MSPH 96 INS 10185/2010-C-1
MSPH 96 INS 10185/2010-C-1-2

č.j. 96 ICm 1760/2011-60

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou ve věci žalobce Oldřicha Merty, IČO: 133 76 471, Pod Horkou 1352, 666 03 Předkláštěří proti žalované Mgr. Radce Šimkové, Břehová 208/8, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyni dlužníka Česko-východoafrická smíšená obchodní komora o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce ve výši 260 300,-Kč a 357 000,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. MSPH 96 INS 10185/2010 na majetek dlužníka Česko-východoafrická smíšená obchodní komory jsou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti dvou popřených pohledávek, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení dlužníka Česko-východoafrická smíšená obchodní komora vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.. Pohledávky ve výši 260 300,-Kč a 357 000,-Kč (celkem 617 300,-Kč) vznikly na základě mandátní smlouvy uzavřené s dlužníkem 14.1.2008, na základě které dlužníkovi příslušela za jeho činnost odměna ve výši 750 000,-Kč, která byla uhrazena. Následně dlužník vystavil nad rámec mandátní smlouvy fakturu číslo 10800006 a přijal částku 357 000,-Kč. Neoprávněnost fakturace dlužník uznal dne 8.10.2009 v uznání závazku a zavázal se částku vrátit do 30.11.2009. Dne 17.9.2008 žalobce s dlužníkem uzavřel smlouvu o půjčce ve výši 200 000,-Kč, ve které se dlužník zavázal tuto částku vrátit do 28.2.2009; v případě prodlení s vrácením dlužné částky byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V uznání závazků ze dne 8.10.2009 byl závazek uznán. Smluvní pokuta byla vyčíslena ve výši 60 300,-Kč, a to ke dni podání přihlášky do insolvenčního řízení (ke dni Pokračování-2-96 ICm 1760/2011

25.10.2010). Žalobce s dlužníkem jednal od poloviny roku 2007, vždy za něj jednal Ing. Svoboda, výkonný tajemník.

Žalovaná v žalobě uvedla, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil 2 pohledávky v celkové výši 617 300,-Kč. Plnění ze smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2008, není vedeno v účetnictví dlužníka a dlužník tuto částku nepřevzal. Touto částkou se obohatil nanejvýš Ing. Ivan Svoboda, výkonný tajemník úpadce, což plyne i z textu uznání závazku ze dne 8.10.2009, ve kterém Ing. Svoboda uvádí, že uznává a dluží žalobci částku ve výši 200 000,-Kč. Půjčka byla poskytnuta Ing. Svobodovi, nikoliv dlužníkovi. K pohledávce ve výši 357 000,-Kč, spočívající v neoprávněné fakturaci a úhradě takové částky, žalovaná uvádí, že tato částka v účetnictví rovněž není vedena a dané plnění dlužník nepřevzal. Mandátní smlouva ze dne 14.1.2008 stanovila odměnu, která měla být připsána na účet vedený u Raiffeisenbank a.s. K tomu nedošlo a částka byla předána Ing. Ivanu Svobodovi, což Ing. Ivan Svoboda potvrdil v uznání závazku ze dne 8.10.2008, kde opět uvedl, že je to on, kdo uznává a dluží částku ve výši 357 000,-Kč s příslušenstvím. Plnění bylo poskytnuto Ing. Svobodovi, nikoliv dlužníkovi a jelikož je žalovaná přesvědčena, že úpadce se nestal příjemcem plnění, ale že se na úkor žalobce nanejvýš obohatil Ing. Ivan Svoboda, navrhuje zamítnutí žaloby. Jednalo se o nezmocněné jednatelství.

Z faktury č. 10700032 bylo zjištěno, že dlužník dne 2.1.2008 fakturoval žalobci částku 892 500,-Kč, za plnění z mandátní smlouvy.

Z mandátní smlouvy ze dne 14.1.2008 bylo zjištěno, že žalobce a dlužník uzavřeli mandátní smlouvu, ve které se dlužník zavázal pro žalobce provést veškeré činnosti a práce nezbytné k získání zakázky na výstavbu bytových jednotek v Libyi. Předmětem závazku byly konzultace s veřejnoprávními orgány v Libyi, zajištění zakázek na bytové celky, zajištění pozice generálního dodavatele, zajištění dokumentů pro zahájení činnosti žalobce v Libyi apod. Odměna byla smluvena ve výši 750 000,-Kč.

