z$ : +` #$ X ' & #& + &' +': 8 8 '  bude zavázán k $# 8 ( # & $ Z  + K tomu & 

 -rozsudek) (196 Cm 15/2009)

L#& &'(+&'& í.

L#8$# 8 (& $(&'q RG   &  X& ' v #qA& X  GHI  & X8 #& '+ & 8 &  X Q &'$# $&L$&L ( qI8 6.800,-: G &&LZ RG>:- $# 8.228,-

3RXHQt ,# '#$'& '$(G #'8 ^&ZZ'   #$' & $ +# ' rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího &Z + & # + -li být dovolacím soud &Z #& otázka 

V ,# G@+ GH@

!"# $ H a v l o v e c, v.r. 

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová

Hana Bulínová Digitáln podepsal Hana Bulínová DN: c=CZ, o=Vrchní soud v Praze [I 00215651], ou=civilní a insolven ní úsek, ou=9138, cn=Hana Bulínová, serialNumber=P138604, title=referent Datum: 2015.04.21 13:14:52 +02'00'

 -rozsudek)