MSPH 96 INS 6803/2011-C3-20
MSPH 96 INS 6803/2011-C3-20

MSPH 96 ICm 506/2012-121 MSPH 96 INS 6803/2011

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou v právní věci žalobce: RANDA s.r.o., IČO 474 52 188, sídlem Sulkovská 80, 569 92 Bystré, proti žalovanému: Ing. Jiří Krejčiřík, IČO 276 26 865, sídlem Hrdličkova 2206/5, 148 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka BUSTREX s.r.o. v likvidaci, sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2, zastoupen: JUDr. Evou Metzkerovou, advokátkou, sídlem Rumunská 12, Praha 2, o určení pravosti pohledávky ve výši 2.286.981,-Kč

t a k t o:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem BUSTREX s.r.o. v likvidaci , se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2-Vinohrady, 120 00, IČO: 27626865, nyní v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp.zn. MSPH 96 INS 6803/2011 pohledávku ve výši 2.286.981,-Kč po právu, co do důvodu a výše.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou ze dne 17.2.2012 domáhal toho, aby byla určena pohledávka ve shora uvedené výši 2.286.981,-Kč. K věci uvedl, že na přezkumném jednání dne 19.1.2012 byla popřena pohledávka žalobce č. 1 ve výši 2.286.981,-Kč. O popření pohledávky byl žalobce vyrozuměn přípisem ze dne 3.2.2012. Žalobce uvedl, že z konkursního řízení Vitka Brněnec a.s. (dále jen úpadce) vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 43 K 21/2004 vyplynulo, že BUSTREX s.r.o. (dále jen dlužník) si z konkursní podstaty úpadce Vitka Brněnec a.s. odebral ručně pletací příze v hodnotě 2.286.981,-Kč. Tyto příze byly ve vlastnictví žalobce. O jejich vyloučení z konkursní podstaty úpadce byl veden soudní spor pod č.j. 42 Cm 91/2005 u KS v Hradci Králové. O tom, že tyto pletací příze náleží žalobci a nikoliv úpadci bylo rozhodnuto dne 10.9.2010. Rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím soudem dne 22.12.2011 z důvodu, že se v konkursní podstatě nenachází výtěžek zpeněžení ručně isir.justi ce.cz Pokračování 2 MSPH 96 ICm 506/2012 pletacích přízí žalobce. V průběhu tohoto sporu žalobce opakovaně upozorňoval, že i přes podanou vylučovací žalobu se množství ručně pletacích přízí v konkursní podstatě úpadce Vitka Brněnec a.s. snižuje. Opakovaně jsou prodávány zákazníkům v areálu společnosti BUSTREX s.r.o. Při místním šetření ze dne 9.2.2010 bylo zjištěno, že se podstatné množství ručně pletacích přízí ve skladu nenachází. O náhradě za tyto příze byla uzavřena dohoda o narovnání ze dne 8.9.2010 mezi Mgr. Stejskalem, správcem konkursní podstaty úpadce a společnosti BUSTREX s.r.o. Společnosti BUSTREX s.r.o. však žádná náhrada uhrazena nebyla. Z titulu lepšího práva za tyto ručně pletací příze má být vyplacena náhrada přímo žalobci. SKP Mgr. Stejskal ve své přihlášce pod pohledávkou č.1 tuto částku uplatnil rovněž. Ačkoliv žalobce není účastníkem dohody, je vlastníkem ručně pletacích přízí uskladněných v areálu Brněnci č.17. Žalobce si nechal první ručně pletací příze vyrobit od úpadce Vitka Brněnec a.s. ještě před jeho prohlášením konkursu na společnost. Úpadce skončil vlastní prodej ručně pletacích přízí v roce 2004, poté již úpadce svým jménem žádné pletací příze neprodával, pouze vykonával určité práce při jejich výrobě pro žalobce a za výrobu jí žalobce platil cenu tzv. mzdovou práci od 1.9.2004 do 31.5.2005. Následně tuto výrobu pro žalobce zajišťovala společnost Anidor. Dne 13.9.2005 si uskladněné ručně pletací příze žalobce přivlastnil úpadce, jednající tehdejším správcem konkursní podstaty Ing. Vítězslavem Hálkem. Ten je sepsal do majetkové podstaty úpadce Vitka Brněnec a.s. Ke dni sepsání do konkursní podstaty, tj. ke dni 13.9.2005 činil stav 88.621,65 kg ručně pletacích přízí. (viz soupis konkursní podstaty ze dne 7.10.2005). V průběhu konkursního řízení na úpadce bylo opakovaně potvrzeno, že příze byly zahrnuty do podstaty neoprávněně a měly být vyloučeny. Žalobci bylo vydáno 56.837,85 kg ručně pletacích přízí. Zbylou přízi v množství 31.783,80 kg nebylo možno vyloučit, neboť se již v majetkové podstatě úpadce nenacházela a žalobce za ně požadoval náhradu ve výši 7.204.658,85 Kč. SKP úpadce Mgr. Petr Stejskal uvedl, že příze byly skladovány dle smlouvy o uložení věci ze dne 5.3.2007 u společnosti BUSTREX s.r.o. a na těchto přízích vznikl schodek ve výši 11.712,60Kč. Následně měla být uzavřena dohoda mezi dlužníkem a úpadcem o vyřešení tohoto schodku-dohoda o narovnání ze dne 8.9.2010-na základě které měl dlužník za tyto příze úpadci uhradit částku 2.286.981,-Kč. Původně se jednalo o smlouvu o uložení věci ze dne 5.3.2007, podle které úpadce u dlužníka za úplatu věci skladoval. Obvyklá cena ručně pletacích přízí byla stanovena např. v auditorské zprávě ze dne 19.1.2007 na straně 31, tuto zprávu si nechal vypracovat správce úpadce. Žalobci je známo, že část pletacích přízí prodal bývalý SKP Vitka Brněnec a.s., část současný SKP Vitka Brněnec a.s. a zbytek měl zpronevěřit dlužník. Důkaz znaleckým posudkem ohledně výše škody (ceny obvyklé) byl navržen žalobcem v podání ze dne 17.2.2012.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, k věci uvedl, že žalobce ve vztahu k dlužníkovi není v žádném smluvním vztahu. Stejný nárok uplatnil duplicitně věřitel č.2 SKP Vitka Brněnec a.s.. Věřitel č.2 nárok uplatnil na podkladě dohody o narovnání ze dne 8.9.2010, která upravovala vzájemná sporná práva a povinnosti mezi smluvními stranami. Žalobce není účastníkem dohody o narovnání z tohoto data a nedoložil ani přímou souvislost mezi požadovanou náhradou škody z titulu nevydaných zásob a konáním dlužníka. Žalobce nebyl ani účastníkem dohody o narovnání ze dne 19.12.2007. Zdejší soud rozhodl o výše uvedené žalobě rozsudkem ze dne 24.11.2015 č.j. 96 ICm 506/2012-46 a určil, že pohledávka žalobce P16/1 za dlužníkem BUSTREX s.r.o., v likvidaci (dále jen dlužník), přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 6803/201, není po právu co do důvodu a výše 2.286.981 Kč (bod I. výroku) a uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení částku 12.342 Kč (bod II. výroku). Žalobce podal proti výše uvedenému Pokračování 3 MSPH 96 ICm 506/2012 rozhodnutí včasné odvolání s tím, aby bylo změněno a bylo vyhověno podané žalobě, popřípadě, aby jej odvolací soud zrušil a vrátil soudu I. stupně. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 27.6.2016 č.j. 104 VSPH 248/2016-82 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24.11.2015 č.j. 96 ICm 506/2012-46 a vrátil věc soudu I. stupně k dalšímu řízení. Z odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27.6.2016 č.j. 104 VSPH 248/2016-82 vyplývá, že bylo záznamem z provedené kontroly zásob ze dne 28.2.2007 prokázáno vlastnické právo společnosti RANDA s.r.o. k ručně pletacím přízím. Dále byla jednoznačně prokázána i příčinná souvislost mezi porušením povinnosti ze strany opatrovatele, tj. BUSTREX s.r.o. (dlužníka), když měl pro SKP úpadce VITKA Brněnec Mgr. Stejskala podle smlouvy o uložení věcí ze dne 5.3.2007 povinnost uložené věci pečlivě opatrovat a dbát na to, aby na nich nevznikla škoda. Porušením výše uvedené povinnosti pečovat o svěřený majetek žalobce, tak vznikla žalobci škoda spočívající v množství chybějících přízí 11.712,60 kg. Podle ust. § 420 ObčZ se zavinění dlužníka presumuje, jelikož příze svěřené mu k opatrování na základě smlouvy o uložení věcí ze dne 5.3.2007 s řádnou péčí neopatroval. Jakým způsobem schodek na skladovaných zásobách v množství 11.712,60 kg příze vzniknul je nerozhodné, ovšem to že škoda skutečně vznikla a co do množství 11.712,60 kg ji dlužník potvrdil je nezpochybnitelné. Soudu prvního stupně bylo uloženo zabývat se již jen skutečnou výší škody způsobené dlužníkem žalobci, a bez ohledu na to, že pohledávka SKP, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ve shodné výši, byla zjištěna tím, že nebyla při přezkumném jednání správcem popřena, neboť tato skutečnost nemá žádný vliv na posuzovaný nárok žalobce na náhradu škody. Odvolací soud se ve svém rozhodnutí ze dne ze dne 27.6.2016 č.j. 104 VSPH 248/2016-82 nezabýval pouze otázkou vlastnictví žalobce k ručně pletacím přízím, včetně chybějících pletacím přízím (tj předmětem závazku), ale především otázkou vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou žalovaným.

Soud se v první řadě zabýval se včasností podané žaloby. Žaloba byla podána dne 17.2.2012, žalobce byl dne 19.1.2012 přítomen na přezkumném jednání. Podle ust. § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Žaloba na určení pravosti pohledávky co do důvodu a výše tak byla podána včas. Z přihlášky žalobce bylo zjištěno, že podána ke zdejšímu soudu byla dne 22.11.2011, jedná se o pohledávku č.1 nezajištěnou, nevykonatelnou ve výši 2.286.981,-Kč. Jako důvod vzniku je uvedeno, že z konkursní podstaty úpadce VITKA Brněnec si společnost BUSTREX odebrala ručně pletací příze. Tyto ručně pletací příze náležely společnosti RANDA a do konkursní podstaty úpadce byly sepsány neoprávněně. Odkaz je na rozsudek 42 Cm 91/2005. Odkaz je rovněž na dohodu o narovnání ze dne 8.9.2010, kdy žádná náhrada od dlužníka úpadci vyplacena nebyla. Plnění za tyto ručně pletací příze má být vyplaceno přímo žalobci z titulu lepšího práva. Z interního dokladu č. 9/11 ze dne 23.9.2005 bylo zjištěno, že VITKA Brněnec a.s., provozovna Areál VITKA, Brněnec 17, 569 04 Brněnec, vystavila dne 23.9.2005 doklad bez uvedení odběratele za pořízení skladu pletací příze v celkové hodnotě 17.829.645,-Kč. Ze záznamu o provedení kontroly přízí ze dne 28.2.2007 bylo zjištěno, že proběhla kontrola zásob úpadce VITKA Brněnec a.s., konkrétně ,,starých zásob a zásob zatížených Pokračování 4 MSPH 96 ICm 506/2012 vylučovacími žalobami společnosti 1/ ANIDOR s.r.o. (barvy a chemikálie v hodnotě 449.979,65 Kč. Při kontrole byly dohledány všechny věci, které byly zapsány do soupisu konurzni podstaty úpadce) a společnosti 2/ RANDA s.r.o. (ručně pletací příze) Při kontrole byly zkontrolovány všechny sklady (sklady v budově plechového skladu u vrátnice, budově bývalého učiliště a skladu naproti správní budově), v nichž jsou zásoby uloženy. Celkem se jedná o 66.494,85 kg ručně pletacích přízí v hodnotě 13.027.817,50 Kč v sortimentu a složení dle přílohy tohoto záznamu. Kontrola s fyzickou inventurou zásob proběhla v podniku úpadce na adrese Brněnec 17 (pozn. areál byl dne 6.2.2007 prodán společnosti BUSTREX s.r.o.) Dále se v záznamu uvádí, že kontrolované položky jsou uskladněny odděleně od dalších (provozních) zásob společností BUSTREX s.r.o., VITKA TEXTILES a.s. či zbývajících provozních zásob úpadce převzatých již společností BUSTREX s.r.o., přičemž jsou v areálu uskladněny na těchto místech mezi jinými také zásoby pod vylučovacími žalobami. Z přílohy č. 1 vyplývá, že pod položkou 11. jsou sepsány pletací příze v celkovém množství 71.742085 kg v hodnotě 14.068.037,50 Kč. Z toho pletací příze I.-v množství 5.248 kg a v hodnotě 1.040.220,-Kč a pletací příze II.-v množství 66.494,85 kg v hodnotě 13.027.817,50 Kč (, ke kterým uplatňuje vlastnické právo společnost RANDA, s.r.o., IČO 47452188).

