MSPH 96 INS 28122/2013-C1-77
MSPH 96 INS 28122/2013-C1-77

č.j. 196 ICm 352/2014-276 (MSPH 96 INS 28122/2013)

Městský soud v Praze, se sídlem Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou ve věci žalobce: Oscculto alfa, s.r.o., IČO 02990709, sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2, zastoupený JUDr. Barborou Lukšovou Frantovou, advokátkou, sídlem Washingtonova 1599/17, Praha 1, proti žalované: Ing. Helena Štětinová, LL.M.,sídlem Všechromy 26, insolvenční správkyně dlužníka Ing. Jaroslava Vaníčka, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Novákem, Praha 10, Benešovská 1897/24, 101 00, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované: FlyNetwork, s.r.o., IČO 26003911, sídlem náměstí Přátelství 1518/4, Praha 10, zastoupený JUDr. Olenou Cvetlerovou, advokátkou, sídlem Strážovská 78/5, Praha 16, a za účasti Městského státního zastupitelství v Praze o určení popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka Prologin s.r.o., IČ 257 76 274, se sídlem Praha 5, Moulíkova 3285/1a, PSČ 150 00, za dlužníkem Ing. Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano , v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 96 INS 28122/2013, nevykonatelná a nezajištěná ve výši 293.351,97 Kč je po právu co do důvodu a výše.

II. Vedlejší účastník na straně žalované je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 33 798,-Kč, do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

III. Vedlejší účastník na straně žalované je povinen nahradit státu náklady řízení ve výši 8 240,-Kč, do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

IV. Žalovaný a vedlejší účastník na straně žalované nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 4.2.2014 podal žalobce Prologin s.r.o., IČ 257 76 274, se sídlem Praha 5, Moulíkova 3285/1a, PSČ 150 00, žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 293.351,97,-Kč. Žalobce uvádí, že dne 1.10.2008 uzavřel předchůdce žalobce Pražská plynárenská, a.s., IČ 601 93 492, se sídlem Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ isir.justi ce.cz Pokračování 2 MSPH 196 ICm 352/2014

