MSPH 96 INS 22280/2011-A-17
Č.d.: MSPH 96 INS 22280/2011-A-17

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Vendulou Švadlenkovou v insolvenční věci dlužnice Romany anonymizovano , anonymizovano , V Háji 1182/24, 170 00 Praha 7-Holešovice, o návrhu insolvenční dlužnice

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 96 INS 22280/2011-A-14 se mění tak, že řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze č.d. MSPH 96 INS 22280/2011-a-14 bylo rozhodnuto o tom, že řízení ve věci dlužnice Romany anonymizovano se zastavuje pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona.

Ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebylo usnesení o zastavení insolvenčního řízení dlužnici doručeno zvláštním způsobem, v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno dne 26.3.2012.

Dlužnice se proti usnesení o zastavení řízení odvolala s tím, že zálohu uhradila.

Soud zjistil, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3 000,-Kč zaplatila dne 10.4.2012.

Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé ( ust. § 95 ins. zákona).

Na základě shora uvedených skutečností soud postupoval dle ust. § 95 ins. zákona a změnil rozhodnutí č.d.-A-14 tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, když současně v celém rozsahu vyhověl odvolání dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 17. dubna 2012

Mgr. Vendula Švadlenková,v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení : Ambrosová