MSPH 96 INS 24982/2013-A-8
MSPH 96 INS 24982/2013-A-8

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Vendulou Švadlenkovou v insolvenční věci dlužníka KLOVUS s.r.o., IČO: 254 00 509, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 o insolvenčním návrhu věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO: 649 48 242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle

takto:

Insolvenční řízení zahájené navrhovatelem UniCredit Bank Czech Republic, a.s. dne 9.9.2013 pod sp. zn. MSPH 96 INS 24982/2013 se nezastavuje.

Odůvodnění:

Dne 9.9.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh navrhovatele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., kterým se domáhá zjištění úpadku dlužníka KLOVUS s.r.o. Usnesení č.d.-A-6 ze dne 12.9.2013 bylo rozhodnuto, že řízení se zastavuje, jelikož navrhovatel se zjištění úpadku stejného dlužníka domáhal již dříve, konkrétně insolvenčním návrhem ze dne 20.5.2013 (první insolvenční řízení je/bylo vedeno pod sp. zn. MSPH 96 INS 14513/2013), tento původní insolvenční návrh byl odmítnut pro vady a usnesení o odmítnutí doposud nenabylo právní moci.

Proti usnesení o zastavení řízení podal navrhovatel odvolání, ve kterém uvedl, že rozhodnutí Vrchního soudu mu bylo do datové schránky doručeno dne 3.9.2013, tedy 6 dní před podáním dalšího ins. návrhu. Navrhl vydání usnesení, že ins. řízení se nezastavuje.

Na základě výše řečeného soud postupoval podle ust. § 95 1 ins. zákona, který stanoví, že rozhodnutí vydaná v ins řízení, proti kterým je dovolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Jelikož řízení bylo zastaveno zejména z důvodu, že soud neměl k dispozici doručenku k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (viz shora, dále viz usnesení o zastavení řízení), přičemž v mezidobí bylo zjištěno, že rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno dříve, než zahájil nové ins. řízení, je možné odvolání v plném rozsahu vyhovět.

Soud postupoval podle ust. § 95 ins. zákona a odvolání vyhověl v plném rozsahu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího .

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 ins. zákona).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (§ 74 odst. 2 ins. zákona).

V Praze dne 10. října 2013

Mgr. Vendula Švadlenková v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Hašková