MSPH 96 INS 37356/2013-P5-4
č.j.: MSPH 96 INS 37356/2013-P5-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Ing. Pavlem Janským v insolvenční věci dlužníka: Vladislav Lutsevich, dat. nar. 18.12.1973, bytem Praha 7-Holešovice, Umělecká 582/17, PSČ 170 00, insolvenčního správce: Mgr. Jan Jukl, IČ: 71463771, se sídlem Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, ve věci věřitele č.5: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ 601 97 609, korespondenční adresa: Hilleho 1843/6, 602 00 Brno, právně zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, Na Florenci 2116/6, 110 00 Praha,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 37356/2013-P5-2 ze dne 11.11.2014 se mění tak, že se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 17.9.2014 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele č.5: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ 601 97 609, korespondenční adresa: Hilleho 1843/6, 602 00 Brno. Usnesením č.d.-P5-2 rozhodl zdejší soud o tom, že se k přihlášce pohledávky věřitele č.5 nepřihlíží, a že se přihláška pohledávky věřitele č.5 odmítá. Rovněž zdejší soud rozhodl o tom, že právní mocí příslušného rozhodnutí účast věřitele č.5 zcela končí. Toto rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že daná přihláška byla doručena soudu po lhůtě a rovněž tím, že k odevzdání příslušnému doručovacímu orgánu mělo dojít též po lhůtě. Dané usnesení (č.d.-P5-2) bylo doručeno právnímu zástupci věřitele č.5 dne 12.11.2014, a to i s poučením možnosti podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení příslušného usnesení. Podáním doručeným soudu dne 19.11.2014 věřitel č.5 (resp. jeho právní zástupce) podal včas odvolání proti rozhodnutí č.d.-P5-2. Přitom mimo jiné uvedl, že k podání příslušné zásilky mělo dojít již dne 16.9.2014. Jako důkaz předložil výsledek vyhledávání informace k předmětné zásilce na internetových stránkách České pošty (https://www.postaonline.cz/trackandtrace). Z tohoto důkazu plyne, že zásilka byla skutečně podána čili předána doručovacímu orgánu již dne 16.9.2014, tedy ve lhůtě určené pro podání přihlášek. Soud, resp. příslušný vyšší soudní úředník tedy mylně z databáze zdejšího soudu vyčetl nesprávný údaj o datu, kdy byla daná zásilka předána doručovacímu orgánu a na základě toho vydal nesprávné rozhodnutí. Dle § 95 insolvenčního zákona platí, že rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě výše uvedeného soud prvního stupně ve výroku tohoto usnesení změnil usnesení-P5-2 ze dne 11.11.2014 tím, že ho zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.).

V Praze dne 24. listopadu 2014

Mgr. Ing. Pavel Janský, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Jakub Moravec