MSPH 96 INS 11567/2014-A-12
č.d. MSPH 96 INS 11567/2014-A-12

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Bělockým v insolvenční věci dlužníka: Rudolf anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplická 283/14, 190 00 Praha 9-Střížkov, o insolvenčním návrhu věřitele: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852, sídlem Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 11567/2014-A-9 ze dne 22. srpna 2014 se k odvolání insolvenčního navrhovatele mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 insolvenčního zákona.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.d. MSPH 96 INS 11567/2014-A-9 ze dne 22. srpna 2014 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložené usnesením MSPH 96 INS 11567/2014-A-6. Proti tomuto usnesení podal insolvenční navrhovatel v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že předepsaná záloha byla zaplacena dne 15.5.2014.

Insolvenční soud zjistil, že předepsaná záloha byla skutečně zaplacena dne 15.5.2014, a že usnesení o zastavení řízení nemělo být vydáno.

Z tohoto důvodu bylo ve výroku tohoto usnesení rozhodnuto, že usnesení MSPH 96 INS 11567/2014-A-9 ze dne 22. srpna 2014 se k odvolání insolvenční navrhovatele mění tak, že se zrušuje, a to postupem podle ust. § 95 ins. zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 12. září 2014 Mgr. Jan Bělocký,v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Ledlová