MSPH 95 INS 9723/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 95 INS 9723/2014 29 NSýR 117/2015-B-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Josefa KvČtonČ, narozeného 3. b ezna 1969, bytem v Praze 9, Lovosická 658/7, PSý 190 00, o zp sobu oddlužení, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Ji ím Burianem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slavíkova 1510/19, PSý 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. ervence 2015, . j. MSPH 95 INS 9723/2014, 1 VSPH 475/2015-B-26, takto:

Dovolání se odmítá. Od vodnČní:

Vrchní soud v Praze usnesením oznaeným v záhlaví potvrdil usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 4. února 2015, . j.-B-15, v bodech I. a II. výroku, jimiž tento soud neschválil oddlužení dlužníka a prohlásil konkurs na jeho majetek. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání datované dnem 1. íjna 2015, které následnČ doplnil podáním ze dne 20. íjna 2015. Podle ustanovení § 241a odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ), je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . (i jeho ásti). K vymezení p ípustnosti dovolání srov. p edevším usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatnČ též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu). Srozumitelný údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává, když k p ípustnosti dovolání dovolatel pouze odkázal na ustanovení § 237 o. s. . a uvedl, že dovolání se týká vy ešení otázky hmotného práva p i jejímž ešení se odvolací soud tuto otázku nevy ešil . Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první a § 243f odst. 2 o. s. ., nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat.

Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 30. listopadu 2015

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová