MSPH 96 INS 22514/2013-B-21
č.d. MSPH 96 INS 22514/2013-B-21

Us ne se ní

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Danielou Horskou v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Plukovníka Vlčka 697/3, 198 00 Praha 9, korespondenční adresa: Remízková 466/4, 149 00 Praha 4, insolvenčního správce: JUDr. Vladimír Szabo, IČ 662 57 930, se sídlem Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, o změně splátkového kalendáře

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 22514/2013-B-20 ze dne 11.11.2015 se mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 insolvenčního zákona.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.d.-A-12 ze dne 20.11.2013 bylo rozhodnuto o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka Karla anonymizovano a že se povoluje řešení úpadku oddlužením.

Usnesením č.d.-B-9 ze dne 28.1.2014 (ve znění opravného usnesení č.d.-B-11 ze dne 20.2.2014) rozhodl zdejší soud o schválení oddlužení dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Plukovníka Vlčka 697/3, 198 00 Praha 9, a to plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.d.-B-20 ze dne 11.11.2015 soud rozhodl o změně usnesení na čl. B-9, přičemž došlo k opomehutí, když soud nezohlednil, že dlužník žádnou žádost o snížení splátek nepodal, tudíž nemohla být ani schválena. Nad rámec výše uvedeného soud uvádí, že v dané situaci je pravidlem, že se návrh zašle ještě před rozhodnutím o snížení splátek insolvenčnímu správci k vyjádření. Dalším nedopatřením bylo, že soud nezohlednil stav přihlášek, tj. rozhodoval o změně splátkového kalendáře bez ohledu na jednotlivé návrhy na změnu věřitele.

Vzhledem k tomu, že soud rozhodl usnesením č.d.-B-20 o změně usnesení o schválení oddlužení nesprávně, soud postupem podle ustanovení § 95 insolvenčního zákona mění dané usnesení tak, že jej zrušuje.

Po uče ní :

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Zveřejnění písemností v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst.1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 24. listopadu 2015

Mgr. Daniela Horská, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Hohinová