MSPH 96 INS 17428/2014-A-9
Č.d. MSPH 96 INS 17428/2014-A-9

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Bělockým v insolvenční věci dlužníka Jitka anonymizovano , anonymizovano , Neapolská 325, 109 00 Praha 10,

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 17428/2014-A-7 ze dne 10. září 2014 se k odvolání dlužníka mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 insolvenčního zákona.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 17428/2014-A-7 ze dne 10. září 2014 byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že požadované listiny včas soudu předložil.

Insolvenční soud zjistil, že dlužník doložil předání listin k poštovní přepravě dne 16.7.2014. Dlužník dodal potvrzení o aktuální výši příjmů a v současně době není najisto postaveno, zda splňuje podmínky pro schválení oddlužení, nebo zda ho bude vyzván k zaplacení zálohy na konkurs.

Z tohoto důvodu bylo ve výroku tohoto usnesení rozhodnuto, že usnesení č.d. MSPH 96 INS 17428/2014-A-7 ze dne 10. září 2014 se k odvolání dlužníka mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 ins. zákona.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 30. října 2014 Mgr. Jan Bělocký, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Myšáková