MSPH 96 INS 13743/2011-C-1
MSPH 96 INS 13743/2011-C-1-2

Č.j.: 96 ICm 3185/2011-21

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou ve věci žalobce: JUDr. Michal Mareš, se sídlem Vodičkova 22, 110 00 Praha 1-Nové Město, insolvenční správce dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem praha 10, Vršovická 699/74 proti žalovanému: ČR-ČSSZ, IČO: 000 06 963, se sídlem Praha 5, Křížová 25 225 08 o určení pravosti pohledávky ve výši 3480,-Kč

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že vykonatelná pohledávka žalovaného v celkové výši 3.480,-Kč přihlášená do insolvenčního řízeníza dlužníkem Petrem anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Vršovická 699/ 74 není po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční správce žalobou podanou u zdejšího soudu dne 29.11.2011 navrhl určení, že pohledávka shora uvedená není po právu. Uvedl, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výší 3 480,-Kč, která je vykonatelná, platební výměr nabyl právní moci dne 5.9.2002. pohledávka byla popřena pro pravost z důvodu promlčení, když tato námitka nebyla vznesena v předcházejícím vykonávacím řízení.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout a určit, že pohledávka je po právu s poukazem na § 18 zák. 589/1992 Sb. Poukázal na to, že pohledávka byla navíc uplatněna v období 4.10.2004-12.8.2009 u soudu. Pokračování-2-96 ICm 3185/2011

Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 32 E 2184/2004 ze dne 4.10.2004 byla zjištěno, že byla nařízena exekuce na majetek povinného-dlužníka.

Z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 32 E 2184/2004 ze dne 12.8.2009 bylo zjištěno, že výkon rozhodnutí byl zastaven.

Z přihlášky pohledávky přihlášené do insolventního řízení dne 27.10.2011 bylo zjištěno, že věřitel přihlásil pohledávku ve výši 3480,-Kč z vykonatelného platebního výměru ze dne 29.7.2002, původně na částku 13 988,-Kč.

Z platebního výměru č. 238/2002 ze dne 29.7.2002 s doručenkou bylo zjištěno, že vydán byl na částku 13 988,-Kč, doručen byl dlužníkovi dne 20.8.2002.

Oba účastníci řízení vyslovili souhlas s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání.

Nejprve se soud zabýval tím, zda žaloba byla podána včas.:

Dle § 199 insolvenčního zákona Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Popřena byla vykonatelná pohledávka na přezkumném jednání dne 24.11.2011, insolvenční správce postupoval dle shora uvedeného ustanovení a podal žalobu dne 29.11.2011, čili včas.

Dále se soud zabýval meritem věci.

Popřena byla vykonatelná pohledávka dlužníkem i insolvenčním správcem, dlužník žalobu nepodal. Soud se dále tudíž zabýval pouze námitkami správce, které nebyly uplatněny před soudem. Insolvenční správce v listu pohledávek uvedl, že pohledávka žalovaného je promlčena. Tytéž důvody uplatnil v žalobě. Podstatným problémem a meritem věci je tudíž promlčení pohledávky.

Dle § 18 zák.č.589/1992 Sb. (promlčení pojistného) Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Na pojistné dle zákona č.582/91 Sb. se nevztahuje obecná promlčecí lhůta stanovená v občanském/obchodním zákoník, nýbrž platí promlčecí lhůta stanovená v zákoně č. 589/1992 Sb. tento zákon má postavení lex specialis k obecně platnému předpisu. Pokračování-3-96 ICm 3185/2011

Za rok 2000 bylo předepsáno pojistné ve výši 13 988,-Kč, platební výměr byl vydán 29.7.2002 a nabyl právní moci 5.9.2002. Dne 4.10.2004 bylo vydáno usnesení a nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Dne 27.10.2011 byla pohledávka uplatněna u soudu přihláškou v insolvenčním řízení.

Z výše uvedeného je patrné, že nemohlo dojít k promlčení pohledávky věřitele.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 202 IZ . Ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Na podkladě tohoto ustanovení soud náhradu nákladů žalobci nepřiznal. Navíc žádným z účastníků řízení žádné náklady řízení uplatněny nebyly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 11. prosince 2012 JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Ambrosová