MSPH 96 INS 10359/2010-B-39
č. d.: MSPH 96 INS 10359/2010-B-39

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Vendulou Švadlenkovou ve věci dlužníka IZOLACE-SANACE CZ spol. s r. o., IČO: 264 15 747, Nad Ondřejovým 354, 140 00 Praha 4-Podolí, zastoupeného opatrovníkem Mgr. Daliborem Franzem, Mánesova 1138/50, 120 00 Praha 2, insolvenčního správce JUDr. Petra Moravce, Náprstkova 7, 110 00 Praha 1 o odměně opatrovníka takto:

Usnesení č.d. MPSH 96 INS 10359/2010-B-36 ze dne 21.10.2013 se mění tak, že zní: opatrovníkovi dlužníka Mgr. Daliboru Franzovi se přiznává odměna za právní zastoupení ve výši 6 000,-Kč, jež bude uhrazena z prostředků Městského soudu v Praze. Odůvodnění:

Usnesením č.d. MPSH 96 INS 10359/2010-B-36 ze dne 21.10.2013 bylo rozhodnuto o tom, že opatrovníkovi dlužníka Mgr. Daliboru Franzovi se přiznává odměna za právní zastoupení ve výši 1 331,-Kč; v odůvodnění usnesení bylo uvedeno, že opatrovník učinil jeden úkon právní služby. Dne 22.10.2013 bylo soudu doručeno odvolání, ve kterém opatrovník uvedl, že učinil celkem 6 úkonů právní služby a odkázal na své podání ze dne 16.10.2013, ve kterém svou odměnu vyčíslil. Ve věci byly vykonány úkony právní služby: -první porada s klientem konaná dne 9.8.2011 a příprava a převzetí právního zastoupení -další porada s klientem mimo sídlo advokáta přesahující jednu hodinu (dne 16.1.2012) -další porada s klientem mimo sídlo advokáta přesahující jednu hodinu (dne 1.3.2012) -další porada s klientem mimo sídlo advokáta přesahující jednu hodinu (dne 27.4.2012) -další porada s klientem mimo sídlo advokáta přesahující jednu hodinu (dne 20.6.2012) -účast na jednání konaném dne 26.7.2013. Dále opatrovník uplatnil nárok na režijní paušál ve výši 300,-Kč za každý úkon právní služby a nárok na náhradu za promeškaný čas v souvislosti s úkony prováděnými v místě mimo sídlo advokáta (čas strávený cestou tam a zpět). Celkem byla odměna uplatněna ve výši 6 000,-Kč: sazba 500,-Kč/úkon x 6, režijní paušál 300,-Kč/úkon x6 a náhrada za promeškaný čas ve výši 100,-Kč/cesta tam a 100,-Kč/cesta zpět x 6 = 6 000,-Kč. Opatrovník uvedl, že jeho činnost byla velice ztížena velikými zdravotními problémy jednatele dlužníka, který je závislý na dýchacím přístroji a pro každý dokument bylo zapotřebí jezdit do jeho domácnosti a následně je předávat ins. správci.

Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen ins. zákon), následovně:

Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení (ust. § 7 odst. 1 ins. zákona). Na základě výše uvedených skutečností insolvenční soud postupoval podle ust. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ( dále jen o.s.ř.), následovně: Usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Opatrovníkovo vyúčtování odměny nebylo v době rozhodování o odměně zažurnalizováno do spisu a při rozhodování tak nebylo k dispozici. Soud nemá důvod pochybovat o učiněných úkonech a opatrovníkovi vyúčtovanou odměnu přiznat. Opatrovník účtuje odměnu ve výši 500,-Kč/úkon a dále viz shora.

Soud při stanovení odměny advokáta postupoval následovně: Odměnu advokáta, který byl ustanoven opatrovníkem účastníka řízení, platí stát, a to ve výši stanovené podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o mimosmluvní odměně ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu dopadá výslovně jen na odměnu opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, který se z jiných zdravotních důvodů nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení. U opatrovníka ustanoveného pro tento důvod se pro stanovení odměny považuje za tarifní hodnotu částka 1 000,-Kč, jíž odpovídá odměna ve výši 500,-Kč za jeden úkon (ust. § 7 bod 1 advokátního tarifu). Sazby mimosmluvní odměny podle ust. § 7 za úkony právních služeb ustanoveného zástupce v občanském soudním řízení nebo ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení se snižují-úkony provedené do 31.12.2012 o 30 % (ust. § 12a odst. 1 AT ve znění účinném do 31.12.2012), úkony provedené po 31.12.2012 o 20 %.

Opatrovník učinil celkem šest úkonů právní služby: před 31.12.2012-5 úkonů-1x podle ust. § 11 odst. 11 písm. a) AT, 4 podle ust. § 11 odst. 1 písm. c) AT (350,-Kč/úkon podle ust, § 9 odst. 5 AT, § 7 odst. 1 a AT a § 12a odst. 1 AT) po 31.12.2012-úkon podle ust. § 11 odst. 1 písm. g) AT (400,-Kč/úkon podle ust, § 9 odst. 5 AT, § 7 odst. 1 a AT a § 12a odst. 1 AT), kdy podle ust. § 12 odst. 1 AT u úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek , bylo opatrovníkovi přiznáno uplatněných 500,-Kč/úkon, jelikož se jednalo o úkony právní služby obtížné a časově náročné-viz zdravotní stav jednatele dlužníka; dále mu náleží náhrada hotových výdajů v paušální výši 6 x 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 3 AT a náhrada za promeškaný čas ve výši 1 x100,-Kč x 6 (cesta na místo mimo sídlo) a 1x100,-Kč x 6 (cesta zpět z místa mimo sídlo), celkem tedy 6 000,-Kč.

Na základě shora zjištěných skutečností a možnosti rozhodnutí změnit podle ust. § 210a o.s.ř. (dosud z něj nebyla práv jiná osoba než odvolatel) postupoval soud viz výrok tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 29. října 2013 Mgr. Vendula Švadlenková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Chvojková