MSPH 96 INS 26384/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY MSPH 96 INS 26384/2015 29 NSCR 74/2017-A-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové V insolvenční věci dlužníka Lukáše Dialoga, narozeného 23. dubna 1980, bytem V Praze 8, Hlaváčova 1161/8, PSČ 182 00, vedené u Městského soudu vPraze pod sp. zn. MSPH 96 INS 26384/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 17. října 2016, č.j. MSPH 96 INS 26384/2015, 3 VSPH 1922/2016-A-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 29. června 2016, č. j. MSPH 96 INS 26384/2015-A-18, ve znění usnesení ze dne 25. srpna 2016, č. j. MSPH 96 INS 26384/2015-A-25, Městský soud V Praze (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 22. října 2015 pro jeho vady.

K odvolání dlužníka Vrchní soud V Praze V záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-42), V němž navrhuje zrušit usnesení soudů obou stupňů.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání (& 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 14. února 2017, č. j.-A-48, doručeným dovolateli zvlášť dne 17. února 2017, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání.

Z pohledu zkoumání podmínky povinného zastoupení dovolatele je Významné, že žádost dlužníka (ze dne 28. června 2016) o ustanovení zástupce pro insolvenční řízení zamítl insolvenční soud usnesením ze dne 28 . června 201 6, č. j.-A-19. Před tím, než Vrchní soud V Praze usnesením ze dne 23. května 2017, č. j., 1 VSPH 2278/2016-A-58, k odvolání dlužníka toto usnesení insolvenčního soudu zrušil a Věc mu vrátil k dalšímu řízení, dlužník podal žádost (ze dne 2. února 2017, A-49) o ustanovení advokáta k podání řádného dovolání kNejvyššímu soudu VBmě . Vpodání ze dne 28. března 2017 (A-54) Mgr. Ing. Ilona Chládková sdělila, že Rozhodnutím předsedy České advokátní komory ze dne 3. února 2017, č. j. 342/17, byla určena advokátem pro posouzení právního stavu věci dovolání, příp. zastoupení V řízení; toto ustanovení nenahrazuje plnou moc. Současně uvedla, že dovolatel jí udělil pokyn, že dovolání nemá doplňovat a neudělil jí plnou moc pro zastupování.

Z insolvenčního spisu dále plyne, že Vrchní soud V Praze usnesením ze dne 21. listopadu 2017, č. j., 1 VSPH 1590/2017-A-72, kodvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 27. července 2017, č. j.-A-64, jímž insolvenční soud rozhodl, že dlužníku se právní zástupce z řad advokátů neustanovuje (z důvodu nesplnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků).

Za situace, kdy rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že dovolateli se neustanovuje právní zástupce z řad advokátů, je pravomocné (dne 23. listopadu 2017) a dovolatel si sám nezvolil zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, přestože byl insolvenčním soudem řádně poučen o následcích jeho nečinnosti, nelze než uzavřít, že nedostatek povinného zastoupení neodstranil (ve lhůtě určené ve výzvě ani později). Nejvyšší soud proto podle % 241b odst. 2 a 5 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku 11, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozděj ších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. února 2018

Mgr. Milan Polášek V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná