MSPH 96 INS 20311/2015-A-11
č.d. MSPH 96 INS 20311/2015-A-11

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Danielou Horskou v insolvenční věci dlužníka: Ilona anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Náměstí 300, 396 01 Humpolec, doručovací adresa: Jana Zábrany 243, 396 01 Humpolec, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, takto:

Usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 20311/2015-A-6 ze dne 11. srpna 2015 se k odvolání insolvenčního navrhovatele mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 insolvenčního zákona.

Odůvodnění

Dlužník se dne 7. srpna 2015 obrátil na Městský soud v Praze, se svým insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením č.j.-A-6 ze dne 11.8.2015 Městský soud v Praze vyslovil svou místní nepŕíslušnost a podle výroku II. měla být po právní moci usnesení věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Českých Budějovicích jako soudu místně příslušnému. V odůvodnění rozhodnutí MSPH se uvádí, že dlužník ve svém insolvenčním návrhu popisuje rozhodné skutečností, tj. dlužník uvedl jako své bydliště Horní Náměstí 300, 396 01 Humpolec, tedy v obvodu Okresního soudu v Pelhřimově, tj. v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, který je s ohledem na shora uvedené skutečnosti k projednání věci místně příslušný. Na základě výše uvedených skutečností je podle § 85 odst. 1 o.s.ř. obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má své bydliště.

Dne 10.8.2015 podal dlužník do spisu sdělení-doplnění insolvenčního návrhu, přičemž v době rozhodnutí soudu nebylo podání na č.l. A-7 v ISIRu ani ve spisu. V daném podání dlužník sděluje, že na adrese Horní Náměstí 300, 396 01 Humpolec má trvalé bydliště a doručovací adresu, přičemž se ve skutečnosti zdržuje na adrese: Milánská 465, 109 00 Praha 10. Danou skutečnost dlužník dokazuje předložením pracovní smlouvy ze dne 15.9.2014 a nájemní smlouvy ze dne 23.1.2012.

Usnesením ze dne 6.10.2015 učinil soud dotaz na insolvenčního navrhovatele, aby upřesnil adresu svého bydliště, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale.

V podání ze dne 9.10.2015 a 12.10.2015 sdělil dlužník soudu, že doplňuje insolvenční návrh o informace ohledně trvalého pobytu. Adresa trvalého bydlišté je podle vyjádření dlužníka pouze evidenční údaj a nezakládá nárok trvalého bydliště v bytu osobního vlastnictví. Korespondenční adresa je pouze adresa, kam chodí dlužníkovi korespondence a v současnosti se dlužník zdržuje v Praze.

Soud přihlédl ke skutečnostem, které dlužník ve svém sdělení uvedl a opětovně přehodnotil místní příslušnost insolvenčního návrhu. Tvrzení o existenci místní příslušnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích za situace, kdy dlužník upřesnil adresu místa, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale, je neopodstatněná.

Vzhledem ke skutečnosti, že Městský soud v Praze nezohlednil při vyslovení místní nepříslušnosti skutečnost, že dlužník má své bydliště na adrese: Milánská 465, 109 00 Praha 10, tzn. obecným soudem dlužníka je Městský soud v Praze, ruší postupem podle § 95 InsZ usnesení o místní nepříslušnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 24. listopadu 2015

Mgr. Daniela Horská, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení : Hohinová