MSPH 96 INS 18163/2011-C1-2
MSPH 96 INS 18163/2011-C1-2

MSPH 96 ICm 3347/2012-46

Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou v právní věci žalobce AMALYS spol. s r.o., IČ 26981777, se sídlem Brno, Žlutý kopec 898/2, PSČ 602 00, zastoupen Mgr. Michaelou Kubíkovou, advokátkou, se sídlem Bohunická 517/55, Brno, PSČ 619 00, proti žalovanému Mgr. Leona Hartman, se sídlem Praha 2, Wenzigova 5, PSČ 120 00, insolvenční správkyně dlužníka KANDO spol. s r.o., IČ 27538796, se sídlem Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 180 00,

takto:

I. Zamítá se žaloba, aby:

1) Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka byly vyloučeny věci, které do něj nebyly pojaty, ačkoliv pojaty být měly: 6 ks garážových vrat, vnitřní protipožární dveře Egger, samozavírače, vnitřní protipožární dveře Egger, přenosné hasící přístroje-2x, dveře do skladu blok C, dvířka vanová-2 ks, pila na porobeton 17SK, zárubeň na zazdění H 800/110 pravá, dveřní kování BK.Dan, mřížka větrací 20 x 20 UH síť, krytka, větrací mřížka bílá, mřížka větrací-2 ks, větrací mřížka se síťkou, pojistka proti zpětnému tahu-zpětná klapka, mřížka větrací-2 ks, závěs přímý pro CD-10 ks, rychlozávěs pro CD-20 ks-2 x , podlahová lišta FU18H 18-200 ks, podlahová lista FU18H 18-20 ks, podlahová lišta FU18H 18-40 ks, dveře.

2) Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka byly vyloučeny věci: 93 ks elektrických přímotopů-typ SENCOR SCF 2003, 37 ks bojlerů typu Admiral-Ariston S.p.A., Mod: NTS 80 (801), 5 ks bojlerů typu Admiral-Ariston S.p.A., Mod: NTS 120 2 K (1151), 1 ks bojleru Typ Ariston SG 120 R (1151), 1 ks bojleru typ Merloni Thermo Sanitari, Mod: 120 NTS 2K (1151). Pokračování-2-MSPH 96 ICm 3347/2012

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka uvedený ve výroku rozhodnutí a to těch, které nebyly do soupisu majetkové podstaty pojaty, rovněž těch, které do majetkové podstaty pojaty byly. K věci uvedl, že kupní smlouvou ze dne 22.11.2009 uzavřel dlužník se společností Polyfunkční dům Vyškov, spol. s r.o., IČ 29218071, se sídlem Brno, Nám. Svobody 93/22, PSČ 602 00, kupní smlouvu o prodeji nemovitostí, jejímž předmětem byly rozestavené byty a garáže a pozemek, vše specifikováno v kupní smlouvě o prodeji nemovitostí. Smlouva byla podepsána dlužníkem 2.12.2010, protistranou 19.10.2011. Návrh na vklad vlastnického práva Polyfunkčního domu Vyškov byl z důvodu insolvenčního řízení zamítnut. Společnost tudíž nenabyla k předmětným nemovitostem vlastnické právo. Polyfunkční dům Vyškov však již do nemovitosti Polyfunkční dům Vyškov investoval a současně ji nechal zhodnocovat žalobcem. Žalobce měl se společností Polyfunkční dům Vyškov uzavřenu rámcovou smlouvu o dílo č. 27062011/1 ze dne 27.6.2011, podle článku IV odst. 2 smlouvy měl sjednánu výhradu vlastnického práva k věcem, které do nemovitostí vnesl. Vystavené faktury Polyfunkční dům Vyškov neuhradil, věci tudíž zůstaly ve vlastnictví žalobce a ten se domáhá jejich vyloučení z majetkové podstaty. Věci, které byly dodány do nemovitosti po 2.12.2010 žalobcem nebyly obchodní společností KANDO s.r.o. zaplaceny, neboť tuto úhradu měl již provádět nový majitel Polyfunkční dům Vyškov spol. s r.o. Kupní smlouva mezi těmito subjekty na nemovitost byla uzavřena 2.12.2010 z důvodu, že dlužník nebyl schopen zaplatit provedené práce a dodávky materiálu a vybavení nemovitosti. Polyfunkční dům Vyškov, spol. s r.o., prováděla výstavbu prostřednictvím subdodavatele, tj. i prostřednictvím žalobce. Žalobce prováděl výstavbu na podkladě rámcové smlouvy ze dne 27.6.2011, rovněž na podkladě jednotlivých objednávek a částku 3.210.563 Kč nedostal uhrazenu. Žalobce je toho názoru, že vnesené movité věci jsou samostatnými a oddělitelnými věcmi.

Žalovaná navrhovala žalobu zamítnout, uvedla, že smlouvu uzavřenou po zahájení insolvenčního řízení mezi společností KANDO s.r.o. a Polyfunkční dům Vyškov, spol. s r.o. ze dne 19.11.2011 nemá k dispozici, dlužník uvedl, že k uzavření kupní smlouvy na nemovitost nedošlo. Předložené listinné důkazy neprokazují vlastnické právo k vneseným věcem, ani že by jimi měla žalovaná disponovat. Pokud se týká rámcové smlouvy o dílo, tuto měl uzavřít žalobce nikoliv s dlužníkem, ale s třetí stranou, tedy se společností Polyfunkční dům Vyškov spol. s r.o. Pokud byly některé věci do nemovitosti dodány a zabudovány, nemůže se jednat o samostatnou věc, ale byly by součástí nemovitosti. Žalobce neprokázal, že byl dlužníku jím uváděné věci byly jakkoliv předány. Pokud je uplatňován nárok z titulu dodaného zboží dlužníkovi, měl být uplatněn přihláškou. Žalovaná žádné vyrozumění o zapsání majetku třetí osoby žalobci nezaslala ani zaslat nemohla, neboť do podání žaloby neměla vůbec povědomí o tom, že by k movitým věcem bylo uplatňováno právo třetí osobou. V soupisu majetkové podstaty se nachází pouze nemovitost. Movité věci požadované žalobkyní sepsány nejsou.

Ze smlouvy o dílo č. 771011 uzavřené mezi žalobcem jako objednatelem a zhotovitelem KOS-PO Ostrava , s.r.o. ze dne 1.11.2011 bylo zjištěno, že žalobce uzavřel smlouvu na dodávku 17 ks požárních vnitřních dveří, s místem dodání v Ostravě a cenou vč. DPH 130 944,-Kč, v bodě 9/9 je zahrnuta výhrada vlastnického práva. Pokračování-3-MSPH 96 ICm 3347/2012

Z kupní smlouvy ze dne 25.6.2014 bylo zjištěno, že insolvenční správce prodal nemovitost ve vlastnictví dlužníka kupujícímu, tj. městu Vyškov za kupní cenu 14 520 000,-Kč vč. DPH. A současně z výpisu katastru nemovitostí bylo zjištěno, že nemovitost je již zapsána na nového vlastníka.

Z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22.11.2010 bylo zjištěno, že smlouva byla podepsána dne 22.11.2010, kupujícím je Polyfunkční dům Vyškov, s.r.o., prodávajícím Kando, s.r.o. smlouva nebyla registrována katastrálním úřadem. Kupní cena byla sjednána na 42 mil.Kč. a měla být uhrazena do 31.12.2012 s tím, že budou postupně vypláceni zástavní věřitelé.

Z rámcové smlouvy o dílo č. 07062011/1 ze dne 27.6.2011 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi Polyfunkčním domem Vyškov, s.r.o a dlužníkem a týká se dokončovacích prací na rozestavěných bytových a nebytových jednotkách. Datum zahájení prací je 1.7.2011 a ukončení 31.3.2012. Výhrada vlastnického práva je sjednána ve prospěch zhotovitele, tj. Polyfunkční dům Vyškov, s.r.o.

Ve sporech vyvolaných konkursem soud z úřední povinnosti zkoumá a k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení vědci ze soupisu majetku konkursní podstaty patří že: 1/ věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce pojata do soupisu majetku konkursní podstaty; 2/ vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce byla podána včas, čili došla soudu nejpozději poslední den lhůty určené této osoby k podání žaloby výzvou soudu, který prohlásil konkurs; 3/ žalovaným je správce konkursní podstaty; 4/ v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v konkursní podstatě; 5/ osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty svědčí jí.

Věc je stále zapsána v konkursní podstatě, vylučovací žalobu podala osoba odlišná od osoby úpadce, žaloba byla podána včas, žalovaným je insolvenční správce, trvají účinky konkursu. První čtyři podmínky stanovené v bodě 1/-4/ pro úspěšné podání vylučovací žaloby jsou splněny, soud se teď bude zabývat pouze bodem 5/, tedy tím, zda žalobce dostatečně prokázal, že věc neměla být zařazena do soupisu majetkové podstaty a že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu, svědčí jemu.

Žalobce musí v excindační žalobě prokázat, nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty svědčí jemu.

Žalobce není přihlášeným věřitelem. Nemovitost sepsanou v majetkové podstatě, dlužník nabyl smlouvou ze dne 27.6.2008, byla zpeněžena a již není ve vlastnictví dlužníka. Kupní smlouva na prodej nemovitosti byla uzavřena 25.6.2014 (s právními účinky ke dni 27.6.2014) a kupujícím je město Vyškov. Žalobce se nemůže tudíž úspěšně domáhat vyloučení věcí sepsaných do majetkové podstaty, neboť je dlužník již v podstatě nemá. Smlouvy předložené žalobcem nebyly uzavřeny s dlužníkem. Např. vyloučení protipožárních17 kusů dveří EGGER vč. kování dokládá žalobce smlouvou uzavřenou mezi Pokračování-4-MSPH 96 ICm 3347/2012 ním a společností KOS-PO Ostrava, spol. s r.o. ze dne 1.11.2011(bez podpisu žalobce). V předávacím protokolu je uvedena specifikace akce Žižkova-Vyškov, na rozdíl od smlouvy, kde je jako místo předání uvedena Ostrava. Mezi ostatními důkazy k prokázání vlastnictví jsou paragony na z Bauhausu, od prodejce fy. Montops, faktury, když na žádné není uveden dlužník v žádné pozici, ale odběratel Amalys, dodavatel KOS-PO Ostrava, Industrial VIK, spol. s r.o., A Portafer, s.r.o. Žalobce nebyl v žádném smluvním vztahu s dlužníkem. Výhrada vlastnického práva je sjednána pouze ve smlouvě o dílo č. 07062011/1 ze dne 27.6.2011, ovšem ve prospěch zhotovitele, tj. Polyfunkční dům Vyškov, s.r.o. Žalobce, pokud má takové právo obdobné sjednáno, musí jej uplatnit na svém smluvním partnerovi, vůči kterému mu právo vzniklo, a který je vůči němu smluvně zavázán.

Na základě všech shora uvedených skutečností soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku. Jak již uvedeno shora osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty jí svědčí. Žalobce neprokázal ani to, že věci neměly být zařazeny do soupisu majetkové podstaty, ani to, že mu svědčí silnější právo.

Výrok o nákladech řízení odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. Podle tohoto ustanovení účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který úspěch ve věci neměl. Žaloba byla zamítnuta, náhrada nákladů řízení tudíž přísluší žalovanému. Žalovanému žádné náklad řízení nevznikly, soud mu je nepřiznal.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 17. října 2014

JUDr. Ing. Kamila Balounová, v.r. samosoudkyně za správnost vyhotovení: Ledlová