MSPH 96 INS 15889/2011-P1-5
Č.j.: MSPH 96 INS 15889/2011-P1-5

OPRAVNÉ USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem JUDr. Jaromírem Harmachem v insolvenční věci dlužníka: Petry anonymizovano , anonymizovano , Náměstí Bratří Synků 473/9, 140 00 Praha 4, insolvenčního správce Mgr. Jiřího Prokopa, Dejvická 664/46, 160 00 Praha 6 a věřitele č. 1-SP FINANCE s.r.o., IČ 248 03 197, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň o přihlášce pohledávky

takto:

Výrok usnesení zdejšího soudu ze dne 29.10.2013, čj. MSPH 96 INS 15889/2011 se opravuje tak, že správně zní

I. K přihlášce pohledávky věřitele č. 1-SP FINANCE s.r.o., IČ 248 03 197, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň č.j. MSPH 96 INS 15889/2011-P1, se co do popřené části v částce 171.519,-Kč z celkově přihlášených 1,946.240,70 Kč n e p ř i h l í ží.

II. Přihláška pohledávky věřitele č. 1-SP FINANCE s.r.o., IČ 248 03 197, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň č.j.-P1, se co do popřené části v částce 171.519,-Kč z celkově přihlášených 1,946.240,70 Kč odmítá.

III. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1-SP FINANCE s.r.o. v insolvenčním řízení sp. zn.co do odmítnuté části v částce 171.519,-Kč z celkově přihlášených 1,946.240,70 Kč končí.

Odůvodnění

Věřitel č. 1-SP FINANCE s.r.o. podáním ze dne 7.11.2013 podal odvolání do shora citovaného usnesení s poukazem na nesprávné vyčíslení celkově přihlášené pohledávky tohoto věřitele, když při přezkumném jednání, konaném dne 3.4.2012 byla jeho pohledávka zjištěna ve výši 1.774.721,70 Kč z celkově přihlášené částky 1,946.240,70 Kč a popřena insolvenčním správcem co do výše v částce 171.519,-Kč.

Podle ust. § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Dle ust. §167 odst. 2 o.s.ř. se na usnesení užijí přiměřeně ustanovení o rozsudku, není-li v o.s.ř. uvedeno jinak, dle ust. § 66a odst. 1 zák. č. 328/1991 Sb. o konkur-su a vyrovnání v platném znění se pro konkurs a vyrovnání použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li uvedený zákon jinak. výše pohledávky věřitele č. 1 s celkovou výší pohledávky přihlášené, nezbylo, než aby soud toto pochybení napravil tímto opravným usnesením dle ust. § 164 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolat se může pouze přihlášený věřitel.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti ( § 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem ( § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 11. listopadu 2013

JUDr. Jaromír Harmach, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Chvojková