110 00 s dlužníkem Ing. Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano , Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (kategorie maloodběratel do 630 MWh/rok), včetně Smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel-domácnost. Odběrním místem plynu byla adresa Praha 5-Smíchov, Na Hřebenkách 1284/60, PSČ 150 00. Na základě těchto smluv byl právní předchůdce žalobce povinen dodávat dlužníku plyn a dlužník byl povinen za tento plyn zaplatit kupní cenu. Cena byla stanovena na základě cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se průběžně stanovují maximální ceny a podmínky pro dodávky (prodej) zemního plynu. Cena za odběr plynu v období od října 2008 do května 2009 byla stanovena fakturou č. 1209112206, jež byla splatná dne 29.6.2009. Dlužná částka na základě této faktury činila 219.695,-Kč, včetně DPH. Dlužník i přes upomínku ze dne 25.11.2010 fakturu neuhradil. Právní předchůdce žalobce se žalobou ze dne 3.12.2010 domáhal svého nároku soudně, přičemž vedle samotné jistiny nárokoval též zákonný úrok z prodlení. Dne 5.3.2012 uzavřel právní předchůdce žalobce se současným žalobcem Oscculto alfa, s.r.o., IČ 257 76 274, Smlouvu o postoupení pohledávky. Žalobce dále uvedl, že dne 5.12.2013 přihlásil osobně jako věřitel č. 9 svou nevykonatelnou, nepodmíněnou pohledávku ve výši 293.351,-Kč, která se skládá z jistiny ve výši 219.695,-Kč a příslušenství ve výši 73.656,97,-Kč. Příslušenství tvoří zákonný úrok z prodlení. Dne 2. ledna 2014 byl v insolvenčním rejstříku uveřejněn seznam přihlášených pohledávek. Z uveřejněného seznamu plyne, že původní insolvenční správce Mgr. Jan Zachariáš popřel pohledávku žalobce co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka neexistuje, neboť smlouva o dodávkách služeb uzavřená s postupitelem pohledávky nebyla platná. Dlužník popřel na přezkumném jednání ze dne 9.1.2014 pohledávku věřitele č. 9 shodně jako správce. Žalobce kontaktoval právního předchůdce a zjistil, že Smlouva o připojení k distribuční soustavě a o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu sjednané ke dni 1.10.2008 (dále jen ,,Smlouva ), byla uzavřena až dne 20.10.2008, a to řádně na základě plné moci ze dne 14.10.2008. Smlouvu za dlužníka uzavřela platně osoba oprávněná, přičemž smlouva byla uzavřena s účinností od 1.10.2008. Předchozím smluvním partnerem Pražské plynárenské, a.s. před dlužníkem Ing. Jaroslavem anonymizovano byla společnost KOTLASS s.r.o., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1622/9, PSČ 110 00, IČ 261 36 309. Na podporu svých tvrzení žalobce uvádí, že KOTLASS, s.r.o. uzavřela smlouvu dne 1.6.2008 a žádost o ukončení dodávky plynu ke dni 30.9.2008, ze dne 20.10.2008. Ukončení odběru bylo sjednáno ke dni 30.9.2008. Právě na danou smlouvu měla navazovat smlouva dlužníka o odběru plynu s účinností od 1.10.2008. Žalobce předložil soudu na podporu svých tvrzení tyto důkazy: Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 1 Cm 53/2010-158 ze dne 1.10.2013, Odvolání žalobce ze dne 5.12.2013, Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 1.6.2008 mezi spol. Pražská plynárenská a spol. KOTLASS s.r.o., Smlouvu o připojení KOTLASS s.r.o. k distribuční soustavě ze dne 1.6.2008, žádost o ukončení dodávky ze dne 20.10.2008. Dne 18.2.2015 se žalovaný-insolvenční správce dlužníka Ing. Jaroslava Vaníčka, anonymizovano , GESTORE v.o.s. vyjádřil k podané žalobě. Ve svém podání uvedl, že popřel nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 9 co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 96 INS 28122/2013, neexistuje. Neexistenci pohledávky správce vysvětlil následovně. Úpadce byl vlastníkem nemovitosti na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 1284/60, PSČ 150 00. Vlastnické právo poté převedl kupní smlouvou ze dne 22.8.2008 na společnost NETEZZA, a.s., IČ 277 28 790, se sídlem Praha 5-Smíchov, Moulíkova 2238/1, PSČ 150 00. Dlužník tedy přestal být vlastníkem výše uvedené nemovité věci dne 22.8.2008. Pokud jde o právo užívání nemovité věci (ius utendi), to bylo smlouvou o nájmu ze dne 2.1.2004 postoupeno na společnost ARRIVE-HOTEL s.r.o., IČ 257 88 191, se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 60, PSČ 150 00 a následně podnájemní smlouvou na společnost KOTLASS s.r.o., IČ 261 36 309. Pokračování 3 MSPH 196 ICm 352/2014

Vzhledem k výše uvedenému správce konstatuje, že dlužník nebyl uživatelem věci již od 1.2.2004. Důvodem popření pohledávky věřitele byla skutečnost, že výše uvedená Smlouva s účinností od 1.10.2008 byla podepsána Irenou Seydlmayerovou, která neměla ke dni účinnosti Smlouvy žádné zmocnění či jiné oprávnění jednat za dlužníka. Žalovaný je o správnosti svého postupu (popření nevykonatelné pohledávky věřitele č. 9) přesvědčen a daný závěr opírá o rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 1 Cm 53/2010-158 ze dne 1.10.2013. Žalovaný podáním ze dne 20.5.2005 doplňuje svou argumentaci a uvádí, že nešlo o projev vůle dlužníka, dlužník tento krok zmocněnce ani následně neschválil, lze dovodit absolutní neplatnost předmětné smlouvy, příp. pak její relativní neplatnost vůči dlužníkovi. Mnohem důležitějším parametrem se stalo to, aby ukončování a uzavírání smluv, v rámci jednoho odběrného místa, byla dosažena časová návaznost, tj. není nijak zásadní, zda bude určitá dokumentace pro daný převod podepsána až ex post. Vedlejší účastník na straně žalovaného shrnul, že dlužník nemohl dříve protestovat proti uzavřené smlouvě, neboť se o její existenci dozvěděl až z rozsudku pro zmeškání 1 Cm 53/20101, vydaného zdejším soudem. Provozovatelem hotelu byla společnost ARRIVE a dlužníkovi nebyly doručeny faktury (až 5.6.2009) ani jiné doklady k platbě. Faktury byly doručeny do hotelu, když od srpna 2008 již nebyl vlastníkem hotelu a neměl do něj přístup. Reálně lze uzavřít, že mu nebyly doručeny vůbec. Energie dlužník neodebíral, odebírány byly podnájemcem.

