MSPH 96 INS 13805/2010-C-1
MSPH 96 INS 13805/2010-C-1-4

Č.j. 96 ICm 603/2011-49

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou ve věci žalobkyně T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 proti žalovanému JUDr. Martinovi Šípovi, Československé armády 31, 160 00 Praha 6, insolvenčnímu správci dlužnice KDV-RENA s.r.o., IČO: 272 05 177, U Svatého Ducha 3/9, 110 00 Praha 1-Josefov o určení výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně T-Mobile Czech Republic a.s. přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka KDV-RENA s.r.o. IČO: 272 05 177, U Svatého Ducha 3/9, 110 00 Praha 1 v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp.zn.je co do výše 129 052,-Kč zjištěna po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou ze dne 8.3.2011 se žalobkyně T-Mobile Czech Republic a.s. domáhala určení, že její pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice KDV-RENA s.r.o., je zjištěna i ve sporné výši co do částky 129 052,-Kč. Žalobkyně uvedla, že přihláška byla přihlášena v celkové výši 181 982,-Kč a žalovaný ji popřel co do výše 129 052,-Kč, uznal co do 52 930,-Kč. Žalobce s dlužníkem uzavřel dne 21.2.2007 zákaznickou smlouvu č. 27127384 Objednávka služeb sítě T-Mobile a návrh na uzavření Účastnických smluv , týkající se celkem 10 telefonních čísel (775 234 628, 775 234 629, 775 234 375, 775 234 376, 775 234 377, 775 234 693, 775 234 694, 775 234 695, 775 234 696, 739 634 838). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou (24měsíců), doba trvání smlouvy začala běžet aktivací SIM karet a výpovědní lhůta činila 20 dnů ode dne odeslání výpovědi. K aktivaci jednotlivých SIM karet u všech desíti tel. čísel došlo dne 28.2.2007. Předmětem smlouvy bylo poskytování Pokračování-2-96 ICm 603/2011 telefonních služeb k jednotlivým číslům v tarifech dle smlouvy. Žalobce s dlužníkem uzavřel celkem tři Dodatky k účastnickým smlouvám, ze dne 8.1.2008, 19.9.2008 a 3.12.2008, kterými byla sjednána změna doby trvání smlouvy na dalších 24 měsíců po uplynutí původní doby trvání (28.2.2009), tedy od 1.3.2009 do 1.3.2011. Poskytování služeb bylo žalobcem přerušeno dne 10.9.2009. Dlužník smlouvu řádně a včas neplnil, k nápravě byl vyzván, ale ani přesto stav nenapravil, tudíž ji žalobce vypověděl výpovědí ze dne 8.7.2010 (výpověď odeslána téhož dne dlužníkovi). Služba byla deaktivována dne 29.7.2010. Žalobce k jednotlivým telefonním číslům rozúčtoval smluvní pokuty podle Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile tak, že: za období od 10.9.2009 do 30.9.2009 zaúčtoval poměrnou část jednotlivých paušálů, za období 1.10.2009 do 28.2.2008 celkem 17 jednotlivých paušálů a za 1.3.2011 část paušálů. Žalobce požaduje ke každému telefonnímu číslu doplatit smluvní pokutu spočívající v úhradě paušálů do konce doby, na kterou byla smlouva sjednána z důvodu jejího vypovězení žalobcem pro neplnění smluvních povinností dlužníkem. Celková výše takto vyúčtovaných smluvních pokut činí 126 371,-Kč, ke smluvní pokutě dopočítal příslušenství (úrok z prodlení). Žalobce s dlužníkem uzavřel dne 6.3.2008 účastnickou smlouvu č. 27127384 Objednávka služeb k telefonnímu číslu 736 107 537. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou (24měsíců). Předmětem smlouvy bylo poskytování internetu ze cenu dle ceníku. Doba trvání smlouvy začala běžet aktivací SIM karty dne 27.3.2008. Poskytování služeb bylo žalobcem přerušeno dne 10.9.2009, služba byla deaktivována dne 29.7.2010. Smlouva skončila uplynutím lhůty na kterou byla sjednána, tj. ke dni 27.3.2010. Žalobce rozúčtoval smluvní pokutu podle Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile tak, že: za období od 10.9.2009 do 30.9.2009 zaúčtoval poměrnou část paušálu, za období 1.10.2009 do 28.2.2010 celkem 5 paušálů a za 1.3.2011 do 27.3.2010 část paušálu. Celková výše smluvní pokuty činí 6 531,10,-Kč, ke smluvní pokutě dopočítal příslušenství (úrok z prodlení). Žalobce dále uplatnil nárok na smluvní pokutu dle smlouvy ze dne 6.3.2008, kdy se dlužník zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění pod dobu 24 měsíců od uzavření smlouvy (doba suspendace prodlužuje lhůtu). Žalobce dále uplatnil nárok na smluvní pokutu dle smlouvy ze dne 21.2.2007, kdy se u telefonních čísel 775 234 696 a 739 634 838 dlužník zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění pod dobu 12 a 24 měsíců (doba suspendace prodlužuje lhůtu).

