MSPH 96 INS 24111/2011-B-10
č.d. MSPH 96 INS 24111/2011-B-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , Brandlova 1380/20, 149 00 Praha 4-Chodov, insolvenčního správce JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové, Petrohradská 390, 101 00 Praha 10 o schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení č.d. MSPH 96 INS 24111/2011-B-8 ze dne 9.5.2012 se ve výroku VI mění tak, že zní:

Částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 2, jak ve výši 176 431,-Kč, tedy 36,6831% z rozdělované částky, tak ve výši 1 374,-Kč, tedy 0,2857% z příjmů dlužníka vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli až po pravomocném rozhodnutí o jeho pohledávce.

Odůvodnění:

Usnesením č.d.-B-8 ze dne 9.5.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka Petra anonymizovano plněním splátkového kalendáře. Ve výroku VI daného usnesení bylo určeno, že Částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 2, ve výši 176 431,-Kč, tedy 36,6831% z rozdělované částky vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky.

Věřitel č. 2 přihlásil pohledávku v celkové výši 177 805,-Kč. Pohledávka č. i/ byla přihlášena ve výši 142 995,-Kč jako pohledávka vykonatelná ( jistina ve výši 125 573,-Kč, příslušenství ve výši 17 422,-Kč). Pohledávka č. ii/ byla přihlášena jako nevykonatelná ve výši 34 810,-Kč. Insolvenční správce pohledávku uznal v částce 1 374,-Kč a popřel co do 176 431,-Kč. Původně bylo rozhodnuto, že část uspokojení připadající na nezjištěnou pohledávku bude věřiteli vyplacena až po zjištění této pohledávky (do té doby ji bude ins. správce deponovat), část uspokojení připadající na pohledávku zjištěna měla být pravidelně vyplácena. V daném okamžiku není jasné, zda v případě zjištění pohledávky toliko co do uznaných 1 374,-Kč nebude na místě postup podle ust. § 178 ins. zákona (je-li pohledávka zjištěna ve výši nižší než 50% přihlášené částky, k pohledávce se nepřihlíží ani ve zjištěném rozsahu). V takovém případě by věřitel nebyl uspokojován vůbec. Proto soud postupoval v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 ins. zákona a změnil usnesení o splátkovém kalendáři tak, že ohledně části příjmů dlužníka připadající na uspokojení celé přihlášky věřitele č. 2 uložil správci, aby ji deponoval do doby pravomocného rozhodnutí o přihlášené pohledávce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně, než podle měněného rozhodnutí ( § 407 odst. 3 ins. zákona).

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 ins. zákona).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (§ 74 odst. 2 ins. zákona).

V Praze dne 31. května 2012 JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: M. Svobodová