Ze smlouvy o uložení věci ze dne 5.3.2007 uzavřené mezi SKP VITKA Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem (dále jen ,,složitel ) a dlužníkem BUSTREX s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že předmětem uložení jsou movité věci charakteru zásob dle přílohy 1 smlouvy-záznamu o provedené kontrole zásob. Cena za opatrování zásob činí 30 750,-Kč bez DPH/měsíc. Opatrovatel BUSTREX s.r.o. byl podle smlouvy novým provozovatelem areálu VITKA Brněnec a zavázal se, že bude pro složitele za úhradu opatrovat předmět uložení. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a zaniká vydáním předmětu složiteli, jinak je výpovědní doba 3 měsíce. Z dodatku číslo 1 ze dne 15.6.2007 k této smlouvě bylo zjištěno, že byla navýšena cena za uložení věci na částku 51 250,-Kč bez DPH/ měsíc. Účastníci smluvního vztahu se nezměnili. Účinnost dodatku je od 1.7.2007. Ze specifikace znehodnocených zásob bylo zjištěno, že obsahuje tkaniny I., kupónové přikrývky, prodejové příze II.-12.141,80 kg v celkové hodnotě 418.051,80 Kč.

Z informace správce o průběhu konkurzního řízení se žádostí o schválení dohody o narovnání a vyloučení věcí z konkurzní podstaty pod č.j. 43 K 21/2004-6447 ze dne 12.11.2007 bylo zjištěno, že SKP Mgr. Petr Stejskal zaslal konkurznímu soudu koncept dohody o narovnání mezi SKP a skupinou obchodních společností Ing. Škřivánka (tj. RANDA s.r.o., ANIDOR s.r.o., Darren s.r.o. a Ing. Michalem Skřivánkem jako fyzickou osobou). Účastníci přistoupili k jednání o možném narovnání vzájemných sporných práv a povinností, které vyplývají z úkonů učiněných zejména od dubna až října 2005, tak aby bylo vůbec možno konkurzní řízení úpadce VITKA Brněnec a.s. v dohledné době ukončit. Celé narovnání je koncipováno tak, že správce vyloučí z konkurzní podstaty a) ruční příze v majetku spol. RANDA s.r.o., neboť ze strany konkurzní podstaty lze jen obtížně vykonstruovat nabývací titul k tomuto majetku, b) movité věci-strojní vybavení, atd. Vzhledem k výše uvedenému správce navrhl SKP soudu, aby schválil dohodu o narovnání se společností RANDA s.r.o., ANIDOR s.r.o. a Darren spol. s r.o. Dále požádal soud o vyloučení zásob movitých věcí-zásoby skladu ručně pletacích přízí II. V celkovém objemu 66.494 kg atd., z konkurzní podstaty úpadce.

