MSPH 96 INS 21169/2011-A-21
č.d. MSPH 96 INS 21169/2011-A-21

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka Montis Technology s.r.o., se sídlem v Praha, Hostivař, Budapešťská 1491/5, PSČ 102 00, IČ 277 83 073, o návrhu insolvenčního věřitele Československá obchodní banka, a.s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 96 INS 21169/2011-A-16 ze dne 27. ledna 2012 se mění tak, že řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze č.d.-A-16 ze dne 27. ledna 2012 bylo rozhodnuto, že řízení se zastavuje pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle ust. § 108 odst. 3 insolovenčního zákona. ( dále jen IZ )

Usnesení bylo doručeno insolvenčnímu navrhovateli dne 1.2.2012.

Dne 6.2.2012 insolvenční navrhovatel zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 3.2.2012, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 7.2.2012 a doplněným podáním ze dne 5.3.2012, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 9.3.2012 podal insolvenční navrhovatel včasné odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 96 INS 21169/2011-A-16, s tím, že dne 3.2.2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil a navrhl, aby soud napadené usnesení zrušil a pokračoval v řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí,, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedených skutečností tedy soud postupoval dle ust. § 95 IZ a změnil rozhodnutí vydané v insolvenčním řízení--A-16 ze dne 27. ledna 2012, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, když současně v celém rozsahu vyhověl odvolání insolvenčního navrhovatele ze dne 3.2.2012 doplněné podáním ze dne 5.3.2012.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 4. května 2012 JUDr. Kamila B a l o u n o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Ambrosová