MSPH 96 INS 11342/2011-C-1
MSPH 96 INS 11342/2011-C-1-2

č.j. 96 ICm 3184/2011-38

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou ve věci žalobce: EURO Benefit, a.s., IČO: 25120514, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, 110 00, zastoupeného: Mgr. Janem Petříkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Týnská 12, 110 00, proti žalovanému: 1/ Neštítský-Neštítská v.o.s. se sídlem Ječná 1, Praha 2, insolvenční správce dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Seifertova 598/91, Praha 3, 130 00, žalovanému 2/ Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Seifertova 598/91, Praha 3, 130 00 o určení popřené pohledávky ve výši 103 930,40 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce EURO Benefit, a.s., přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Pavel anonymizovano , anonymizovano , ve výši 103 930,40 Kč z titulu směnky vlastní je po právu zjištěna. II. Žalovaný 2/ je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 10 600,-Kč, do tří dnů od právní moci rozhodnutí. III. Žalobce nemá vůči žalovanému 1/ nárok na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou ze dne 30.11.2011 domáhal určení pravosti pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení ve výši 103 930,40 Kč, když směnečná suma činí 102 915,40 Kč a úrok ve výši 6% 1015,-Kč počítaný od 1.7.2011 do 29.8.2011. Ačkoliv se jedná o směnku zajišťovací, jedná se o závazek směnečný a zcela samostatný. Uvedl, že vznesená námitka oběma žalovanými odchylného vyplnění je zcela nekonkrétní, není uvedeno v čem jsou spatřovány vady vyplnění, rozpor se směnečným ujednáním apod.

Žalovaný 1/ navrhl žalobu zamítnout a ve svém vyjádření uvedl, že nebylo možno nijak ověřit správnost vyplnění blankosměnky, přičemž z dokumentace následně předložené dlužníkem insolvenční správce zjistil, že se jedná o směnku zajišťovací k úvěrové smlouvě č. 89019 ze dne 17.7.2009. Dohoda o směnečném vyplňovacím právu je neplatná pro bod pokračování-2-96 ICm 3184/2011

6.4. VOP, pro rozpor s dobrými mravy, když není uvedeno, že lze vyplnit jen aktuální částkou výše pohledávky. Dnem vyplnění směnky se závazek ze smlouvy stal závazkem ze směnky a tudíž není možno dále započítat jakékoliv další nároky např. smluvní pokuty, úroky z prodlení apod. Den vyplnění nelze ze směnky ovšem vyčíst. Ujednání o smluvní pokutě je v rozporu s dobrými mravy, když se jedná o ujednání fixující výši pokuty k původní výši jistiny, nikoliv k jejímu zůstatku. Správnost vyplnění směnečné sumy nelze nijak zjistit a žalovaný má zato, že byla vyplněna v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Žalovaný 2/ a dlužník v jedné osobě ve svém vyjádření ze dne 1.5.2012 uvedl, že uhradil na smlouvu o úvěru celkem 16 300,-Kč, když podepsal směnku na 50 000,-Kč, směnka ovšem obsahuje částku jinou. Z částkou 106 962,10,-Kč nesouhlasí. Popřel pohledávku žalobce do výše 50% přihlášené částky.

Ze smlouvy o úvěru ze dne 10.7.2009 č. 89019 bylo zjištěno, že výše úvěru je 50 000,-Kč, stanovena je výše splátky, splatnost a součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky. Přílohu tvoří splátkový kalendář, Oznámení o poskytnutí peněžních prostředků.

Z Potvrzení o provedení transakce bylo zjištěno, že dlužník převedl žalobci v sedmi splátkách po 1500,-Kč celkem 10 500,-Kč.

Z vyrozumění správce ze dne 1.11.2011 bylo zjištěno, že v něm žalobci uvedl, že pohledávka neexistuje, nebyla řádně doložena (doložena jen kopií směnky). Kauzu nelze zjistit, jedná se blankosměnku, vyplňovací prohlášení ani dohoda nebyla přiložena.

Z přihlášky podané u zdejšího soudu dne 15.9.2011 bylo zjištěno, že žalobce uplatnil pohledávku ze směnky na částku 102 915,40 Kč s úrokem ve výši 1 015,-Kč, celkem tedy 103 930,-Kč. K přihlášce přiložil originál směnky, který je v úschově zdejšího soudu vedený v knize úschov pod pol. 4762/211.