Z dohody o narovnání ze dne 19.12.2007 bylo zjištěno, že smluvní strany se dohodly, že SKP úpadce vyloučí ve prospěch společnosti RANDA z konkursní podstaty úpadce 66.494 kg ručně pletacích přízí, neboť úpadce k nim nemá žádný nabývací titul a jedná se o příze Pokračování 5 MSPH 96 ICm 506/2012 vyrobené žalobcem v roce 2004 a 2005. Podrobný seznam tvoří přílohuč.17. V článku 3.2 je uvedeno, že ze společného vyjádření managementu úpadce ze dne 7.12.2006 vyplynulo, že zásoby, které byly předmětem dohody o narovnání, nebyly nikdy fyzicky odděleny od ostatních zásob úpadce. Nelze přesně specifikovat, kterých zásob se oddělení mělo týkat. Účastníky dohody o narovnání nikdy nebyla provedena fyzická inventura těchto zásob. Zřejmě byly od května 2005 dále zpracovávány nejprve úpadcem a od června 2005 společností Anidor. V článku 2.10 je uvedeno, že auditor zjistil, že úpadce neúčtoval o prodeji podniku, jakož i od odstoupení od smlouvy (Daren s.r.o.) v souladu se zákonem. O účetnictví. Nebyla provedena fyzická ani dokladová inventura, nebyly vyhotoveny žádné zápisy o převzetí podniku zpět. Došlo tak na straně úpadce k chybnému zobrazení skutečného stavu majetku. To může mít vliv i na stav majetku a závazků úpadce v následujících obdobích. Z úředního záznamu o podaném vysvětlení ze dne 29.9.2009 bylo zjištěno, že Mgr. Petr Stejskal SKP VITKA Brněnec, a.s. uvedl, že náklady konkursní podstaty nejsou spojeny s aktivací zásob ve společnosti VITKA Textiles Brněnec. Jakým způsobem se zásoby do této společnosti, která působí v areálu VITKA Brněnec, a.s. dostaly neví. Z konkursní podstaty byly prodány zásoby a majetek jen v množství a hodnotách uvedených ve smlouvě. Ke zcizení zbytku zásob, které po prodeji majetku v konkursní podstatě zbyly, nedošlo. Na základě dohody ze dne 18.2.2007 bylo vydáno společnosti RANDA s.r.o. 53 tun ručně pletacích přízí. Zbývajících 13 tun mělo být odkoupeno za zvýhodněnou cenu.

Z výzvy SKP adresované společnosti BUSTREX s.r.o. ze dne 29.6.2010 bylo zjištěno, že z pokynu konkurzního soudu byla provedena inventura mimo jiné ručně pletacích přízí u společnosti BUSTREX s.r.o. dle smlouvy o uložení věcí ze dne 5.3.2007. Dle smlouvy mělo být společnosti svěřeno celkem 71.742,85 kg ručně pletacích přízí. Z tohoto množství bylo dle SKP v období od 2/2008-6/2010 ze strany společnosti BUSTREX s.r.o. vydáno a následně předáno vlastníkovi přízí, tj. společnosti RANDA s.r.o. celkem 56.620,20 kg ručně pletacích přízí. V areálu BUSTREX v Brněnci by tak mělo být uloženo celkem 15.122,65 kg přízí. Z výsledků inventury ke dni 29.3.2010 však vyplynulo, že v uvedeném areálu bylo uloženo pouze 8.394020 kg, v členění dle přiložených jednotlivých inventurních listů. Z tohoto množství bylo již odvezeno a předáno společnosti RANDA s.r.o. množství 4.984,15 kg. V areálu v Brněnci je tak dle výstupu z inventury ke dni 29.6.2010 pouze 3.410,05 kg. SKP proto po společnosti požaduje vysvětlení, kde je rozdíl ve výši 11.712,60 kg v hodnotě cca 2,6 mil. Kč.

Z vyjádření žalovaného ze dne 16.7.2010 (ke sp.zn. 42 Cm 9/2005) bylo zjištěno, že SKP Mgr. Petr Stejskal v rámci projednávané žaloby společnosti RANDA s.r.o. u Krajského soudu v Hradci Králové uvedl, že dle smlouvy ze dne 5.3.2007 bylo společnosti BUSTREX s.r.o. svěřeno celkem 71.742,85 Kg ručně pletacích přízí. Z tohoto množství mělo být v období února a března 2008 předáno společnosti RANDA s.r.o. celkem 51.636,05 kg. Dle aktualizovaného soupisu konkurzní podstaty bylo ke dni 31.8.2009 v areálu v Brněnci uloženo 20.106,80 kg. V březnu 2010 byla provedena inventura, ze které vyplývá, že v areálu v Brněnci bylo k tomuto uloženo 8.394,20 kg. Z tohoto množství bylo v únoru a březnu 2008 odvezeno a předáno společnosti RANDA s.r.o. celkem 4.984,15 kg. V areálu v Brněnci je tak ke dni 16.7.2010 uloženo pouze 3.410,05 kg. Správce konkurzní podstaty vyzval společnost BUSTREX s.r.o. k řešení schodku na svěřených věcech přípisem ze dne 29.6.2010. Rozdíl zjištěný při fyzické inventuře měl SKP řešit přímo s dlužníkem BUSTREX s.r.o., který měl povinnost pečovat o uložené věci (mimo jiné ručně pletací příze). Správce také soud informoval o tom, že má společnost BUSTREX s.r.o. v návaznosti na předběžnou dohodu ze dne 8.2.2008 realizovala prodej části ručně pletacích přízí. Pokud se informace potvrdí, měl Pokračování 6 MSPH 96 ICm 506/2012

SKP požadovat po společnosti BUSTREX s.r.o., aby složila výtěžek z prodeje do majetkové podstaty úpadce.

