MSPH 96 INS 5572/2012-B-15
Č.d.: MSPH 96 INS 5572/2012-B-15

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci oddlužení Petra Širla, narozeného dne 23.6.1973, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6-Řepy, insolvenčního správce JUDr. Lucie Marešové, Vodičkova 32, 110 00 Praha 1 o změně splátkového kalendáře

takto:

I. Usnesení č.d. MSPH 96 INS 5572/2012-B-6 se ve výroku II/ mění tak, že zní:

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let, počítaných od 20.7.2012, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 20. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 4 420,-Kč, a to po odečtení odměny insolvenčního správce ve výši 750-Kč plus DPH/měs. a náhrady jeho hotových výdajů ve výši 150,-Kč/měs. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele takto:

A/ Věřiteli č. 1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, IČO: 000 05 886, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9 879,-Kč, 1,7947% z těchto příjmů

B/ Věřiteli č. 2 GE Money Auto, s.r.o., IČO: 601 12 743, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 86 969,83,-Kč, 15,7998% z těchto příjmů

C/ Věřiteli č. 3 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka -Krajská pobočka pro hl.m.Prahu IČO: 411 97 518, Orlická 4 , 130 00 Praha 3 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19 909,-Kč, 3,6169% z těchto příjmů

D/ Věřiteli č. 4 Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, 602 00 Brno, na úhradu jeho nezjištěné pohledávky ve výši 34 191,61,- Kč 6,2116% z těchto příjmů

E/ Věřiteli č. 5 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČO: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16 660,86,-Kč, 3,0268% z těchto příjmů

F/ Věřiteli č. 6 Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 276 46 751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4 608,-Kč, 0,8371% z těchto příjmů

G/ Věřiteli č. 7 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČO: 251 17 483, Novodvorská 994, Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 81 880,38,-Kč, 14,8752% z těchto příjmů

H/ Věřiteli č. 8 PREdistribuce, a.s., IČO: 273 76 516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 26 775,52,-Kč, 4,8643% z těchto příjmů

I/ Věřiteli č. 9 Armádní servisní, p.o., IČO: 604 60 580, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 269 573,77,-Kč, 48,9735% z těchto příjmů

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 20.7. 2012, a to z příjmu, který pobírá od zaměstnavatele INVA Building Materials s.r.o., IČO: 410 84 772, Ondříčkova 2385/32, 130 00 Praha 3-Vinohrady.

II. Usnesení č.d.-B-6 se ve výroku VI/ mění tak, že zní:

Částku, která připadla na uspokojení pohledávky věřitele č. 7, a kterou insolvenční správce deponoval do doby jejího zjištění, vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli, pokud tak doposud neučinil.

Odůvodnění:

Usnesením č.d.-B-6 ze dne 4.7.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka Petra Širla plněním splátkového kalendáře. Ve výroku II daného usnesení bylo stanoveno, jakým procentem budou uspokojeni věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení.

V mezidobí došlo k:

-definitivnímu zjištění pohledávky věřitele č. 7 (zptvzetí popření pohledávky insolvenčním správcem)

Okruh věřitelů je ke dni vydání tohoto rozhodnutí vyjasněn. Stav oproti dni posledního rozhodování a splátkovém kalendáři se opět změnil.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (ust. § 407 odst. 3 ins. zákona).

Okruh věřitelů a jejich přihlášek je definitivně vyjasněn.

V důsledku popření přihlášky pohledávky věřitele č. 7, měla být část dlužníkových příjmů vyplácena až po zjištění této popřené části; insolvenční správce vzal popření zpět a pohledávka je tudíž zjištěna (ust. § 199 ins. zákona). Na základě skutečnosti, že okruh věřitelů se definitivně vyjasnil, čímž se změnily okolnosti rozhodování o splátkovém kalendáři, bylo rozhodnutí o splátkovém kalendáři změněno postupem podle ust. 407 odst. 3 ins. zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně, než podle měněného rozhodnutí ( § 407 odst. 3 ins. zákona).

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 ins. zákona).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (§ 74 odst. 2 ins. zákona).

V Praze dne 24. září 2012

JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení : Ambrosová