Z faktury číslo FV 10800006 bylo zjištěno, že dlužník dne 21.5.2008 vystavil na účet žalobce fakturu znějící na částku 357 000,-Kč za plnění z mandátní smlouvy.

Z příjmového pokladního dokladu číslo POP0800024 od žalobce na účet dlužníka znějícího na částku 357 000,-Kč, bylo zjištěno, že platba částky byla provedena dne 22.5.2008.

Z uznání závazku ze dne 8.10.2009 bylo zjištěno, že podepsaný Ing. Ivan Svoboda, výkonný tajemník dlužníka uznal že žalobci dluží peněžitou částku vzniklou neoprávněnou fakturací-číslo faktury 10800006-na základě mandátní smlouvy ze dne 14.1.2008 ve výši 357 000,-Kč. Dlužnou částku se zavázal uhradit do 30.11.2009.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.9.2008 v režimu občanského zákoníku mezi žalobcem a dlužníkem, bylo zjištěno, že žalobce půjčil dlužníkovi částku 200 000,-Kč a dlužník se půjčku zavázal vrátit do 28.1.2009; smlouvou bylo zároveň potvrzeno převzetí částky. Pro případ prodlení byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Z uznání závazku ze dne 8.10.2009 bylo zjištěno, že podepsaný Ing. Ivan Svoboda, výkonný tajemník dlužníka, uznal, že žalobci dluží na základě smlouvy o půjčce ze dne Pokračování-3-96 ICm 1760/2011

17.9.2009 částku ve výši 200.000 Kč a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínajícího dnem 1.3.2009.

Z vizitky Ing. Ivana Svobody, bylo zjištěno, že tento vystupoval jako výkonný tajemník dlužníka.

Ze zakladatelské listiny soud zjistil, že zakladateli dlužníka byli Ing. Drahomír Dias, Ing. Ivan Svoboda a Ahmed Mahpud Mohamed, že součástí zakladatelské listiny jsou její stanovy. Ing. Ivan Svoboda je zmocněn ke všem právním úkonům potřebným k vzniku komory, k předložení stanov Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a k podání návrhu na zápis Komory do obchodního rejstříku. Komora vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddílu A, vložky 52734, bylo zjištěno, že dlužník byl do obchodního rejstříku zapsán dne 31.10.2005, pod firmou Česko-somálská smíšená obchodní komora, ode dne 27.2.2009 zapsán pod firmou Česko-východoafrická smíšená obchodní komora. Právní formou dlužníka je obchodní komora. Českosomálská smíšená obchodní komora byla zřízena na základě zákona číslo 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím. Souhlas se zřízením komory a s jejími stanovami byl udělen dopisem ministra průmyslu a obchodu č.j. 20231/05/10310/01000. Předmětem činnosti dlužníka je obstarávání a poskytování informací o obchodních záležitostech, obchodních partnerech, legislativních podmínkách obchodování, zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů, zprostředkování obchodních kontaktů, vyhledávání obchodních partnerů pro nabídku nebo poptávku a zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích apod. Statutárním orgánem komory je prezidentka Iva Marušková.

Ze stanov komory bylo zjištěno, že komora je právnickou osobou, založenou podle zákona viz shora. Komora je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí právním řádem ČR, komora je neziskovou organizací. Orgány komory jsou valná hromada, představenstvo, prezident komory, viceprezident komory, dozorčí rada a výkonný tajemník komory. Funkce v orgánech jsou čestné. Výkonný tajemník zabezpečuje operativní činnost komory a připravuje materiály pro prezidenta pro jednání představenstva a valné hromady. Statutární orgán tvoří prezident, viceprezident a výkonný tajemník. Jménem komory jedná a podepisuje prezident samostatně, nebo viceprezident a výkonný tajemník společně a to tak, že k tištěnému nebo napsanému názvu komory a k funkci připojí vlastnoruční podpis. V případě, že se jedná o právní úkon ohledně hodnoty vyšší než 50 000,-Kč, nebo jsou předmětem jednání zástavní nebo zadržovací práva, nebo při uzavírání smluv o půjčce, nebo úvěru pro komoru, či nakládání s jejím nemovitým majetkem, jedná a podepisuje jménem komory prezident společně s viceprezidentem, nebo výkonným tajemníkem.