Z dohody o narovnání ze dne 8.9.2010 uzavřené mezi SKP VITKA Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a společností BUSTREX, s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že na základě Smlouvy o uložení věci ze dne 5. 3. 2007 bylo dlužníku svěřeno k opatrování celkem 71.742,85 kg přízí, z tohoto množství bylo v mezidobí od února 2008 do června 2010 vydáno celkem 56.620,20 kg jejich vlastníku RANDA s.r.o., v areálu dlužníka jako opatrovatele mělo být poté uloženo celkem 15.122,65 kg přízí, na základě inventury ze dne 29. 3. 2010 bylo uloženo pouze 3.410,05 kg, a proto došlo k Dohodě o narovnání ze dne 8. 9. 2010 za chybějící množství 11.712,60 kg přízí částkou ve výši 2.286.981 Kč, již se dlužník zavázal zaplatit SKP s tím, že tato částka představuje náhradní plnění za chybějící příze a byla vypočtena na základě průměrné skladové ceny jednotlivých druhů svěřených přízí podle přílohy č. 1 jako nedílné součásti této smlouvy, v níž byl uveden sortiment chybějících přízí podle jednotlivých druhů, množství chybějící příze (11.712,60 kg), jednotkové ceny za kilogram a částky určené k náhradě ve výši 2.286.979,-Kč. Z rozsudku 42 Cm 91/2005 ze dne 10.9.2010 ve spojení s usnesením ze dne 22.12.2011 č.j. 13 Cmo 214/2010 (účastnící řízení jsou žalobce a SKP VITKA Brněnec, a.s.) bylo zjištěno, že soud prvního stupně řízení o vyloučení pletacích přízí z majetkové podstaty VITKA Brněnec, a.s. řízení v části 56 837,85 kg zastavil (příze byly žalobci vydány), v části 31 783,80 kg zamítl (příze se v areálu nenacházely). Vyhověl v části vyloučení částky 7 204 658,85 Kč z majetkové podstaty VITKA Brněnec, a.s. zamítl i žalobu o zaplacení částky 1 440 931,77 Kč-zrušeno odvolacím soudem. Soud v rozhodnutí konstatoval, že část přízí byl SKP úpadce v průběhu konkursu prodán. Ze zápisu výsledku přezkumného jednání do seznamu přihlášených pohledávek v právní věci dlužníka BUSTREX, s.r.o. v likvidaci ze dne 27.1.2012 bylo zjištěno, že dne 19.1.2012 proběhlo přezkumné jednání. Mezi přezkoumané pohledávky zařadil insolvenční správce Ing. Jiří Krejčiřík také pohledávku věřitele č. 16 RANDA s.r.o., která byla přihlášena ve výši 3.358.973,-Kč, přičemž správce uznal pohledávku ve výši 1.071.992,-Kč a popřel ve výši 2.286.981,-Kč. Ze znaleckého posudku ze dne 15.12.2014 bylo zjištěno, že objednatelem je Okresní soud ve Svitavách. Znalecký posudek č. 793/53/14, byl zpracován dne 15.12.2014 zpracovatelem Ostravská znalecká, znalecký ústav, jehož úkolem bylo mimo jiné posouzení analýzy prvotních dokladů, účetních sestav, účetnictví společnosti RANDA s.r.o., stanovení přírůstků a úbytků přízí ve skladu společnosti RANDA s.r.o. a jejich konečného stavu. Znalecký ústav na základě podrobného posouzení jednotlivých listin samostatně a v jejich vzájemných souvislostech konstatoval, že považuje zůstatek zásob přízí společnosti RANDA s.r.o., k 31. 8. 2005 ve výši 88.830 kg, vykazovaný ve skladové evidenci, respektive v účetnictví Randa, za řádně zdokladovaný a za podložený, jelikož skladová evidence odpovídá údajům z předložených faktur za nákup pletacích přízí a verifikovaným výsledkům znalce Ing. Rašína v případě prodejů přízí, když soulad skutečného a reálného stavu byl v rámci inventarizace odsouhlasen alespoň k 30. 12. 2004, následně již inventarizace nebyla možná s ohledem na znemožnění přístupu k zásobám Randa zahrnutým do konkursní podstaty úpadce. Inventarizací byl ke dne 3.1.2005 odsouhlasen stav účetní i fyzický zásob pletacích přízí o objemu 48 869,80 kg.

Ze znaleckého posudku č. 4/2017 ze dne 13.2.2017 bylo zjištěno, že Městský soud v Praze usnesením ze dne 14.11.2016 č.j. 96 ICm 506/2012-96 jmenoval soudního znalce Pokračování 7 MSPH 96 ICm 506/2012 z oboru oceňování movitých věcí, odvětví ceny a odhady textilií-Ing. Karla Nováka, za účelem určení ceny pletacích přízí, včetně určení ceny chybějících pletacích přízí. Soud specifikoval otázky s odkazem na dokumentaci, tj. dohodu o narovnání ze dne 8.9.2010. Znalec v posudku konstatuje, že pletací příze se již nevyrábí a oslovil 2 subjekty s dotazem, zda příze nemají ve skladových zásobách, a to za účelem zjištění nákupní ceny a materiálového složení přízí. Jelikož uvedené informace nebylo možné zjistit a neznal ani materiálové složení výrobků, nebylo možno při určování ceny zvolit metodu ke stanovení obvyklé ceny, což je v porovnání s průměrnými cenami stejných případně obdobných výrobků prodávaných na tuzemském trhu s přihlédnutím k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a způsobu oceňování. Proto znalec při určování ceny pletacích přízí zvolil jiný způsob oceňování, která se aplikuje také při stanovení ceny použitých výrobků, příp. výrobků, u kterých nejsou k dispozici nabývací doklady. Vzhledem k tomu, že soud požadoval stanovení ceny ručně pletacích přízí ke dni uzavření dohody o narovnání ze dne 8.9.2010, nahlédl znalec do spisového materiálu, včetně příloh (faktur), což mu posloužilo jako vodítko ke stanovení ceny určených druhů pletacích přízí. Posouzením řady faktur bylo možné podle znalce určit druhy přízí, které byly dodány a fakturovány odběratelům. Ovšem ceny se liší v návaznosti na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Z dalších dokumentu se znalci povedlo zjistit druhy a ceny přízí s tím, že se jedná o příze vyrobené v roce 2004 a 2005 pro společnost RANDA s.r.o. Znalec dále kromě ceny stanovené za jednotlivé druhy přízí v dokumentech obsažených v soudním spisu zjistil i nákupní velkoobchodní ceny bez DPH. Znalec v závěru posudku určuje cenu pletacích přízí ve výši 2.286.978,50 Kč bez DPH.

Podle § 420 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,ObčZ ) každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti (odst. 1). Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena (odst. 2). Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil (odst. 3). Není rozhodné, zda došlo k porušení povinnosti stanovené právním předpisem nebo smlouvou. Podle § 421 ObčZ každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Podle § 442 odst. 1 ObčZ hradí se jen skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to dobře možné nebo účelné, hradí se v penězích.