Z přezkumného jednání konaném zdejším soudem dne 1.11.2011 bylo zjištěno, že insolvenční správce i dlužník popřeli pohledávku zcela co do pravosti výše i pořadí.

Z upraveného listu pohledávek, zaslaného soudu na opakovanou výzvu až dne 22.4.2013 byl zjištěno, že stanovisko dlužníka je uvedeno odchylně od přezkumného jednání s tím, že popírá pro pravost výši pořadí 53 930,-Kč a uznává 50 000,-Kč. Insolvenční správce uznává celou částku ve výši 103 930,40,-Kč.

Z upraveného seznamu pohledávek doručeného soudu dne 29.7.2013 bylo zjištěno, že správce i dlužník popírají žalobcovu pohledávku v plném rozsahu pro pravost, důvodem je neexistence pohledávky.

Ze směnky vystavené dne 17 7.2009 v Praze bylo zjištěno, že se jedná o směnku vlastní na řad žalobce, splatnou 30.6.2011, na částku 102 915,40 Kč, výstavcem je dlužník, směnka je dlužníkem podepsána, není avalována.

Všechny strany sporu vyslovily souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání.

Nejprve se soud zabýval včasností žaloby. Žaloba byla ke zdejšímu soudu doručena 30.11.2011, věřitel nebyl přítomen přezkumnému jednání, výzva insolvenčního správce pokračování-3-96 ICm 3184/2011

žalobci k podání žaloby byla doručena 7.11.2011, přezkumné jednání se konalo 1.11.2011. Žaloba byla podána včas.

Na základě shora provedeného dokazování soud zjistil následující skutkový stav: uplatněná pohledávka je ze směnky vlastní, je popřena insolvenčním správcem zcela a dlužníkem rovněž (ačkoliv ve svém vyjádření uvedl, že popírá jen do výše 50 000,-Kč, tuto skutečnost do insolvenčního řízení ovšem nesdělil). Dlužník neuvedl konkrétní námitky proti směnce, případně proti jejímu vyplnění. Žalovaný 1/ uvedl a předmětem sporu je: -prokazování pohledávky pouze kopií směnky -nemožnost ověření správnosti vyplnění směnečné sumy a data vyplnění pro absenci dohody o vyplňovacím právu -neplatnost dohody o směnečném vyplňovacím právu pro čl. 6.4.VOP pro rozpor s dobrými mravy -nemožnost zjistit den vyplnění a při tom oprávněnost účtovat příslušenství a smluvní pokutu jen do dne vyplnění směnky -ujednání o smluvní pokutě v rozporu s dobrými mravy, neboť fixuje výši pokuty k výši původní jistiny. -oprávněnost žaloby ze směnky, případně uvedením směnky jako samostatného právního důvodu, správnost vyplnění směnky.

Spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek jsou incidenčními spory, které se projednají a rozhodnou na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu, přičemž tento návrh má povahu žaloby. Předpokladem pro podání takové žaloby je to, aby probíhalo insolvenční řízení ve věci dlužníka, aby věřitel řádně a včas přihlásil do takového insolvenčního řízení svou pohledávku a aby tato pohledávka byla popřena. (věřitel se do insolventního řízení přihlásil-viz přihláška a nárok byl popřen dlužníkem i insolvenčním správem-viz protokol o přezkumném jednání. Otázku aktivní a pasivní legitimace řeší ustanovení § 198 a § 199 a dále v § 410 insolvenčního zákona. V případě reorganizace i oddlužení mají jednotlivé hlavy insolvenčního zákona týkající se předmětných řešení úpadku svá ustanovení, podle kterých má popření pohledávky dlužníkem tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem (ust. § 336 odst. 1 ins. zákona a ust. § 410 odst. 2 ins. zákona). V takovém případě je na místě, aby v případě, že pohledávku popře, jak insolvenční správce, tak i dlužník, stál (v případě incidenčního sporu viz shora) na straně žalované, jak správce, tak dlužník. Žaloba byla podána řádně proti dlužníku i insolvenčnímu správci.

Dle § 201 IZ Pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů, b) jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem, c) jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo d) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí. Na přezkumném jednání konaném dne 1.11.2011 byl nárok popřen dlužníkem i insolvenčním správcem. V usnesení ze dne 11.11.2011 byl insolvenční správce povinen nezjištěnou pohledávku deponovat a vyplatit až po zjištění pohledávky (výrok VI.). Insolvenční správce zaslal dne 1.11.2011 věřiteli výzvu k podání incidenční žaloby.