Žalovaný navrhuje žalobu zamítnout a uvádí, že pohledávku co do sporné výše popřel, neboť mu nebyly předloženy dokumenty o ukončení smlouvy, ze kterého žalobce vyvozuje své nároky. Správce se odvolává na ujednání o ukončení smlouvy ke dni 20.9.2009, které obdržel od dlužníka a ze kterého vyplývá, že smlouva byla ukončena ke dni 20.9.2009

Z přihlášky pohledávky č.d.-P10 ze dne 18.1.2011 bylo zjištěno, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 181 982,-Kč, jistina ve výši 175 597,-Kč se skládá z celkem z 5 jednotlivých částek (13 187,-Kč, 12 195,-Kč, 10 747,-Kč, 2 475,-Kč a 136 993,-Kč) příslušenství (úroky z prodlení) je rozúčtováno k jednotlivým jistinám dle jejich splatnosti 7% sazbou (1 287,30,-Kč, 1 113,30,-Kč, 921,30,-Kč, 199,40,-Kč a 2 863,70,-Kč).

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10.2.2011 bylo zjištěno, že pohledávka věřitele č. 10 byla uznána co do výše 52 930,-Kč, zbytek ve výši 129 052,-Kč byl popřen co do výše.

Z vyrozumění o popření výše přihlášené pohledávky ze dne 14.2.2011 bylo zjištěno, že správce žalobce vyrozuměl o popření výše jeho pohledávky co do 129 052,-Kč z celkem Pokračování-3-96 ICm 603/2011 přihlášených 181 982,-Kč. Výše byla popřena, jelikož z předložených listin nevyplývá oprávněnost výše, dlužník správci předložil doklady o předčasném ukončení smlouvy (dohoda o předčasném ukončení smlouvy).