Dnem 9.10.2013 bylo na základě vyhlášky č.j.-A-2 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Ing. Jaroslava Vaníčka, anonymizovano , IČ 411 73 279, bytem Seydlerova 2150/5, PSČ 150 00, Praha 5. Usnesením soudu č.j. MSPH 96 INS 28122/2013-A-8 ze dne 5.11.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka na na jeho majetek byl prohlášen konkurs Na přezkumném jednání dne 9.1.2014 insolvenční správce popřel pohledávku zcela co do pravosti, výše i pořadí.

Ze smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu zákazníka č. 3793932 ze dne 1.10.2008 soud zjistil, že mezi společností Pražská plynárenská a.s., IČ 601 93 492 a dlužníkem zastoupeným Irenou Sedlmayerovou, nar. 12.3.1952, která smlouvu podepsala, byla uzavřena smlouva o dodávkách zemního plynu.

Ze smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodbératel-domáctnost číslo zákazníka 3793932 ze dne 1.10.2008 soud zjistil, že byla uzavřena mezi Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s.-členem koncernu Pražská plynárenská, a.s. a Irenou Sedlmayerovou. Plnou moc, kterou žalovaný zmocnil Irenu Sedlmayerovou k zastupování při jednání s Pražskou plynárenskou, a.s. byla datována ke dni 14.10.2008. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele připojit odběrné plynové zařízení zákazníka k distribuční soustavě a umožnit mu odběr zemního plynu za podmínek uvedených ve smlouvě. Po uzavření smlouvy s obchodníkem s plynem o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, které se zavazují při změně podmínek, za nichž byla uzavřena, o nich neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Změny a doplňování smlouvy se provádějí písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokračování 4 MSPH 196 ICm 352/2014

Z plné moci udělené Ireně Sedlmayerové ze dne 14.10.2008 soud zjistil, že byla podepsána Ing. Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano a Irenou Sedlmayerovou, nar. 12.3.1952. Podpisy na plné moci nejsou úředně ověřené.

Ze žádosti o ukončení dodávky zemního plynu číslo zákazníka 3755873 ze dne 20.10.2008 soud zjistil, že zákazník KOTLASS s.r.o. požádal o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu. Plynomer měl být převeden na jiného zákazníka ke dni 30.9.2008. V případě převodu dochází k ukončení odběru při přihlášení nového zákazníka. Nový-přejímající zákazník je povinen se osobně přihlásit k odběru zemního plynu uzavřením nové smlouvy.

Z faktury za zemní plyn č. 1209112206 ze dne 5.6.2009 soud zjistil, že právní předchůdce žalobce žalobce Pražská plynárenská a.s. vyúčtoval dlužníkovi cenu odebraného zemního plynu ve výše specifikovaném odběrném místě se splatností k 29.6.2009. Předchůdce žalobce v daném listinném důkazu uvádí, že jde o fakturaci za období od 1.10.2008 do 19.5.2009.

Z předžalobní upomínky ze dne 25.11.2010 soud zjistil, že Pražská plynárenská, a.s. jako žalobce žádá dlužníka o úhradu výše uvedené faktury splatné dnem 29.6.2009. V upomínce předchůdce žalobce specifikuje i úrok z prodlení ve výši 27.088,80,-Kč.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi postupitelem Pražská plynárenská, a.s. a postupníkem Prologin s.r.o. (žalobcem) ze dne 5.3.2012 soud zjistil, že dle § 524 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., ObčZ došlo k postoupení pohledávky z titulu nezaplacených faktur za odběr zemního plynu za období od 20.5.2009 do 21.6.2009 dle Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu uzavřené dne 1.10.2008 mezi postupitelem jako věřitelem a Ing. Jaroslavem anonymizovano jako dlužníkem. Pohledávky jsou specifikovány v příloze k dané smlouvě. Postupitel převedl postupníkovi úplatně pohledávky za dlužníkem. Úplata za postoupení pohledávek byla stanovena dohodou smluvních stran na částku 353.386,-Kč. Předmětné pohledávky přejdou do vlastnictví postupníka až dnem připsání sjednané úplaty na účet postupitele. Postupitel se také zavazuje, že bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnických práv k pohledávce oznámí dlužníkovi postoupení pohledávky. Tato smlouva nabyla platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zaplacení smluvené částky. Vůči dlužníkovi nastává účinnost smlouvy až doručením oznámení o postoupení pohledávek a to až po zaplacení celé úplaty za postoupení předmětných pohledávek. Podpisy na smlouvě jsou úředně ověřeny. Pohledávka dále byla postoupena na současného věřitele Oscculto alfa, s.r.o.-viz oddíl P.

