MSPH 96 INS 22106/2011-B-38
Č.j.: MSPH 96 INS 22106/2011-B-38

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Ing. Pavlem Janským v insolvenční věci dlužníků: A) Karel anonymizovano , anonymizovano , Ohradní 1337/9, 140 00 Praha 4-Michle a B) Helena anonymizovano , narozená dne 22.1.1966, Ohradní 1337/9, 140 00 Praha 4-Michle, insolvenční správkyně: JUDr. Dagmar Mixová, se sídlem Sopotská 70, 181 00 Praha 8, o změně splátkového kalendáře

takto:

I. Usnesení č.d. MSPH 96 INS 22106/2011-B-11 ze dne 9.7.2012, ve znění usnesení č.d. MSPH 96 INS 22106/2011-B-23 ze dne 14.12.2012 a konečně ve znění usnesení č.d. MSPH 96 INS 22106/2011-B-30 ze dne 2.9.2013, se ve výroku II/ mění tak, že výrok II/ zní:

Dlužníkům se ukládá, aby po zbývající dobu procesu oddlužení, platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 22. dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, fixní částku ve výši 8.000,-Kč plus částku celé výše invalidního důchodu dlužníka, od čehož se ještě odečte záloha na odměnu insolvenčního správce ve výši 750,-Kč/měs. a na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč/měs. plus DPH. Tuto částku rozvrhnou dlužníci prostřednictvím insolvenční správkyně mezi věřitele takto:

A/ Věřiteli dlužníka č. 1 OSPEN s.r.o., IČO: 252 62 823, Hradecká 1383, 535 01 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.624,24 Kč, 2,766% z těchto příjmů

B/ Věřiteli dlužníka č. 2 PPF B1 B.V., reg.č. 341 92 873, Strawinskylaan 933, Amsterodam-Nizozemí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 75.783,71 Kč, 3,347% z těchto příjmů

C/ Věřiteli dlužníka č. 3 Česká spořitelna, a. s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 294.278,74 Kč, 12,996% z těchto příjmů

D/ Věřiteli dlužníka č. 4 Profidebt,s.r.o., IČO: 272 21 971, Pernštýnské nám. 80, 530 02 Pardubice-Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 380.934,13 Kč, 16,823% z těchto příjmů

E/ Věřiteli dlužníka č. 5 KRUK S.A., IČO: 000024082, Legnicka 56, 54-204 Wroclav, Polsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 82.058,83 Kč, 3,624% z těchto příjmů

F/ Věřiteli dlužníka č. 6 EURA real, s.r.o., IČO: 483 91 263, Koněvova 1271/101, 130 00 Praha 3-Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.344,-Kč, 0,633% z těchto příjmů

G/ Věřiteli dlužníka č. 7, COFIDIS s.r.o., IČO: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00, Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 52.704,90 Kč, 2,328% z těchto příjmů

H/ Věřiteli dlužníka č. 8, SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 55.610,-Kč, 2,456% z těchto příjmů

I/ Věřiteli dlužníka č. 9, CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 559.457 Kč, 24,707% z těchto příjmů

J/ Věřiteli dlužníka č. 10 Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 141.417,30 Kč, 6,245% z těchto příjmů

K/ Věřiteli dlužníka č. 11 Bohemia factoring, s.r.o., IČO: 280 45 637, Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň-Severní Předměstí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.103,-Kč, 1,727% z těchto příjmů

M/ Věřiteli dlužníka č. 12 ABEWY EXE GROUP, s.r.o., IČO: 279 44 514, Táboritská 1000/23, 130 87, Praha 3-Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.799,-Kč, 2,067% z těchto příjmů

N/ Věřiteli dlužníka č. 13 Mgr. Kamil Košina, IČO: 438 76 439, 38 473 Zdíkov 79, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.800,-Kč, 0,344% z těchto příjmů

O/ Věřiteli dlužníka č. 14 Provident Financial s.r.o., IČO: 256 21 351, Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.638,-Kč, 2,06% z těchto příjmů

P/ Věřiteli dlužníka č. 15 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO: 492 41 397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 102.426,40 Kč, 4,523% z těchto příjmů

Q/ Věřiteli dlužníka č. 16 GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 252.223,65 Kč, 11,139% z těchto příjmů

R/ Věřiteli dlužnice č. 1 (v pořadí věřitel č. 17) Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, 602 00 Brno na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.157,38 Kč, 2,215% z těchto příjmů

Dlužníci splátky hradí ze svých příjmů tvořených příjmem dlužníka od zaměstnavatele Dopravní podnik hl. města Prahy, IČO: 000 05 886, Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5 a příjmem dlužnice.

II. Usnesení č.d.-B-11 ze dne 9.7.2012, ve znění usnesení č.d. -B-23 ze dne 14.12.2012 a konečně ve znění usnesení č.d. -B-30 ze dne 2.9.2013, se ve výroku IV/ mění tak, že výrok IV/ zní:

Soud přikazuje Dopravnímu podniku hl. města Prahy, IČO: 000 05 886, Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, aby po doručení tohoto usnesení prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka Karla anonymizovano , na anonymizovano , V Štíhlách 1312, 142 00 Praha měsíční srážky v pevné výši 8.000,-Kč a aby tuto fixní částku poukazoval na účet insolvenčního správce. Dále soud přikazuje Dopravnímu podniku hl. města Prahy, IČO: 000 05 886, aby zbylou částku (tj. částku po odečtení 8.000,-Kč) ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka Karla anonymizovano , na anonymizovano , aby vyplácel tomuto dlužníkovi.

