MSPH 96 INS 20604/2014-A-10
Č.d. MSPH 96 INS 20604/2014-A-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Bělockým v insolvenční věci dlužníka: BOSS schodiště-design studio s.r.o., IČ 28524705, se sídlem Brdlíkova 286/1C, 150 00 Praha 5-Motol, zastoupeného Mgr. Annou Komeiserovou, advokátkou se sídlem Praha 6, Mickiewiczova 242/17, PSČ 160 00,

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 20604/2014-A-8 ze dne 11. září 2014 se mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 insolvenčního zákona.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 20604/2014-A-8 ze dne 11. září 2014 bylo zastaveno insolvenční řízení vedené zdejším soudem pod sp.zn. MSPH 96 INS 20604/2014 pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

Insolvenční soud zjistil, že dlužník zálohu zaplatil dne 19. září 2014, tedy v odvolací lhůtě usnesení-A-8 ze dne 11. září 2014, jímž bylo řízení zastaveno.

Z tohoto důvodu bylo ve výroku tohoto usnesení rozhodnuto, že usnesení č.d. MSPH 96 INS 17428/2014-A-8 ze dne 11. září 2014 se mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 ins. zákona, neboť je tím vyhověno požadavku dlužníka na pokračování insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 31. října 2014 Mgr. Jan Bělocký, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Moravec