Z rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 1 Cm 53/2010 soud zjistil, že byla dne 2.1.2004 mezi žalobcem a společností ARRINE-HOTEl s.r.o. (nájemcem) uzavřena nájemní smlouva jejimž předmětem byla nemovitá věc na Praze 5, Na Hřebenkách 1284/60. Dnem 15.8.2008 byla uzavřena se společností KOTLASS s.r.o. smlouva o podnájmu, a to nejpozději ke dni 20.8.2008. Uvedené skutečnosti soud zjistil z nájemní smlouvy ze dne 15.8.2008. Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 42 C 34/2010-745 ze dne 15.4.2013 soud zjistil, že předmětná nemovitá věc, tj odběrné místo, nebyla v rozhodném období ve vlastnictví Ing. Jaroslava Vaníčka, neboť ten ji dne 22.8.2008 na základě kupní smlouvy prodal společnosti NETEZZA, a.s. Ta prodala danou nemovitost dne 23.11.2009 společnosti ARNI Praha s.r.o. a ta dne 8.3.2010 prodala společnosti Rezidence Kavčí Hory a.s. V řízení před Obvodním soudem pro Prahu 5 bylo určeno, že výlučným vlastníkem této nemovitosti je Ing. Jaroslav Pokračování 5 MSPH 196 ICm 352/2014

Vaníček a nikoliv společnost Rezidence Kavčí Hory a.s., v té době zapsaného do katastru nemovitostí.

Z výpovědi Ind. Jaroslava Vaníčka, dlužníka, bylo zjištěno, že paní Sedlmayerová pracovala jako účetní, v rozhodné době byl na léčení a některé věci vyřizovali podřízení a jeho syn. Z důvodu špatného zdravotního stavu vyřizoval některé záležitosti personál. Plných mocí bylo vystavených hodně a někdy se i překrývaly. Dlužník nevěděl, zda se jedná o jeho podpis na předmětné plné moci.

Ze znaleckého posudku ze dne 5.9.2017bylo zjištěno, že podpis na plné moci pro Irenu Sedlmayerovou ze dne 14.10.2008 je pravým podpisem Ing. Jaroslava Vaníčka.

Z výslechu svědkyně Ireny Sedlmayerové bylo zjištěno, že pracovala pro pana Vaníčka asi 10 let, ve funkci účetní, asistentky, dělala, co bylo třeba, vč. dohližení na personál. Vždy věci vyřizovala s plnou moci. Všeobecnou plnou moc neměla. Zpravidla vyřizovala záležitosti, kam jej poslal dlužník nebo jeho syn. Podpis na smlouvě o připojení k distribuční soustavě a na smlouvě o sdružených dodávkách považuje za svůj podpis. V rozhodné době byl pan Vaníček nemocen a v hotelu nefungoval. Syn pana Vaníčka svědkyni požádal o převod plynu. V plynárně plnou moc vytiskli a svědkyně přislíbila její dodání. Plnou moc vyplnila a bez podpisu ji předala synovi pana Vaníčka, který zajistil jeho podpis. Bylo běžné, že styk s dlužníkem zajišťoval jeho syn, pokud nebyl dlužník přítomen. V té době řadu věcí zařizoval syn pana Vaníčka.

Spor mezi účastníky spočíval především v tom, zda byla mezi Pražskou plynárenskou a.s. a dlužníkem platně uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu. Uzavřena měla být prostřednictvím plné moci.