Ze Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze dne 21.2.2007, z dodatku k zákaznické smlouvě týkající se tel. č. 775 234 628, z dodatku k zákaznické smlouvě týkající se tel. č. 775 234 693 a 775 234 694 ze dne 19.9.2008 a z dodatku týkajícího se tel.č. 775 234 629, 775 234 375, 775 234 695, 775 234 969, 775 234 376, 739 634 838 a 775 234 377 ze dne 3.12.2008, bylo zjištěno, že na základě Objednávky dlužníka, v souladu se Všeobecnými podmínkami a Ceníkem služeb žalobce bude žalobce dlužníkovi poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Objednávka specifikuje jednotlivé účastnické smlouvy k telefonním číslům, služby a tarify. K tel. číslu 775 234 628 byl zvolen tarif T 600 HIT v ceně 1790,-Kč dle Ceníku tarifů; minimální měsíční plnění bylo stanoveno v dodatku ze dne 8.1.2008 částkou 2 300,-Kč k tel. číslu 775 234 629 byl zvolen tarif T 300 v ceně 990,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 500,-Kč; v dodatku ze dne 3.12.2008 nebylo minimální měsíční plnění stanoveno, k tel. číslu 775 234 375 byl zvolen tarif T 80 v ceně 450,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 500,-Kč; v dodatku ze dne 3.12.2008 nebylo minimální měsíční plnění stanoveno, k tel. číslu 775 234 376 byl zvolen tarif T 80 v ceně 450,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 250,-Kč; v dodatku ze dne 3.12.2008 nebylo minimální měsíční plnění stanoveno, k tel. číslu 775 234 377 byl zvolen tarif T 30 HIT v ceně 190,-Kč dle Ceníku tarifů; minimální měsíční plnění nebylo stanoveno, k tel. číslu 775 234 693 byl zvolen tarif T 30 v ceně 190,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 250,-Kč, v dodatku ze dne 19.9.2008 nebylo minimální měsíční plnění stanoveno, k tel. číslu 775 234 694 byl zvolen tarif T 80 v ceně 450,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 500,-Kč; v dodatku ze dne 19.9.2008 nebylo minimální měsíční plnění stanoveno, k tel. číslu 775 234 695 byl zvolen tarif T 300 v ceně 990,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 500,-Kč; v dodatku ze dne 3.12.2008 nebylo minimální měsíční plnění stanoveno, k tel. číslu 775 234 696 byl zvolen tarif T 600 v ceně 1790,-Kč dle Ceníku tarifů, ve smlouvě bylo sjednáno minimální měsíční plnění ve výši 1200,-Kč; v dodatku ze dne 3.12.2008 bylo stanoveno minimální měsíční plnění ve výši 2 300,-Kč, k tel. číslu 739 634 838 byl zvolen tarif T 30 HIT v ceně 190,-Kč dle Ceníku tarifů; v dodatku ze dne 3.12.2008 bylo stanoveno minimální měsíční plnění ve výši 500,-Kč. Ve Smlouvě byla sjednána sankce ve formě smluvní pokuty pro případ porušení smluvní povinnosti dodržovat minimální měsíční plnění po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy, smluvní pokuta je specifikována v Podmínkách minimálního měsíčního plnění. Z dodatků (8.1.2008, 19.9.2008 a 3.12.2008) bylo zjištěno, že mezi stranami byla sjednána změna doby trvání účastnické smluv, doba trvání byla změněna na 24měsíců a začíná běžet následujícím dnem po uplynutí původní doby trvání. Z Objednávky služeb , zákaznická smlouva č. 27127384 ze dne 6.3.2008 bylo zjištěno, že strany smluvily účastnickou smlouvu týkající se tel. č. 736 107 537, tarif Internet 4G Premium (dle Ceníku 999,-Kč), minimální měsíční plnění 1 200,-Kč, na dobu dvou let. Ve Smlouvě byla sjednána sankce ve formě smluvní pokuty pro případ porušení smluvní Pokračování-4-96 ICm 603/2011 povinnosti dodržovat minimální měsíční plnění po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy, smluvní pokuta je specifikována v Podmínkách minimálního měsíčního plnění. Z všeobecných obchodních podmínek bylo zjištěno, že pokud z důvodu porušení povinnosti účastníka dojde k ukončení účastnické smlouvy před ukončením doby jejího trvání, má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání účastnické smlouvy Z podmínek minimálního plnění bylo zjištěno, že pokud v zúčtovacím období zákazník na určitém čísle nedosáhne sjednané plnění, má poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi vyúčtovanou částkou a minimálním měsíčním plněním. Dojde-li k ukončení účastnické smlouvy dříve běž jeden rok po jejím uzavření, má poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši rozdílu součtu měsíčních paušálů zbývajících do uplynutí roční lhůty a součtu minimálních měsíčních plnění zbývajících do uplynutí roční lhůty. Roční lhůta se prodlužuje o dobu suspendace SIM karty.