Soud přikazuje plátci příjmu dlužníka, České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení tohoto usnesení poukazoval celou mzdu, plat nebo jiný příjem Karla anonymizovano na účet insolvenční správkyně.

Soud přikazuje plátci mzdy dlužnice, aby po doručení tohoto usnesení poukazoval celou výši příjmů dlužnici.

Uvedené částky zašle Dopravní podnik hl. města Prahy a Česká správa sociálního zabezpečení insolvenční správkyni, vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II a III výroku tohoto usnesení a to tak, že je poukážou insolvenční správkyni na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužníkům i plátcům jejich příjmů. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda je toto rozhodnutí v právní moci.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužníkům pod body II. a III. výroku tohoto rozhodnutí.

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníků je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužníci přestali pracovat nebo že od něj přestali pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu provedl a poukázal insolvenčnímu správci.

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníků po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

III. Toto usnesení je účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Usnesením č.d.-A-20 ze dne 27.4.2012 bylo rozhodnuto o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníků, a že se povoluje řešení jejich úpadku oddlužením. Usnesením č.d.-B-11 ze dne 9.7.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků, a to plněním splátkového kalendáře. Následně bylo dne 14.12.2012 vydáno usnesení č.d.-B-23 o změně splátkového kalendáře a poté ještě dne 2.9.2013 další usnesení č.d.-B-23 o změně splátkového kalendáře. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 8.10.2014 (č.d.-B-37) požádal dlužník Karel anonymizovano o snížení splátek, které dlužníci plní v rámci příslušného splátkového kalendáře. Svou žádost odůvodnil dlužník zejména následujícími skutečnostmi: -jeho zdravotní stav (po infarktu) se ustálil a od února (2014) již naplno pracuje bez pracovní neschopnosti -manželka je bez stálého příjmu, syn nadále studuje VŠ a dcera je v evidenci Úřadu práce -dlužníkům hrozí vystěhování pro neplacení nájmu -dlužníkovi se nedostává finančních prostředků na léky pro dlužníka, aby tento mohl plně pracovat Dlužník ve své žádosti navrhl měsíční splátky pro oddlužení v pevné výši 7.000,-Kč plus celou výši invalidního důchodu dlužníka. Na základě výše uvedeného soud postupoval podle ust. § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), který stanoví, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Vzhledem ke zlepšení svého zdravotního stavu, může již dlužník naplno pracovat a mít tím pádem větší příjem. Protože stávající splátkový kalendář je nastaven tak, že dlužníkovi (resp. dlužníkům) zůstává v podstatě stálá výše nezabavitelné částky a s tím, že s vyšším příjmem dlužníka roste i splátka pro oddlužení, jedná se tu o podstatnou změnu okolností rozhodujících pro výši stanovených měsíčních splátek. Další podstatnou změnou okolností, je rovněž nedostatek finančních prostředků k zajištění jak placení nájemného tak léků pro dlužníka. Dlužník ve své žádosti uvádí, že pokud nezaplatí nájem, hrozí dlužníkům vystěhování a pokud ho zaplatí, ohrozilo by to jeho zdravotní stav v důsledku chybějících finančních prostředků na nákup potřebných léků. Jak tedy popsáno výše, je zřejmé, že se jedná o změnu okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Proto soud postupoval tak, že tímto rozhodnutím změnil původní usnesení o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Co se týká výše měsíčních splátek v rámci příslušného splátkového kalendáře dlužníků, dlužník požaduje platit pro účely oddlužení fixní částku ve výši 7.000,-Kč plus částku v celé výši invalidního důchoda dlužníka. V takovém případě by tedy celková měsíční splátka činila 13.328,-Kč a po odečtení zálohy pro insolvenčního správce 12.239,-Kč. Při celkové výši pohledávek nezajištěných věřitelů, tj. 2.264.360,28 Kč, by tak činila úroveň uspokojení nezajištěných věřitelů (za předpokladu splácení této částky celých 5 let) 32 %, tedy těsně nad minimální hranicí 30 % potřebnou pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud považuje za vhodné přiměřeně zvýšit tuto hranici a vytvořit tak rezervu pro uspokojení nezajištěných věřitelů pro případ výpadku některého z příjmů dlužníků. Proto soud rozhodl, že dlužník (resp. dlužníci) bude (budou) splácet fixní částku ve výši 8.000,-Kč plus celou výši invalidního důchodu. To odpovídá (po odečtení zálohy pro insolvenčního správce a při předpokladu splácení této částky po dobu 5 let) uspokojení nezajištěných věřitelů na úrovni 35 %.

P o u č e n í :Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 insolvenčního zákona).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze, dne 19. listopadu 2014

Mgr. Ing. Pavel Janský, v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Myšáková