Rozhodnutím ze dne 21.5.2015 zdejší soud žalobu zamítl, rozsudek byl zrušen rozhodnutím odvolacího soud ze dne 14.4.2016, 101 VSPH 727/2015. Žalovaná sporovala pravost podpisu dlužníka shora uvedených listin, bylo tedy soudu prvního stupně soudem odvolacím doporučeno, aby provedl k těmto sporným skutečnostem účastníky navržené důkazy, tedy vyžádal si od žalobce originály smluv i plné moci a k pravosti kopií těchto listin a podpisů na nich vyslechl dlužníka Ing. Jaroslava Vaníčka, Irenu Sedlmayerovou, jakož i osobu, která smlouvy podepisovala za Pražskou plynárenskou a.s. Insolvenční soud nevyslechl, přes doporučení odvolacího soudu, pracovnici plynárny. Tato by si musela na událost pamatovat téměř 10 let, což je v objemu zákazníků nepravděpodobné. Navíc bylo jinak spolehlivě prokázáno, že podpisy na smlouvách o dodávce médií, jsou pravými podpisy, když podpis dlužníka na plné moci byl prověřen znaleckým posudkem a podpis svědkyně byl uznán za vlastní.

Podle ust. § 31 ObčZ (zák.č. 40/1964 Sb.) při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu. Podle ust. § 32 ObčZ (zák.č. 40/1964 Sb.) Nevyplývá-li z právního úkonu, že někdo jedná za někoho jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Jedná-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Pokyny dané zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, nemají vliv na právní účinky jednání, ledaže by byly známé osobám, vůči kterým zmocněnec jednal. Je-li zmocnitel Pokračování 6 MSPH 196 ICm 352/2014 v dobré víře anebo věděl-li nebo musel vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zmocněnce, ledaže jde o okolnosti, o kterých se zmocněnec dozvěděl před udělením plné moci. Zmocnitel, který není v dobré víře, nemůže se dovolávat dobré víry zmocněnce. Podle § 33 ObčZ (zák.č. 40/1964 Sb.) překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení schválil. Překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí. Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat buď splnění závazku nebo náhradu škody způsobené jeho jednáním. Podle § 524 a násl. ObčZ (zák.č. 40/1964 Sb.) věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli. Oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení. Plná moc je listinou osvědčující uzavření dohody o plné moci. Uzavřením dohody o plné moci vzniká právní vztah mezi zastoupeným, zmocnitelem, a zástupcem, zmocněncem. Plná moc je jednostranný právní úkon, který osvědčuje (potvrzuje) existenci dohody o zastoupení (tj. dohody o plné moci). Jestliže však smlouvu uzavírá na základě plné moci zástupce, musí být ze smlouvy zřejmé, že tak činí jako zástupce, jinak je smlouva neplatná. Pokud zástupce (zmocněnec) rámec svých oprávnění překročí, je dána zmocniteli možnost zachovat pro sebe účinky toho jednání zmocněnce, jímž zmocněnec vybočil z rámce svých oprávnění. Zmocnitel je totiž tímto zmocněncovým jednáním vázán, pokud jej dodatečně schválí. Neoznámí-li však naopak svůj nesouhlas dotčené osobě bez zbytečného odkladu, nastupuje nevyvratitelná právní domněnka, že úkon, jímž zmocněnec svá oprávnění překročil, schválil. Když ovšem někdo jedná za jiného bez plné moci, může zmocnitel schválit (bez zbytečného odkladu) i úkony nezmocněného jednatele, tedy toho, kdo jednal vůbec bez plné moci. Pokud tak ale bez zbytečného odkladu neučiní, zavazují tyto úkony toho, kdo je vykonal. Po provedeném dokazování a právním posouzení zjištěných skutečností, dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Plná moc je jednostranný právní úkon zmocnitele, který není adresován zmocněnci, ale naopak třetím osobám a kterým se těmto třetím osobám osvědčuje, že k dohodě o zastoupení došlo. Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi Pražskou plynárenskou a.s. a dlužníkem, je smlouvou za žalovaného podepsanou Irenou Sedlmayerovou, která neměla pro dodavatele médií v době podpisu k dispozici plnou moc. Plná moc byla za tímto účelem udělena později. Dlužník tím akceptoval převod médií na svou osobu a třetí osobě bylo prezentováno, že došlo k dohodě o zastoupení mezi dlužníkem (odběratelem) a zmocněncem. Plná moc pouze osvědčuje smluvní vztah založený mezi dlužníkem a Irenou Sedlmayerovou smlouvou o zastupování. To, že nebyl žalovaný vlastníkem předmětné nemovitosti, kde bylo odběrné místo pro dodávky, nebo, že nemovitost nebyla v rozhodném období užívána ze strany dlužníka, případně byla dána do nájmu (podnájmu třetí osobě), není důvodem k neplacení dodávky zemního plynu dodavateli, ale pouze opravňuje dlužníka k případnému vymáhání této částky na třetí osobě.

