MSPH 96 INS 18470/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 96 INS 18470/2012 29 NSýR 102/2014-B-161

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka MBM, s. r. o., se sídlem v Praze 2, BČlehradská 858/23, PSý 120 00, identifikaní íslo osoby 61055310, zastoupeného Mgr. Aloisem Šatavou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Truhlá ská 1104/13, PSý 110 00, za úasti MČstského státního zastupitelství v Praze, se sídlem v Praze 5, nám. 14. íjna 2188/9, PSý 150 00, vedené u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 18470/2012, o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ervna 2014, . j. MSPH 96 INS 18470/2012, 2 VSPH 1028/2014-B-112, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil bod I. výroku usnesení ze dne 28. dubna 2014, . j.-B-77, jímž MČstský soud v Praze prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (. l. B-127), které vzal posléze zpČt podáním ze dne 3. listopadu 2015 (. l. B-158). Nejvyšší soud tudíž na základČ tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací ízení podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty druhé a § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, v platném znČní. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 26. listopadu 2015

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová