MSPH 96 INS 1176/2011-C3-4
MSPH 96 INS 1176/2011-C3-4

č. j.: 196 ICm 222/2013-47 (MSPH 96 INS 1176/2011)

Městský soud v Praze, se sídlem Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou ve věci žalobce: Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 128 00, IČ: 697 97 111, proti žalovanému: JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., IČ 69335176, se sídlem Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o., IČ: 634 94 965, se sídlem Na Výšince 748/1, 153 00 Praha-Radotín, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba na určení, aby z majetkové podstaty dlužníka EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o., IČ: 634 94 965, se sídlem Na Výšince 748/1, 153 00 Praha- Radotín, v insolvenčním řízení vedeném zde jším soude m pod č.j. MSPH 96 INS 1176/2011 byly vyloučeny: 1) pracovní plošina typ GSL S 88 E 10, výrobní číslo 0008725101, 2) pracovní plošina typ GSL 111 E 16 HT, výrobní číslo 01083511751, 3) pracovní plošina typ ITECO typ IG 10130, výrobní číslo IG 10/7657,

se za m í t á .

II. Žádné mu z účastníků řízení se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se žalobou podanou dne 22.1.2013 domáhal vyloučení shora uvedeného majetku z majetkové podstaty. K věci uvedl, že byl vyrozuměn o tom, že dne 10.10.2011 o soupisu výše uvedených věcí do majetkové podstaty dlužníka, na něhož byl dne 28.6.2011 prohlášen konkurs a je veden pod sp.zn. MSPH 96 INS 1076/2011. Tyto majetkové hodnoty byly usnesením Městského soudu v Brně ze dne 23.11.2006, sp.zn. 12 T 151/2003, uloženy do úschovy § 80 odst. 1 trestního řádu. Následně bylo usnesením Městského soudu v Brně pod č.j. 100 Sd 220/2007-65, ze dne 4.5.2010, které nabylo právní moci dne 12.6.2010, rozhodnuto, že předmět úschovy (tj. pracovní plošiny zapsané do majetkové podstaty dlužníka) připadnou státu, jestliže se o ně nikdo nepřihlásí do jednoho roku ode dne vyhlášení Pokračování 2 196 ICm 222/2013 () tohoto usnesení nebo jestliže pravomocným usnesením soudu nebude vyhověno žádosti o vydání předmětu úschovy podané ve lhůtě. Bylo i rozhodnuto, že připadne-li předmět úschovy státu, zaniknou práva účastníků i jiných osob k předmětu úschovy. Insolvenční správce poučil žalobce, že jestli tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jeho právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se může žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Tuto žalobu lze podat do 30 dnů od doručení vyrozumění. Dále žalobce uvádí, že jestliže by předmětné majetkové hodnoty, které byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka, připadly dle citovaného usnesení Městského soudu v Brně státu, pak byly do majetkové podstaty dlužníka zapsány neoprávněně. Žalobci je také známo, že společnost RD STYL, a.s., IČ 25821130, požádala o vydání předmětu úschovy a podala žalobu na nahrazení projevu vůle-souhlasu s vydáním předmětu úschovy. Řízení je vedeno u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 64/2011. .

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 4.3.2013 doručeném zdejšímu soudu dne 7.3.2013 uvádí, že insolvenční správce dlužníka na základě dostupné dokumentace zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužníka mimo jiné i tři pracovní plošiny. Tyto pracovní plošiny jsou zapsány jako položky č. 15-17 soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 19.9.2012, položka B-46 insolvenčního rejstříku. Konkrétně se jedná o pracovní plošinu typ GSL S 88 E 10, výrobní číslo 0008725101, pracovní plošinu typ GSL 111 E 16 HT, výrobní číslo 01083511751 a pracovní plošinu typ ITECO typ IG 10130, výrobní číslo IG 10/7657( dále jen ,,pracovní plošiny ). Žalovaný svým přípisem ze dne 27.12.2012 vyrozuměl žalobce o sepsání pracovních plošin do majetkové podstaty dlužníka. Žalobce na to využil svého práva a podal dne 22.1.2013 žalobu na vyloučení pracovních plošin z majetkové podstaty dlužníka. Žalovaný uvádí, že pracovní plošiny jsou nepopíratelně ve výlučném vlastnictví dlužníka. Tento svůj názor opírá zejména o rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 51 Co 90/2010-190 ze dne 16.6.2010, kterým se určuje, že vlastníkem pracovních plošin je dlužník. V návaznosti na toto rozhodnutí vydal Městský soud v Praze dne 8.11.2012 rozsudek č.j. 96 ICm 3036/2011-87, ve kterém zamítl žalobu na vyloučení pracovních plošin z majetkové podstaty dlužníka, kterou uplatňovala společnost RD Styl a.s., IČ 258 21 230, se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5. Městský soud v Praze setrval na názoru Krajského soudu v Ostravě a uznal, že vlastníkem pracovních plošin je dlužník. Pracovní plošiny tak byly do soupisu majetkové podstaty dlužníka sepsány po právu. U Městského soudu v Brně je stále vedeno řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy soudem sp.zn. 21 C 64/2011. V této věci podal žalovaný dne 13.12.2012 odvolání proti usnesení o zastavení řízení. Žalovaný toto odvolání podal pouze z procesní opatrnosti, neboť se z níže uvedených důvodů domnívá, že toto řízení bylo ze zákona přerušeno a o odvolání nebylo dosud rozhodnuto. Žalobce se tedy svého vlastnictví k pracovním plošinám dovolává na základě odkládací podmínky, jejíž naplnění je nemožné, neboť naplnění této podmínky již z povahy věci vyžaduje, aby řízení u Městského soudu v Brně pokračovalo. Stav v době vyhlášení rozsudku tedy nebude naplňovat podmínky pro propadnutí pracovních plošin státu. Vzhledem k okolnosti, že k naplnění podmínky, která je nezbytná pro nabytí vlastnického práva k pracovním plošinám žalobcem, nemůže z výše uvedených důvodů dojít, není dán ani žádný důvod pro vyloučení pracovních plošin ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, když dlužník je jejich nezpochybnitelným vlastníkem. Z rozsudku č.j. 51 Co 90/2010-190 ze dne 16.6.2010 bylo zjištěno že soud určil, že žalobce Eurostroj Schlager je vlastníkem tří pracovních plošin (viz shora). Soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že žalobce Eurostroj Schlager nabyl vlastnická práva k plošinám, poté dne 22.5.2003 obdržel objednávku pronájmu těchto plošin od společnosti HLOUŠKA-DOMINO CZ s.r.o. a s touto osobou uzavřel nájemní smlouvu a předal jí plošiny. Nato se stal nájemce Pokračování 3 196 ICm 222/2013 () nekontaktním, plošiny nebyly nalezeny, bylo zahájeno trestní řízení (trestný čin podvodu), obžalovaným byl František Hlouška, jednatel společnosti HLOUŠKA-DOMINO CZ s.r.o. Již v trestním řízení uplatňovala k plošinám vlastnické právo také společnost RD Styl, která tvrdila, že vlastnické právo k předmětným plošinám nabyla kupní smlouvou ze dne 12.5.2003. Soud došel k závěru, že zásadní důležitost při posouzení, zda při koupi věci od nevlastníka lze nabýt vlastnického práva, je skutečnost, zda se kupující zajímá o nabývací titul prodávajícího, nechá si předložit nabývací titul. Při koupi movité věci, která není předmětem veřejnoprávní registrace, lze po kupujícím požadovat, aby se před uzavřením kupní smlouvy přesvědčil o nabývacím titulu převodce (prodávajícího). V konkrétním případě došel soud k závěru, že společnost RD Styl dostatečně neprověřila, zda je prodávající HLOUŠKA-DOMINO CZ s.r.o. oprávněn převést vlastnická práva, nežádala doložení nabývacího titulu, nezjišťovala jeho existenci a řádnost. Společnost RD Styl a.s. nenabyla vlastnické právo, jelikož ve fázi kontraktace nevyužila dostupné prostředky k přesvědčení se, že prodávající je skutečně oprávněn převést předmět vlastnictví. Úvaha o nabytí vlastnického práva vydržením j v dané situaci bezpředmětná (absence dobré víry-viz shora).

Z Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty ze dne 27.12.2012 bylo zjištěno, že jej insolvenční správce JUDr. Štepán Kratěna, Ph.D. adresoval žalobci. V daném dokumentu správce sděluje v souladu s ust. § 224 odst. 1 insolvenčního zákona, že ke dni 10.10.2011 byly zapsány do majetkové podstaty dlužníka plošiny. Dále správce poučuje žalobce o možnosti podat žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Z poštovního dokladu bylo zjištěno, že vyrozumění o zahrnutí vécí do majetkové podtstay bylo žalobci doručeno dne 27.12.2012.

Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 25.10.2011 bylo zjištěno, že pod položkou č. 15,16 a 17 jsou zapsány pracovní plošiny, které jsou předmětem vylučovací žaloby.

Z Rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 96 ICm 3036/2011-87 ze dne 8.11.2012 bylo zjištěno, že dlužník se stal vlastníkem tří pracovních plošin. Před zahájením insolvenčního řízení dlužníka bylo pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem předmětných plošin je dlužník. Rozhodnutím vydaným v pravomocně skončeném řízení (rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 51 Co 90/2010-190 ze dne 16.6.2010, který nabyl právní moci dne 9.8.2010), ještě před zahájením insolvenčního řízení, bylo vysloveno, že dlužník je skutečným vlastníkem plošin.

Z rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jako soudu odvolacího v žalobě o určení vlastnictví 51 Co 90/2010 ze dne 16.6.2010 bylo zjištěno, že dlužník je vlastníkem předmětných plošin. Rozsudek nabyl právní moci dne 9.8.2010.

Z rozhodnutí 12 T/151/2003 ze dne 23 11 2006 bylo zjištěno, že předmětné plošiny se ukládají do úschovy. Dlužník je ve věci poškozeným. Z rozhodnutí 100 Sd 220/2007 ze dne 4.5.2010 bylo zjištěno, že předmět je úschovy připadne státu, pokud se o něj nikdo nepřihlásí do jednoho roku nebo nebude vyhověno žádosti o vydání předmětu úschovy.

Z návrhu na nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy soudem ze dne 26.4.2011 21 C 64/2011 bylo zjištěno, že jej podal navrhovatel RD STYL a.s., IČ: 258 21 130, k Městskému soudu v Brně. Dne 26.4.2011 podal navrhovatel Městskému soudu v Brně žádost o vydání pracovních plošin ze soudní úschovy. Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhovateli známo, že účastníci řízení uvedeni v návrhu nesouhlasí s vydáním věci Pokračování 4 196 ICm 222/2013 () z úschovy navrhovateli, žádá Městský soud v Brně, aby rozhodl o povinnosti souhlasu dlužníka EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o., IČ: 634 94 965, s vydáním pracovních plošin ze soudní úschovy.

Z Usnesení č.j. 21 C 64/2011-46 ze dne 27.11.2012 o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy bylo zjištěno, že řízení ve věci žalobce RD STYL a.s. proti žalovanému Mgr. Štěpán Kratěna (správce konkursní podstaty) a DEKOMONT, s.r.o. se zastavuje podle ust. §111 odst. 3 věta čtvrtá o.s.ř, neboť po přerušení řízení usnesením č.j. 21 C 64/2011-43 ze dne 25.10.2011, které nabylo právní moci dne 19.11.2011, nebyl do jednoho roku podán návrh na pokračování v řízení. Žalovaný insolvenční správce EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o.-JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D. podal proti usnesení o zastavení řízení odvolání ze dne 13.12.2013, které se obsahově shoduje s podáním na č.l.10-13 ze dne 7.3.2013.

Z Usnesení č.j. 15 Co 55/2013-81 ze dne 29.3.2013 o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy bylo zjištěno, že Krajský soud v Brně (dále jen ,,soud odvolací ) zrušuje výše uvedené usnesení o zastavení řízení a věc vrací soudu I. stupně k dalšímu řízení. V odůvodnění usnesení odvolacího soudu se píše, že žalovaný správce JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D. podal odvolání z důvodu, že nebyly splněny podmínky pro zastavení řízení. Předmětné řízení bylo přerušeno přímo ze zákona dle ust. 265 odst. 1 insolvenčního zákona. Pokud nad rámec výše uvedeného zákonného ustanovení soud přerušil řízení po předchozím konsensu obou sproných stran, je zřejmé, že šlo v podstatě o nadbytečný procesní úkon, když řízení je přerušeno ze zákona. Z uvedeného je zřejmé, že případné nepodání návrhu na pokračování řízení ve lhůtě 1 roku nemohlo mít v tomto případě za následek zastavení řízení. Z tohoto důvodu odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu I. stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Ve sporech vyvolaných konkursem soud z úřední povinnosti zkoumá a k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení vědci ze soupisu majetku konkursní podstaty patří že: 1/ věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce pojata do soupisu majetku konkursní podstaty; 2/ vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce byla podána včas, čili došla soudu nejpozději poslední den lhůty určené této osoby k podání žaloby výzvou soudu, který prohlásil konkurs; 3/ žalovaným je správce konkursní podstaty; 4/ v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v konkursní podstatě; 5/ osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty svědčí.

Věc je stále zapsána v konkursní podstatě, vylučovací žalobu podala osoba odlišná od osoby úpadce, žaloba byla podána včas, žalovaným je insolvenční správce, trvají účinky konkursu. První čtyři podmínky stanovené v bodě 1/-4/ pro úspěšné podání vylučovací žaloby jsou splněny, soud se teď bude zabývat pouze bodem 5/, tedy tím, zda žalobce dostatečně prokázal, že věc neměla být zařazena do soupisu majetkové podstaty a že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu, svědčí jemu.

Na základě shora provedeného dokazování soud zjistil následující skutkový stav: Pokračování 5 196 ICm 222/2013 ()

Před zahájením insolvenčního řízení bylo pravomocně rozhodnuto, že předmětné plošiny jsou ve vlastnictví dlužníka. Jsou zapsány v majetkové podstatě dlužníka. Plošiny byly uloženy do úschovy rozhodnutím 100 Sd 220/2007 ze dne 4.5.2010. Pokud se o ně do jednoho roku nikdo nepřihlásí, nebo nebude vyhověno žádosti o vydání, připadnou státu. V žalobě o určení vlastnictví 51 Co 90/2010 ze dne 16.6.2010 bylo rozhodnuto, že dlužník je vlastníkem předmětných plošin. Rozsudek nabyl právní moci dne 9.8.2010. Dále je neukončeno z důvodu insolvence dlužníka řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy (žalobce RD Styl, žalovaný dlužník a DEKO MONT, spol. s r.o)..

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 15 Co 55/2013-81 ze dne 29.3.2013 bylo odvolání žalovaného plně vyhověno. Usnesení Městského soudu v Brně č.j. 21 C 64/2011-46 ze dne 27.11.2012 bylo zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně se zcela ztotožnil s názorem žalovaného a potvrdil, že řízení o nahrazení souhlasu s vydáním s předmětem úschovy soudem sp.zn. 21 C 64/2011 bylo v důsledku prohlášení konkursu na majetek dlužníka přerušeno přímo ze zákona. Žalobce se tedy nemůže stát vlastníkem pracovních plošin. Jednak nebylo ukončeno řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy, a jednak bylo pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem plošin je dlužník. Podmínka pro vlastnické právo žalobce stanovená v rozhodnutí 100 Sd 220/2007 ze dne 4.5.2010 tedy nebyla naplněna. V žalobě o vyloučení věci z majetkové podstaty je rozhodováno o tom, zda má silnější právo k věci žalobce nebo dlužník Žalobce neprokázal, že jeho právo vyplývající toliko z rozhodnutí 100 Sd 220/2007 ze dne 4.5.2010 je právem silnějším než vlastnické právo dlužníka. Neprokázal ani, že byly naplněny podmínky pro vznik vlastnictví státu v rozhodnutí uvedené. Jinými slovy žalobce by mohl být úspěšný, pokud by nebylo zahájeno řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy, o plošiny by se nikdo nepřihlásil, nebo nebyl znám jejich vlastník. Majetek připadne státu vždy tehdy, není-li jiného majitele. V projednávaném případě je ovšem znám, jak vlastník, tak bylo zahájeno i řízení předpokládané rozhodnutím 100 Sd 220/2007.

Shora uvedeným odůvodněním je vysvětleno, proč soud žalobu zamítl v celém rozsahu. Výrok II.

O nákladech řízení mezi žalobcem a žalovaným rozhodl soud ve výroku II. tohoto rozsudku podle výsledku řízení dle §142 odst. 1 o.s.ř., když měl žalovaný plný úspěch ve věci, příslušela by mu náhrada nákladů řízení. S ohledem na to, že mu žádné nevznikly, soud mu je nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 11. června 2015

JUDr. Ing. Kamila Balounová, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Šetinová