V upraveném listu pohledávek, zaslaném soudu na opakovanou výzvu až dne 22.4.2013 stanovisko dlužníka je uvedeno odchylně od přezkumného jednání s tím, že popírá pro pravost výši pořadí 53 930,-Kč a uznává 50 000,-Kč. Insolvenční správce uznává celou pokračování-4-96 ICm 3184/2011

částku ve výši 103 930,40,-Kč. V nově zaslaném upraveném seznamu pohledávek, správce uvedl, že došlo k omylu při vyplňování listů pohledávek a nedopatřením byl list chybně vyplněn tak, jako by byla pohledávka uznána. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce zaslal věřiteli výzvu k podání incidenční žaloby a z protokolu rovněž vyplývá popření pohledávky, je zřejmě, že se při prvním předložení listu pohledávek jedná o omyl při vyplňování. Lze tudíž uzavřít, že insolvenční správce pohledávku věřitele popřel v plném rozsahu, jak mu umožňuje zákon. Obdobně dlužník. Sdělil sice, že pohledávku uznal ve výši 50 000 Kč, insolvenční soud ovšem nebyl vyrozuměn.

Dle § 75 ZSŠ Vlastní směnka obsahuje jako obligatorní náležitosti: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

Dle § 76 téhož zákona listina, v které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako vlastní směnka, s výhradou případů uvedených v zákoně. Dle § 10 ZSŠ Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí.

Shora uvedená směnka obsahuje všechny obligatorní náležitosti, předložená směnka je tedy směnkou platnou. Směnka je považována za dokonalý cenný papír, to znamená, že práva a povinnosti ze směnečných vztahů jsou definována jen směnečnou listinou. Pro určení jaká práva a povinnosti z určité směnky vyplývají, je rozhodující právě její obsah. Vůle účastníků směnečného vztahu je zjišťována jen z projevů uvedených na směnce. Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobce zcela dostačující a vyčerpávající formou vyplnil svou přihlášku, když uvedl, že právo k uplatněné pohledávce vyplývá ze směnky. Neměl rovněž jinou povinnost než založit originál směnky, aby bylo zřejmo, že je jejím remitentem. Na tom nic nemění ani fakt, jedná-li se o blankosměnku. Majitel směnky není povinen sdělovat jakou měla směnka původní podobu, či k ní dokládat jakékoliv jiné přílohy-než listinu samu. Naopak, ten kdo zaujímá obranu proti směnce, je povinen uvést konkrétní důvody nesouhlasu platby na směnku. Jak již výše řečeno směnka sama o sobě je samostatným platebním důvodem. Argumentace proti placení ze směnky, stejně jako argumentace proti jejímu vyplnění musí být konkrétní, obecný nesouhlas nepostačuje. Tvrdí-li insolvenční správce/dlužník neexistenci pohledávky a má-li mít obrana šanci na úspěch, je povinen uvést důvody neexistence, stejně tak uvádí-li, že směnka byla nesprávně vyplněna je povinen uvést v čem došlo k chybě při vyplnění a jak má být vyplněna správně. Je to právě dlužník. Který musí prokázat, jak obsah vyplňovacího práva, tak to, že ho nebylo dbáno. Dlužník uvedl pouze, že uhradil na smlouvu o úvěru celkem 16 300,-Kč, když podepsal směnku na 50 000,-Kč, směnka ovšem obsahuje částku jinou. Z částkou 106 962,10,-Kč nesouhlasí. Uvedl, že popřel pohledávku žalobce do výše 50% přihlášené částky. Dlužník při popření pohledávky věřitele-žalobce nebyl ve své obraně proti směnce dost konkrétní. pokračování-5-96 ICm 3184/2011

