MSPH 96 INS 26643/2013-A-12
MSPH 96 INS 26643/2013-A-12

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Kamilou Balounovou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Conid spol. s r.o., IČ 169 48 874, Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2, o insolvenčním návrhu navrhovatele Družstvo ONYX, IČ 267 54 924, Chopinova 1556/6, 120 00 Praha 2

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 26.9.2013, čj. MSPH 96 INS 26643/2013-A-7 se mění tak, že soud ukládá navrhovateli Družstvu ONYX aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil: bezhotovostně na účet soudu : 6015-2928021/0710 ČNB Praha 1 konstantní symbol : 1148 variabilní symbol : 96 4 26643 13, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30 000,-Kč.

Odůvodnění

Usnesením zdejšího soudu ze dne 26.9.2013, čj. MSPH 96 INS 26643/2013-A-7 byla insolvenčnímu navrhovateli stanovena povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Podáním ze dne 8.11.2013 však insolvenční navrhovatel podal odvolání do výše takto vyměřené zálohy s poukazem na současnou situaci ve stavebnictví a zejména na neuhrazené pohledávky, kdy jen u dlužníka má navrhovatel pohledávku v částce 1,138.584,-Kč po splatnosti a proto požádal o snížení zálohy na 30.000,-Kč.

Podle ust. § 374 odst. 2 o.s.ř. předseda senátu (samosoudce), jemuž je jinak věc podle rozvrhu práce přikázána, může si vyhradit vyřizování určitých věcí svěřených justičním čekatelům nebo administrativním zaměstnancům, a to buď vůbec nebo v jednotlivých případech. Dle odst. 3 citovaného zákonného ustanovení pak v případě, že je podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním..

Na základě výše uvedených skutečností, kdy pohledávka insolvenčního navrhovatele vůči dlužníku je nesporná a prodlení dlužníka nepochybně nepříznivě ovlivnilo ekonomickou situaci insolvenčního navrhovatele, pak insolvenční soud postupoval podle příslušných ust. insolvenčního zák. č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ) následovně:

Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak ( § 108 odst. 1 IZ. Osvobození od platby soudem vyměřené zálohy není možné (nejde o platbu soudního poplatku).

Záloha na náklady insolvenčního řízení byla proto sice insolvenčním soudem znovu vyměřena, leč s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem již jen ve výši 30 000,-Kč, když je určena k pokrytí nezbytných výdajů insolvenčního správce při zjišťování či zajišťování majetku dlužníka a dalších potřebných úkonů (cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky a ostatní hotové výdaje), které budou vynaloženy insolvenčním správcem v případě řešení

úpadkové situace dlužníka konkursem. Záloha je rovněž určena ke krytí správcovy odměny v případě, že v majetkové podstatě nebudou dostatečné finanční prostředky k její úhradě..

P o u č e n í : Proti tomuto l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit a neučiní-li tak, může insolvenční soud přikročit k jejímu vymáhání.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem ( § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 19.listopadu 2013

JUDr. Kamila Balounová, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Chvojková