Na daný případ lze použít rozsudky Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. R 12/1989, sp. zn. 25 Cdo 1090/2004, s vyjádřeným právním názorem, že odpovědnost za škodu podle § 421 ObčZ je odpovědností objektivní, která se odvíjí od existence závazkového vztahu mezi účastníky právního vztahu, na jehož základě byla věc jako předmět závazku předána (v daném případě se jedná o uložení přízí SKP u dlužníka na základě Smlouvy o uložení věci ze dne 15. 6. 2007). Nebyl-li vlastník věci účastníkem smlouvy se zhotovitelem (nebyl objednatelem), pak v případě poškození, ztráty nebo zničení věci převzaté za účelem splnění závazku by zhotovitel odpovídal vlastníkovi věci pouze podle ustanovení obecné odpovědnosti za škodu na principu presumovaného zavinění (420 ObčZ). Totéž platí o odpovědnosti toho, kdo věc převzal, za její poškození, ztrátu nebo zničení vůči vlastníkovi věci, jestliže smlouva o provedení určité služby nebyla vůbec uzavřena; avšak vůči tomu, od koho bez uzavření smlouvy věc převzal, například k provedení opravy, by odpovídal za škodu na této věci způsobenou obdobně podle § 421 ObčZ, tedy objektivně. Z výše uvedeného vyplývá, že vlastníku věci, který nebyl účastníkem závazkového vztahu, odpovídá za škodu ten, kdo převzal věc k provedení určité Pokračování 8 MSPH 96 ICm 506/2012 služby podle zásad o obecné odpovědnosti za škodu. Škoda je chápána jako újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyčíslitelná penězi (pokud nedochází k naturální restituci), napravitelná poskytnutím majetkového plnění. Skutečnou reálnou škodou je potom nastalé zmenšení majetku poškozeného. Jde o majetkovou hodnotu potřebnou k uvedení v předešlý stav nebo k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v předešlý stav. Reprezentuje majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu, založena je na objektivním principu. Při stanovení výše náhrady škody způsobené na věci je třeba vycházet z nákladů, které je / bylo by třeba vynaložit na uvedení věci do původního stavu Shrnutí skutkového stavu: společnost RANDA s.r.o. uložila příze v podniku úpadce VITKA Brněnec, na jehož majetek byl prohlášen konkurs podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, (dále jen ,,ZKV ). Dne 13.9.2005 měl správce sepsat majetek žalobce do soupisu konkursní podstaty úpadce. Následně se společnost RANDA s.r.o. domáhala žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 42 Cm 91/2005, vyloučení přízí (celkem 88.621,65 kg) z konkursní podstaty úpadce. Žalovaný namítal neexistenci vlastnického práva žalobce k přízím, popřípadě rozporoval jejich množství, uloženého u dlužníka na základě Smlouvy o uložení věci ze dne 5. 3. 2007. V dané souvislosti odvolací soud konstatoval, že vyjádřením SKP ze dne 16. 7. 2010 k žalobě, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 42 Cm 91/2005, bylo v řízení prokázáno, že dlužníku svěřil 71.742,85 kg přízí, z tohoto 51.636,05 kg přízí bylo žalobci vráceno a v areálu dlužníka zůstalo uloženo jen 3.410,05 kg přízí. Dne 29.6.2010 vyzval správce konkurzní podstaty společnost BUSTREX, s.r.o. k řešení schodku na svěřených věcech, a vyzval jej k podání vysvětlení ohledně rozdílu ve schodku přízí ve výši 11.712,60 kg. Dále SKP upozornil společnost na prioritu řešení uvedené situace způsobem vydání výtěžku z případného prodeje přízí do konkurzní podstaty úpadce. Bylo dostatečně prokázáno i vlastnictví žalobce k výše uvedeným přízím, a to záznamem o provedené kontrole zásob ze dne 28. 2. 2007, v němž SKP konstatoval, že proběhla kontrola zásob úpadce, konkrétně starých zásob a zásob zatížených vylučovacími žalobami mimo jiné společnosti RANDA s.r.o. v podniku úpadce na adrese v Brněnec 17, přičemž v poznámce stálo, že areál byl dne 6. 2. 2007 prodán společnosti BUSTREX, s.r.o. Bezprostředně po provedení kontroly zásob ze dne 28. 2. 2007, se stal dlužník na základě smlouvy o prodeji části podniku úpadce novým provozovatelem areálu VITKA Brněnec a smlouvou o uložení věci ze dne 5. 3. 2007 se zavázal za úplatu ponechat věci uložené v tomto areálu, pečlivě je opatrovat a dbát s přihlédnutím k povaze a svým možnostem, aby na nich nevznikla škoda. Bylo nepochybně prokázáno, že se jednalo o příze žalobce umístěné ve skladech nabytých na základě smlouvy o prodeji části podniku úpadce dlužníkem, tj. v areálu VITKA Brněnec, jenž v Dohodě o narovnání ze dne 8. 9. 2010, uzavřené s SKP učinil prohlášení, že na základě Smlouvy o uložení věci ze dne 5. 3. 2007 mu bylo svěřeno k opatrování celkem 71.742,85 kg přízí, potvrdil schodek na svěřených přízích v množství 11.712,60 kg a zavázal se k uhrazení finanční náhrady za ně ve výši 2.286.981 Kč. Do konkurzní podstaty úpadce tedy SKP Mgr. Stejskal dne 13.9.2005 sepsal příze žalobce a o jejich vyloučení z konkursní podstaty úpadce bylo vedeno řízení u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 42 Cm 91/2005. (Shodně viz. 104 VSPH 248/2016-82) Znaleckým posudkem č. 793/53/14, zpracovaným dne 15. 12. 2014 znaleckým ústavem Ostravská znalecká, byla zkoumána jejich existence a množství byly předmětem znaleckého zkoumání.

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu jsou: 1) porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), 2) vznik škody, 3) příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody (kauzální nexus) a 4) zavinění. Pokračování 9 MSPH 96 ICm 506/2012

Dne 5.3.2007 uzavřel dlužník BUSTREX s.r.o. se správcem konkurzní podstaty úpadce VITKA Brněnec Mgr. Stejskalem smlouvu o uložení věci, předmětem závazku byly také příze ve vlastnictví žalobce v celkovém množství 71.742,85 kg. Danou smlouvou se dlužník zavázal pečlivě opatrovat svěřené věci a dbát na to, aby na nich nevznikla škoda. Inventurou v březnu 2010 byl zjištěn SKP schodek na svěřeném majetku žalobce v množství 11.712,60 kg. Tuto skutečnost má soud za dostatečně prokázanou výše uvedenými důkazy. Dlužník tak porušil své povinnosti ze smlouvy o uložení věci a nese objektivně odpovědnost za škodu na ztracených/zcizených věcech i vůči vlastníku přízí podle § 421 ObčZ, přičemž zavinění se presumuje (§ 420 ObčZ). V řízení bylo nepochybně prokázáno i to, že škoda na majetku žalobce (tj. schodek na skladových zásobách v množství 11.712,60 kg) vznikla v důsledku porušení povinnosti dlužníka řádně pečovat o svěřené věci.

Otázku, kterou zbývalo v daném řízení (podle odvolacího soudu) vyřešit je skutečná výše škody. Při posouzení vzniklé škody nelze vycházet z ujednání o náhradním plnění ve výši 2.286.981,-Kč z dohody o narovnání, protože uvedená výše nemusí nutně odpovídat skutečné reálné škodě. Zdejší soud vázán rozhodnutím odvolacího soudu, rozhodl o vyřešení dané otázky cestou vypracování znaleckého posudku znalcem z oboru oceňování v dané oblasti. Tento způsob zdejší soud zvolil z důvodu, že se skutečná výše škody odvíjí od ceny chybějících ručně pletacích přízí v množství 11.712,60 kg, k ocenění přízí nebylo možné dospět z ustanovení o náhradním plnění dle dohody o narovnání ze dne 8.9.2010.