Z listiny Výpověď účastnických smluv ze dne 8.7.2010 bylo zjištěno, že žalobce dlužníkovi sdělil, že vypovídá účastnické smlouvy týkající se všech 10 tel.č. a dále tel č. 736 107 537 (viz dále) z důvodů neplnění závazků. Jednotlivé závazky byly vyúčtovány: fakturou č. 4508673109 znějící na částku 13 187,-Kč, splatnou dne 29.7.2009, fakturou č. 4548923209 znějící na částku 12 195,-Kč, splatnou dne 31.8.2009, fakturou č. 4550343309 znějící na částku 10 747,-Kč, splatnou dne 29.9.2009 a fakturou č. 4579073409 znějící na částku 2 475,-Kč,-Kč, splatnou dne 26.10.2009. Výpovědní lhůta měla začít běžet dnem odeslání výpovědi a měla činit 20 dnů. V případě úhrady dlužné částky smlouvy trvají.

Z faktury č. 9310026603 ze dne 19.8.2010-vyúčtování smluvní pokuty bylo zjištěno, že v souladu se Všeobecnými podmínkami žalobce dlužníkovi naúčtoval smluvní pokutu ve výši zbývajících měsíční paušálů do konce doby trvání účastnické smlouvy a to od suspendace služby (přerušení) do konce doby trvání účastnické smlouvy. Rozúčtování k tel.č.736 107 537 (Internet Premium) od 10.9.2009 do 27.3.2010-částka 6 531,10,-Kč Rozúčtování k ostatním 10 tel.č. od 10.9.2009 do 1.3.2011-celkem částka 126 369,84,-Kč, rozúčtování provedeno viz žalobní tvrzení dle výše jednotlivých smluvených tarifů.

Z přípisu Radka Štěrby, ředitele provozu služeb zákazníkům, bylo zjištěno, že dne 31.8.2009 dlužníkovi potvrdil, že 24.8.2009 obdržel dlužníkovu žádost o ukončení smlouvy a že smlouvu ukončí dne 20.9.2009 k uplynutí sjednané smluvní doby.

Na základě shora provedeného dokazování má soud za prokázané následující skutečnosti a vzal za svůj následující skutkový závěr:

Smluvní strany uzavřely dne 21.2.2007 Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb (resp. jednotlivé účastnické smlouvy k jednotlivým tel číslům) na dobu určitou 24 měsíců od aktivace SIM karty, ke které došlo 28.2.2007. Dodatky ze února, září a prosince 2008 byla doba trvání jednotlivých účastnických smluv prodloužena do 1.3.2011. Dne 10.9.2009 došlo k suspendaci služeb ze strany poskytovatele pro nehrazení faktur za poskytnuté služby. Dne. 20.9.2009 dlužník požádal o zrušení smlouvy. Dne 8.7.2010 byla dlužníkovi odeslána výpověď smluv pro porušení smluvních podmínek a následně mu byla vyúčtována smluvní pokuta dle Všeobecných podmínek. Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2008 Účastnickou smlouvu jejímž předmětem je poskytování služeb k tel číslu 736 107 537, Internet 4G Premium, na dobu určitou 24 měsíců Pokračování-5-96 ICm 603/2011 od aktivace SIM karty, ke které došlo 27.3.2008. Dne 10.9.2009 došlo k suspendaci služeb ze strany poskytovatele pro nehrazení faktur za poskytnuté služby. Smlouva vypršela ke dni uplynutí doby, na kterou byla sjednána, tj. ke dni 27.3.2010 a za dobu suspendace služeb byla dlužníkovi vyúčtována smluvní pokuta dle Všeobecných podmínek.

Obě strany souhlasily s rozhodnutím bez nařízení jednání.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ( dále jen IZ), následovně:

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci ( § 198 odst. 1 ins. zákona).

Určovací žaloba byla soudu doručena dne 9.3.2011. Přezkumné jednání se konalo dne 10.2.2011. Žaloba byla podána včas.