Na základě shora provedeného dokazování, kdy důkazy byly hodnoceny podle úvahy soudu, každý jednotlivě a všechny ve vzájemné souvislosti, kdy bylo přihlédnuto ke všemu, co v řízení vyšlo najevo, včetně toho co uvedli účastníci, vzal soud za prokázaný následující skutkový stav:

Dlužník je samostatnou a nezávislou právnickou osobou. Od 30.11.2007 je statutárním orgánem prezidentka komory Iva Marušková. Dne 1.6.2007 prezidentka dlužníka udělila Ing. Svobodovi, výkonnému tajemníkovi, generální plnou moc, kterou ho zmocnila, aby prezidentku v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení zastupoval a činil za ni jejím jménem veškeré právní úkony kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc (žalované je plná moc známa z přihlášek pohledávek, plná moc přístupná na insolvenčním rejstříku-viz Pokračování-4-96 ICm 1760/2011 např. přihláška pohledávky věřitele č. 4 č.d. MPSH 96 INS 10185/2010-P4 a přihláška pohledávky věřitele č. 10, č.d. MPSH 96 INS 10185/2010-P10.). Dne 14.1.2008 byla výkonným tajemníkem dlužníka uzavřena mandátní smlouva s žalobcem, dne 8.10.2009 uznal výkonný tajemník dlužníka závazek ve výši 375 000,-Kč spočívající v neoprávněném přijetí této částky (mylná fakturace na základě mandátní smlouvy); dne 17.9.2008 byla výkonným tajemníkem dlužníka s žalobcem uzavřena smlouva o půjčce, jejímž předmětem byla půjčka částky 200 000,-Kč (pro případ prodlení s hrazením závazku smluvena smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z dlužné částky), dne 8.10.2009 uznal výkonný tajemník dlužníka závazek ve výši 200 000,-Kč plus smluvní pokutu za prodlení ode dne 1.3.2009.

Předmětem sporu je, zda se plnění (v obou případech) dostalo do dispozice dlužníka, či zda se jím obohatil toliko výkonný tajemník resp. zda byl výkonný tajemník Ing. Ivan Svoboda zmocněn za dlužníka jednat.

Na základě shora zjištěných skutečností byla věc po právní stránce posouzena následovně:

Sporné je, zda byl Ing. Svoboda oprávněn jednat, příp. zda byl oprávněn jednat jako statutární orgán podnikatele, jako jeho zástupce (ust. § 13 obch. zák.) nebo jako jeho zákonný zástupce (ust. § 15 obch. zák), mj. s ohledem na znění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 31 Odo 11/2006). Prvně soud posuzoval souběh a oprávněnost postavení Ing. Svobody, pro případné vyloučení jeho jednatelského oprávnění tak, jak tvrdí žalovaná. Soud vycházel ze zjištění, že od 1.6.2007 byl Ing. Svoboda prezidentkou dlužníka (oprávněnou za dlužníka jednat a podepisovat samostatně) generálně zmocněn k zastupování (viz shora), tedy že minimálně od 1.6.2007 Ing. Svoboda opakovaně v různých věcech jednal dlužníkovým jménem na jeho účet, k pokynu/s vědomím statutárního orgánu. Tomuto zjištění odpovídá i tvrzení žalobce o skutečnosti, že s dlužníkem jednal od poloviny roku 2007, za dlužníka vystupoval Ing. Svoboda, který byl vybaven razítkem dlužníka a používal dodatek výkonný tajemník . Žalovaná uznala přihlášené pohledávky věřitelů č. 4 a 10 (u věřitele č. 10 část přihlášené pohledávky popřela, avšak z důvodu, nepřiměřenosti smluvní pokuty), když generální plná moc viz shora byla součástí listin prokazujících nároky těchto věřitelů. Žalované je tedy existence generální plné moci ze dne 1.6.2007 známa. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce (ust. § 13 odst. 1 obch. zák.). Úpravu jednání podnikatele obsaženou v § 13 an. obch. zák. je třeba chápat jako obecnou úpravu jednání fyzických a právnických osob-podnikatelů. Podle ust. § 15 odst. 1,2 obch. zák., kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Překročí-li zástupce podnikatele zmocnění podle odstavce 1, je takovým jednáním podnikatel vázán, jen jestliže o překročení třetí osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět nemohla. Svojí povahou je tato úprava relativně komplexní. K tomu, aby došlo k zákonnému zmocnění se všemi důsledky předpokládanými v § 15, je nezbytné splnění dvou zákonných podmínek. První z nich, jak již bylo výše uvedeno, je pověření osoby určitou činností. Pověření určitou činností je třeba chápat extenzivně, tedy jako jakékoli vymezení rozsahu úkolů či činností, které má osoba pro podnikatele vykonávat či vykonat. Je zřejmé (viz shora), že tajemník byl pověřen činností, související mj. s uzavíráním smluv, ve kterých dlužník vystupoval jako smluvní strana (viz přihlášky věřitelů č. 4 a 10). Dále je nutné posoudit, zda činnost, kterou pověřená osoba prováděla, byla činností při provozu podniku. Předmět mandátní smlouvy odpovídá předmětu činnosti dlužníka Pokračování-5-96 ICm 1760/2011 zapsanému v obchodním rejstříku (viz dokazování). U smlouvy o půjčce, která nestanoví účel použití půjčených peněz je zapotřebí vycházet z generální plné moci, která Ing. Svobodu zmocňuje poměrně široce; soud neshledal, že by uzavření takové smlouvy ze zákona vyžadovalo udělení zvláštní plné moci (viz plná moc). Ing. Svoboda byl oprávněn (resp. bylo mu uděleno oprávnění) zastupovat a činit za prezidentku dlužníka jejím jménem všechny právní úkony (blíže nespecifikované) krom těch, které vyžadují zvláštní plnou moc, a to v rámci uskutečňování dlužníkovy činnosti. Soud došel k závěru, že v daném případě došlo-i přes skutečnost že výkonný tajemník byl členem statutárního orgánu dlužníka-k pověření Ing. Svobody k úkonům, které by jinak příslušely statutárnímu orgánu (resp. prezidentce dlužníka, která dle stanov mj. dlužníka jedná a podepisuje samostatně), i když daném případě se nejedná o smluvní zastoupení na základě plné moci (ust. § 13 obch.zák.). Na plnou moc je zde nutno nahlížet jako na pověření korespondující s ust. § 15 obch.zák., když z obsahu úkonu vyplývá vůle prezidentky, aby byla určitá činnost prováděna výkonným tajemníkem. V případě posouzení oprávnění k uzavření jak mandátní smlouvy, tak smlouvy o půjčce (a navazujících právních úkonů), soud vycházel z ust. obchodního zákoníku o jednání podnikatele. Podle rozh. Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 23 Cdo 3568/2009, speciální právní úprava jednání podnikatele (§ 13-16 obch.zák) obsažená v obchodním zákoníku platí nejen v obchodněprávních vztazích, ale i v případě, že je podnikatel subjektem občanskoprávních vztahů. I přes skutečnost, že dlužník je neziskovou organizací, je zapsán v obchodním rejstříku a ve smyslu ust. § 2 odst. 2 obch. zák je podnikatelem (tzv. absolutní podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku). Soud dospěl k závěru, že výkonný tajemník nepřekročil oprávnění za dlužníka jednat a dlužník jeho jednáním vázán, neboť k němu došlo v souladu s ust. § 15 obch. zák. K argumentu, že uvedená plnění se nedostala do dispozice dlužníka a nejsou evidována v jeho účetnictví nutno poznamenat, že tyto skutečnosti samy o sobě neznamenají, že plnění nebylo poskytnuto.

Na základě shora uvedených skutečností soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 ins. zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k rukám Vrchního soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 11. října 2012 JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Ambrosová