Usnesením ze dne 14.11.2016 č.j. 96 ICm 506/2012-96 jmenoval zdejší soud soudního znalce z oboru oceňování movitých věcí, odvětví ceny a odhady textilií-Ing. Karla Nováka, za účelem určení ceny pletacích přízí, včetně určení ceny chybějících pletacích přízí. Posouzením řady faktur bylo možné podle znalce určit druhy přízí, které byly dodány a fakturovány odběratelům. Ovšem ceny se liší v návaznosti na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Z dalších dokumentu se znalci povedlo zjistit druhy a ceny přízí s tím, že se jedná o příze vyrobené v roce 2004 a 2005 pro společnost RANDA s.r.o. Znalec dále kromě ceny stanovené za jednotlivé druhy přízí v dokumentech obsažených v soudním spisu zjistil i nákupní velkoobchodní ceny bez DPH. Znalec v závěru posudku určuje cenu pletacích přízí ve výši 2.286.978,50 Kč bez DPH. Z posudku je zřejmé, z jakých zjištění znalec vychází, jakou cestou k těmto zjištěním došel a na základě jakých zjištění došel ke svému závěru (srov. Nález sp.zn. III.ÚS 299/06). Znalec své závěry náležitě odůvodnil, neodchýlil se od zadaní soudu na ocenění chybějících přízí a se zadaným úkolem se vypořádal i přes skutečnost, že daný materiál nemohl fyzicky přezkoumat co do složení posuzovaného materiálu (výrobku) z důvodu zcizení/ ztracení oceňované položky, doby (vzniku) výroby oceňované položky a neexistence ručně pletacích přízí, příp. srovnatelného výrobku na současném trhu. Soud má za to, že znalec při své práci vyšel ze všech dostupných prostředků a využil je ke zjištění skutečné ceny chybějících přízí. Zdejší soud hodnotil znalecký posudek i v návaznosti na další předložené důkazy, a došel k závěru, že cena stanovená znalcem odpovídá výši sporné pohledávky ve výši 2.286.978,50 Kč. Znalec při ocenění vycházel ze spisového materiálu soudu obsaženého ve spisu pod sp.zn. 96 ICm 506/2012. Při určení výše skutečné škody soud vycházel nejen ze znaleckého posudku, ale i z dalších důkazů provedených při jednání a především potom ohodnotil všechny důkazy spolu s vypracovaným znaleckým posudkem ve svém souhrnu. V dohodě o narovnání ze dne 8.9.2010 uzavřené mezi SKP VITKA Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a společností BUSTREX, s r.o. je rovněž operováno s množstvím a cenou za příze, stejně jako ve znaleckém posudku ze dne 15.12.2014, jehož objednatelem je Okresní soud ve Svitavách. S obdobnými cenami a množstvím kalkuloval rozsudek 42 Cm 91/2005 ze dne 10.9.2010 ve spojení s usnesením ze dne 22.12.2011 č.j. 13 Cmo 214/2010 Pokračování 10 MSPH 96 ICm 506/2012

(KS Hradec Králové), když rozsudek sice byl zrušen, ale pro účely porovnání poměru cena-příze-množství, lze pro orientaci zdejšího soudu vycházet i z těchto hodnot, nebo Smlouva o uložení věci ze dne 5.3.2007 uzavřené mezi SKP VITKA Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem (dále jen ,,složitel ) a dlužníkem BUSTREX s r.o., interní doklad č. 9/11 ze dne 23.9.2005, záznam o provedení kontroly přízí ze dne 28.2.2007, nebo dohoda o narovnání ze dne 8.9.2010, naposled potom i přihláška žalobce. Pokud tedy soud vzal v úvahu ceny příze uváděné v těchto dokumentech ve vztahu k množství a podpořen vyhotoveným znaleckým posudkem, došel k závěru, že není důvodu se odchýlit od výše škody stanovené znalcem, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by vzniklá škoda nebyla stanovena objektivně a na ověřených základech. Každopádně se neliší od částek, se kterými operovaly jiné subjekty, v neposlední řadě i soudy, nezávisle na sobě. Není v hrubém nepoměru k jiným cenám za podobnou nebo shodnou přízi. Soud tedy stanovil skutečnou reálnou škodu vzniklou žalobci porušením povinnosti dlužníkem ve výši 2.286.981 Kč, opíraje se přitom o znalecký posudek a provedené listinné důkazy. Pokud se týká drobného rozdílu mezi znaleckým posudkem a žalovanou částkou, potom se jedná o odchylku tak nepatrné hodnoty, že není přínosné se jí široce zaobírat. Škoda je chápána jako újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyčíslitelná penězi a napravitelná poskytnutím majetkového plnění. Při stanovení výše škody je soud vázán nejen žalobním petitem (požadavkem) žalobce, ale v konkursním řízení i částkou věřitele uplatněnou v přihlášce. Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok II. o nákladech řízení je odůvodněn následovně. O nákladech řízení mezi žalobcem a žalovaným rozhodl soud podle ust. § 202 odst. 1 IZ ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že soud nepřiznal náhradu nákladů žalobce ve věci žaloby proti insolvenčnímu správci. Ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 2. března 2017

JUDr. Ing. Kamila Balounová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hronová