MSPH 96 INS 4965/2010-B-14
Č.d.: MSPH 96 INS 4965/2010-B-14

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníků: a) Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Cafourkova 520/1, 180 00 Praha 8 a b) Marianna anonymizovano , nar. 20.11.1974, Cafourkova 520/1, 180 00 Praha 8

takto: Usnesení č.d. MSPH 96 INS 4965/2010-B-10 ze dne 4.1.2011 se ve výroku II mění tak, že zní :

I. Dlužníkům se ukládá, aby po dobu 5 let, počítaných od 20.1.2011, platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 20. dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1080,-Kč. Tuto částku rozvrhnou dlužníci prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele takto :

A/ Věřiteli č. 1 PhDr. Petru Romanovi, IČ: 411 45 771, Buzulucká 589, 160 00 Praha 6 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46 320,-Kč , 2,6260% z těchto příjmů

B/ Věřiteli č. 2 SMART Capital, a.s., IČ: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62 033,-Kč , 3,5168% z těchto příjmů

C/ Věřiteli č. 3 T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ : 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10 501,30,-Kč , 0,5953% z těchto příjmů

D/ Věřiteli č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 283 071,-Kč , 16,0481% z těchto příjmů

E/ Věřiteli č. 5 Československá obchodní banka a.s., IČ : 000 01 350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 288 751,22,-Kč , 16,3701% z těchto příjmů

F/ Věřiteli č. 6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ : 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 30 027,33,-Kč , 1,7023% z těchto příjmů

G/ Věřiteli č. 7 Home Credit, a.s., IČ: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 336 125,77,-Kč , 19,0559% z těchto příjmů -Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky v celkové výši 243 561,47,-Kč , 13,8082% z těchto příjmů

I/ Věřiteli č. 9 Ferratum Czech s.r.o., IČ: 278 94 690, Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5-Stodůlky na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3 000,-Kč , 0,1701% z těchto příjmů

J/ Věřiteli č. 10 COFIDIS s.r.o., IČ : 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 80 092,14,-Kč , 4,5406% z těchto příjmů

K/ Věřiteli č. 11 CCRB a.s., IČ : 247 23 576, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 113 598,04,-Kč , 6,4402% z těchto příjmů

L/ Věřiteli č. 12 Raiffeisenbank, a.s., IČ : 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 14078, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 150 439,89,-Kč , 8,5283% z těchto příjmů

M/ Věřiteli č. 13 MobilKom, a.s., IČ: 481 71 000, Křižíkova čp 237,č.or.36a, 186 00 Praha 8 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 717,-Kč , 0,0406% z těchto příjmů

N/ Věřiteli č. 14 SMART Capital, a.s., IČ: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20 909,-Kč , 1,1854% z těchto příjmů

O/ Věřiteli č. 15 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: 649 48 242, Na Příkopě 858/20, 11 21 Praha 1 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17 603,10,-Kč , 0,9980% z těchto příjmů

P/ Věřiteli č. 16 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ : 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46 376,03,-Kč , 2,4591% z těchto příjmů

Q/ Věřiteli č. 17 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 251 17 483, Novodvorská 994, Praha 4 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5 353,86-Kč, 0,3035% z těchto příjmů

R/ Věřiteli č. 18 MobilKom, a.s., IČ: 481 71 000, Křižíkova čp 237,č.or.36a, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 25 409,50,-Kč , 1,4405% z těchto příjmů.

První splátku jsou dlužníci povinni uhradit věřitelům k 20.1. 2011, a to ze součtu společných příjmů manželů tvořených výsluhovým příspěvkem Stanislava anonymizovano , který mu byl přiznán Ministerstvem vnitra, ředitelem odboru sociálního zabezpečení ve věcech služebního poměru a starobním důchodem vypláceným Ministerstvem vnitra a dávek státní sociální podpory Marianny anonymizovano , které jí vyplácí Úřad práce hl.m.Prahy, U Meteoru č.e.676/8, 180 00 Praha 8. Odůvodnění:

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek ( § 407 odst. 3 ins. zákona). dlužníků Stanislava a Marianny anonymizovano , kterým bylo mj. rozhodnuto o tom, že první splátku jsou dlužníci povinni uhradit věřitelům k 20.1. 2011, a to ze součtu společných příjmů manželů tvořených výsluhovým příspěvkem Stanislava anonymizovano , který mu byl přiznán Ministerstvem vnitra, ředitelem odboru sociálního zabezpečení ve věcech služebního poměru a dávek státní sociální podpory Marianny anonymizovano , které jí vyplácí Úřad práce hl.m.Prahy, U Meteoru č.e.676/8, 180 00 Praha 8.

Dne 12. ledna 2011 byla asistentka soudce kontaktována referentkou Ministerstva vnitra ČR se sdělením, že MV ČR bylo doručeno usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, které mu mj. ukládá, aby na účet insolvenčního správce dlužníka poukazoval veškeré dlužníkovi příjmy, konkrétně výsluhový příspěvek, kterýžto příjem dlužník uvedl ve svém návrhu na povolení oddlužení. Referentkou MV ČR bylo asistentce sděleno, že MV ČR dlužníkovi zároveň vyplácí starobní důchod.

S ohledem na nové zjištění, týkající se skutečnosti, že dlužníkovi je kromě výsluhového příspěvku i vyplácen i starobní důchod, soud v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 změnil rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tak, že do přímjů dlužníků zahrnul i dlužníkův starobní důvod.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 ins. zákona).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (§ 74 odst. 2 ins. zákona).

V Praze dne 17. ledna 2011 JUDr. Kamila Balounová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: anonymizovano