Provedeným dokazováním a výslechem dlužníka a zmocněnkyně Sedlmayerové bylo prokázáno, že předložené kopie smlouvy o dodávce a odběru zemního plynu ze dne Pokračování 7 MSPH 196 ICm 352/2014

1.10.2008, smlouvy o připojení k distribuční soustavě z téhož dne a kopie plné moci ze dne 14.10.2008, jsou listinami pravými a obsahově správnými. Listiny souhlasí s originálem a podpisy na nich jsou pravé. Svůj podpis poznala svědkyně. Sedlmayerová a znaleckým posudkem bylo prokázáno, že podpis na plné moci je pravým podpisem dlužníka. Tyto listiny prokazují pohledávku žalobce za dlužníkem, i to, že se jedná o pohledávky ze smlouvy o dodávce zemního plynu. Plná moc obsahuje pravé podpisy zmocnitele a zmocněnce. To, že smlouva o dodávkách a odběru zemního plynu byla datována ještě před datem uvedeným na písemné plné moci, neodůvodňuje závěr, že tato smlouva dlužníka nezavazuje. Nebylo prokázáno, dokonce ani dlužníkem, či vedlejším účastníkem tvrzeno, že by dlužník oznámil Pražské plynárenské, a.s., že s jednáním této zástupkyně uvedené ve smlouvě nesouhlasí. Naopak. Shodně bylo uvedeno, že dlužník se o dodávkách plynu na svůj účet dozvěděl až z rozsudku pro zmeškání 1 Cm 53/2010. Soud má tudíž za prokázané, že sporná pohledávka je pohledávkou pravou, založenou smlouvou o dodávce a odběru zemního plynu, přičemž jde o smlouvu platnou. Je zcela nerozhodné, zda skutečně v rozhodné době, plyn fakticky odebíral dlužník, nebo někdo jiný. Pokud byla smlouva o odběru plynu platně uzavřená s dlužníkem, je povinen cenu za odebraný plyn zaplatit dlužník jako zákazník smluvního dodavatele a případné bezdůvodné obohacení pak může požadovat sám na třetí osobě.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 142 o.s.ř. a § 202 IZ. Tím účastníkem, který měl ve věci úspěch je žalobce, přísluší mu tedy náhrada nákladu řízení. O nákladech řízení mezi žalobcem a žalovaným rozhodl soud tedy podle výsledku řízení. Náklady řízení spočívají v právním zastoupení a uhrazeném soudním poplatku. Dále potom v náhradě státu za vyhotovený a uhrazený znalecký posudek. Všechny úkony byly učiněny po 1.1.2013: převzetí věci, sepsání žaloby, jednání před soudem 21.5.2015, dále sepsání odvolání, jednání před odvolacím soudem, jednání znovu před zdejším soudem dne 26.1.2017 a dne 28.11.2017-sazba činí 3 100,-Kč/úkon (ust. § 9 odst. 1 ve spojení s ust. § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.ve znění účinném po 31.12.2012). Žalobci přísluší také 7 paušálních částek po 300,-Kč (ust. § 13 odst. 3 AT), tj, úhrnem, 23 800 ,-Kč + 4 998,-Kč DPH, náhrada státu za znalecký posudek ve výši 8 240,-Kč, tj 37 038,-Kč. Žalobce je plátcem DPH. Do nákladů řízení patří i uhrazený soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč. S ohledem na speciální ustanovení insolvenčního zákona, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, tedy žalovanému, připadla tato povinnost vedlejšímu účastníkovi na straně žalované. Vedlejší intervenient může být rozhodnutím soudu rovněž zavázán k náhradě nákladů řízení nebo naopak mu náhrada těchto nákladů může být přiznána. Tato povinnost tedy byla stanovena vedlejšímu účastníku na straně žalovaného, s přihlédnutím ke shora uvedenému ustanovení § 202 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 28. listopadu 2017

JUDr. Ing. Kamila Balounová, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: H.Hašková