Insolvenční správce ve svém vyrozumění ze dne 1.11.2011 uvedl, že pohledávka neexistuje, nebyla řádně doložena (doložena jen kopií směnky). Kauzu nelze zjistit, jedná se blankosměnku, vyplňovaní prohlášení ani dohoda nebyla přiložena. Insolvenční správce ve svém upraveném seznamu pohledávek ze dne 29.7.2013 uvedl, že správce i dlužník popírají žalobcovu pohledávku v plném rozsahu pro pravost, důvodem je neexistence pohledávky. Ani jedna z námitek nebyla dost vyčerpávající, je pouze všeobecného charakteru. Na místě by byla námitka předložení pouze kopie směnky (když majitel má povinnost předložit originál). Taková námitka ovšem měla být zhojena výzvou věřiteli k doplnění přihlášky. Ostatně přihláška pohledávky byla doplněna originálem směnky 15.9.2011. Své stanovisko dostatečně specifikoval insolvenční správce až ve vyjádření k žalobě na výzvu soudu. K jednotlivým bodům: -prokazování pohledávky pouze kopií směnky. Jak bylo shora řečeno, majitel směnky je povinen se prokazovat jejím originálem. O originál směnky doplnil přihlášku dne 15.9.2011. -nemožnost ověření správnosti vyplnění směnečné sumy a data vyplnění pro absenci dohody o vyplňovacím právu. Dohoda o vyplňovacím právu není obligatorní součástí směnky, byť se jedná o směnku zajišťovací a majitel směnky nemá povinnost je ke směnce přiložit. Obdobně majitel směnky není povinen uvádět, kdy směnku vyplnil. -neplatnost dohody o směnečném vyplňovacím právu pro čl. 6.4. VOP pro rozpor s dobrými mravy. Datum vyplnění směnky je stanoveno dostatečně určitě, když záleží pouze zda dlužníku, zda bude směnka vyplněna, resp., zda bude hradit závazky ve lhůtě. Datem splatnosti je jakékoliv datum po marné splatnosti pohledávky, směnečná suma nebude přesahovat celkovou výši dlužné pohledávky. Rozpor s dobrými mravy nebyl shledán. -nemožnost zjistit den vyplnění a při tom oprávněnost účtovat příslušenství a smluvní pokutu jen do dne vyplnění směnky. Směnka vlastní musí obsahovat shora uvedené náležitosti pod sankcí neplatnosti cenného papíru. Den vyplnění blankosměnky není uveden, je tedy zřejmé, že není povinností majitele směnky jej uvádět. Způsob a okamžik vyplnění je součástí písemné nebo ústní dohody o vyplnění směnky, nebo jen konkludentního ujednání. -ujednání o smluvní pokutě v rozporu s dobrými mravy, neboť fixuje výši pokuty k výši původní jistiny. V čl. 8.1. VOP jsou uvedeny podmínky smluvní pokuty, když věřitel má na ni právo ve výši 20% nebo 30%-v závislosti na délce prodlení-účtované z dlužné částky. Rozpor s dobrými mravy nebyl shledán. -oprávněnost žaloby ze směnky, případně uvedením směnky jako samostatného právního důvodu, správnost vyplnění směnky. Jak uvedeno shora směnku lze žalovat zcela samostatně a je samostatným právním důvodem a to i tehdy jedná-li se o směnku zajišťovací. Blankosměnka musí být vyplněna v souladu s dohodou o vyplnění s účinky vyplnění ex tunc.

K nákladům řízení:

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 o.s.ř. podle úspěchu účastníka ve věci a společně se s ust. § 202 IZ. Dle § 202 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. pokračování-6-96 ICm 3184/2011

Soud došel k závěru, že žaloba byla podána důvodně, když insolvenční správce/dlužník pohledávku popřeli, žalobce měl ve věci úspěch, žalobě bylo vyhověno. Jelikož se jednalo o spor o určení pravosti pohledávky, ve kterém žalobce měl úspěch, byla mu přiznána náhrada nákladů řízení vůči žalovanému 2/ podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. Protože žalovaný je zastoupen advokátem, náleží mu náhrada nákladů právního zastoupení ve výši 35 000,-Kč (§ 9 odst.3 vyhl.) + paušální náhrady za dva právní úkony po 300,-Kč, dále náhrada za soudní poplatek. Protože taková výše nákladů řízení je nepřiměřená rozsahu poskytnuté právní pomoci, když advokát směrem k soudu učinil jen jeden úkon, tj. podání žaloby, rozhodl soud přiměřeně snížit odměnu advokáta na částku 5000,-Kč + dvě paušální odměny a náhrada soudního poplatku. Takové snížení odměny je odpovídající dané věci a je přiměřené obtížnosti a náročnosti projednané kauzy. Přihlédnuto bylo k tomu, že účastníci řízení se vzdali projednání před soudem a žalobce vyhotovil pouze žalobu

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22. srpna 2013

JUDr. Kamila Balounová, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení : Skálová