Soud se dále zabýval předmětem sporu samotným:

I/ K vyúčtovaným pohledávkám ad bod A. 2) žaloby

Mezi stranami byla uzavřena zákaznická smlouva č. 27127384, resp. účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro jednotlivá telefonní čísla specifikovaná v příloze (ve smyslu ust. § 275 ObchZ), s odkazem na Všeobecné podmínky a Ceník služeb. Jedná se o tzv. smlouvu nepojmenovanou (§ 269 odst. 2 ObchZ), kdy část obsahu je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ust. ust. § 273 ObchZ. Jelikož mezi stranami je sporný okamžik a způsob ukončení závazkového vztahu a nikoli jeho vznik či režim, soud se prvně zabýval otázkou okamžiku ukončení smluvního vztahu mezi oběma stranami. Prostřednictvím jednotlivých dodatků smluvní strany prodloužily platnost jednotlivých účastnických smluv k jednotlivým tel. číslům do 1.3.2011 (nová doba trvání smlouvy začala běžet následujícím dnem pod dni uplynutí původní doby trvání). Dne 20.9.2009 mělo dojít k žádosti dlužníka ze dne 20.8.2009 k ukončení smlouvy dne 20.9.2009 k uplynutí sjednané smluvní doby . Od 10.9.2009 byly služby suspendovány, dne 8.7.2010 (cca 10 měsíců poté) došlo k vypovězení smluv poskytovatelem, po uplynutí 20denní výpovědní lhůty (dne 29.7.2010) byly služby deaktivovány a v srpnu 2010 byla dlužníkovi vyúčtována smluvní pokuta (zahrnující i dobu suspendace služeb). Ohledně smluvního ujednání-Všeobecné podmínky v bodě 14 hovoří toliko o platnosti a účinnosti účastnické smlouvy-při hodnocení možnosti odstoupení od smlouvy dlužníkem (ve Všeobecných podmínkách označeno jako výpověď)-výpovědní důvody jsou vymezeny body 14.2, 14.8.-bylo zjištěno, že ani jedna ze sjednaných premis neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu. Při posuzování žádosti o zrušení smlouvy ze dne 28.8.2009 a ukončení dne 20.9.2009 k uplynutí sjednané doby je podstatné, že v té době již byl dlužník v prodlení s řádnými platbami. Soud neshledal, že by došlo k naplnění smluvních či zákonných podmínek, za kterých by byl dlužník oprávněn ukončit právní vztah sjednaný na dobu určitou kterýmkoliv ze způsobů stanovených smlouvou či zákonem. Pokračování-6-96 ICm 603/2011

Žalobce pro neplnění dlužníkových povinností (nehrazení min. 4 faktur splatných v průběhu roku 2009) vypověděl účastnické smlouvy ke všem 10 telefonním číslům dne 8.7.2010 s 20denní výpovědní lhůtou v souladu s ujednáním pod bodem 14.6 písm. a), jelikož účastník soustavně porušoval smlouvu tím, že řádně a včas nehradil ceny služeb dle ujednání pod bodem 3.2.4. Všeobecných podmínek. Skutečnost, že ve Všeobecných podmínkách je odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 345 ObchZ pro prodlení dlužníka s hrazením ceny označeno jako výpověď nemá z hlediska výkladu daného ujednání význam. Dále, dle ustanovení § 351 odst. 1 odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení, která mají trvat i po ukončení smlouvy.

Dle § 300 obchodního zákoníku Okolnosti vylučující odpovědnost (§ 374) nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty (§ 302). Odstoupení od smlouvy je jedním ze způsobů zániku obchodněprávních závazků a je upraveno v § 344 a násl. Při odstoupení smlouva zaniká v okamžiku, kdy právní úkon strany oprávněné odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně (§ 349 odst. 1). Účinky odstoupení od smlouvy tak nastávají ex nunc, přičemž je výslovně stanoveno, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na její zaplacení. Zánik zajišťované povinnosti nemůže mít vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu, na níž již do odstoupení od smlouvy vznikl nárok. V zásadě lze konstatovat, že dlužník bude povinen zaplatit smluvní pokutu, na níž vznikl věřiteli nárok do okamžiku zániku smluvní pokutou zajištěné povinnosti.

