MSPH 96 INS 4203/2009-P-29
č.d. MSPH 96 INS 4203/2009-P-29/3

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou ve věci dlužníka GOMI s.r.o., IČ: 273 84 748, Sokolovská 27/93, 186 00 Praha 8-Karlín a věřitele č. 29, Hausmart s.r.o., IČ: 268 68 750, Krnovská 135, 747 07 Opava, pr. zastoupeného Mgr. Markem Urbišem, Partyzánská 18, Opava

takto:

Usnesení č.d. MSPH 96 INS 4203/2009-P-29/2 ze dne 2.12.2010 se k odvolání věřitele č. 29 zrušuje podle ustanovení § 374 odst. 3 o.s.ř.

Odůvodnění:

Věřitel č. 29, společnost Hausmart s.r.o., přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka GOMI s.r.o. pohledávku v celkové výši 42 423,-Kč. Dne 4.11.2010 se konalo přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka věřitele č. 29 popřena insolvenčním správcem co do pravosti. Věřitel č. 29 se neúčastnil přezkumného jednání. Insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 29 o popření jeho pohledávky a poučil jej, že pokud nepodá žalobu na určení pravosti pohledávky nebude k jeho pohledávce přihlíženo. Vyrozumění o popření pohledávky bylo věřiteli č. 29 doručeno dne 11.11.2010. Dne 2.12.2010 bylo usnesením č.d. MSPH 96 INS 4203/2009-P-29/2 rozhodnuto o tom, že k pohledávce věřitele č. 29 se nepřihlíží, jeho pohledávka se odmítá a jeho účast v insolvenčním řízením sp. zn.se končí, protože ve lhůtě stanovené zákonem nebyla podána žaloba na určení pravosti pohledávky. Usnesení č.d./2 bylo věřiteli č. 29 doručeno dne 8.12.2010. Dne 23.12.2010 bylo soudu doručeno odvolání věřitele č. 29, ve kterém věřitel uvedl, že dne 2.12.2010 byla žaloba na určení pravosti pohledávky věřitelem podána a že rozhodnutí o odmítnutí jeho přihlášky a ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení je do doby pravomocného ukončení incidenčního sporu předčasné.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření( § 198 odst. 1 ins. zákona). občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení ( § 7 odst. 1 ins. zákona).

Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním ( § 374 odst. 3 o.s.ř.).

Soud při rozhodování o přihlášce věřitele č. 29 pochybil, když rozhodnutí o odmítnutí přihlášky bylo vydáno před koncem lhůty k podání určovací žaloby. Jelikož ve věci rozhodovala asistentka soudce, využil soud prvního stupně rozhodující samosoudcem svého zákonného oprávnění a zcela vyhověl odvolání věřitele č. 29 tak, že předčasně vydané rozhodnutí k jeho návrhu zrušil.

P o u č e n í : : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolat se může pouze přihlášený věřitel.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem ( § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 4. ledna 2011 JUDr. Kamila Balounová,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Černínská