Soud se dále zabýval vyúčtovanou smluvní pokutou. Institut smluvní pokuty v obchodním právu je jedním ze způsobů zajištění závazku. Ze všeobecných obchodních podmínek vyplývá, že pokud z důvodu porušení povinnosti účastníka dojde k ukončení účastnické smlouvy, má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši součtu měsíčních paušálů atd.-viz Všeobecné obchodní podmínky. Účastník svou povinnost porušil tím, že žalobci řádně a včas nehradil vyúčtované ceny služeb, na základě čehož žalobce vypověděl účastnické smlouvy (odstoupil od nich). Ohledně časového úseku, za který žalobce vyúčtoval plnění ve výši jednotlivých paušálů-dne 10.9.2009 došlo k suspendaci služeb, smluvní vztah byl ukončen ke dni 29.7.2010 (oproti původnímu datu 1.3.2011). Žalobce v přihlášce pohledávky uvedl, že důvodem vzniku jeho pohledávky je neuhrazení telekomunikačních služeb dle objednávek. I přesto, že žalobce v žalobě uplatnil nárok, který pojmenoval jako smluvní pokutu i za období suspendace služeb (když dle ust. pod bodem 7.3. Všeobecných podmínek platí, že samotný nárok na úhradu měsíčních paušálů není přerušením poskytování služeb-suspendací -dotčen), původní důvod nároku, kterým jsou jednotlivé objednávky služeb, resp. účastnické smlouvy, zůstal zachován. Konkrétní jednotlivý výpočet výše paušálů/smluvních pokut souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Žalobce toliko pochybil u tel č. 775 234 694 a 775 234 693, kdy v žalobě počítal s jinými tarify, než s těmi, podle kterých mělo být plněno; jelikož však kalkuloval s nižšími částkami, než ke kterým byl oprávněn, soud výpočet uznal tak, jak byl uplatněn v žalobě, tj. v nižší výši. Na základě shora uvedeného bylo zjištěno, že pohledávka žalobce spočívající v nároku na (poměrné) paušální plnění za dobu suspendace služeb a v nároku na smluvní pokutu za dobu od předčasného ukončení smlouvy do doby její sjednané účinnosti je po právu zjištěna v uplatněné výši 126 369,84,-Kč.

II/ K vyúčtované pohledávce ad bod A. 1) žaloby Pokračování-7-96 ICm 603/2011

Stejně jako u nároku uplatněného pod bodem A.2) žaloby-skutečnost, že žalobce o své pohledávce hovoří jako pohledávce vzniklé z titulu smluvní pokuty nemění důvod uplatněný v přihlášce, kterým je objednávka služby, resp. účastnická smlouva. Předmětná smlouva byla sjednána na dobu určitou od 27.3.2008 do 27.3.2010. Služba byla pro nehrazení faktur suspendována 10.9.2009. Dle bodu 7.3. Všeobecných podmínek platí, že samotný nárok na úhradu měsíčních paušálů není přerušením poskytování služeb-suspendací-dotčen. Bylo zjištěno, že pohledávka žalobce spočívající v nároku na (poměrné) paušální plnění za dobu suspendace služeb je po právu zjištěna v uplatněné výši 6 531,10,-Kč.

Otázkou příslušenství shora zjištěných nároků a ani nároku uplatněného pod bodem B) žaloby se soud nezabýval. Pohledávka byla sporná co do výše 129 052,-Kč. Pohledávky uplatněné pod bodem A.1) žaloby a A.2 žaloby byly zjištěny ve výši 132 900,94,-Kč; bylo tedy zjištěno více, než bylo žalováno. Soud tedy žalobě vyhověl potud, že zjistil, že sporná výše pohledávky 129 052,-Kč uplatněná v žalobním návrhu je po právu zjištěna.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 ins. zákona ve spojení s ust. § 142 o.s.ř. Žalobce měl ve věci plný úspěch, avšak podle ust. § 202 ins. zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů proti insolvenčnímu správci, tudíž mu náhrada nákladů řízení nebyla přiznána.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 11.prosince 2012

JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Ambrosová