MSPH 95 INS 6861/2016-P16-4
Č.d. MSPH 95 INS 6861/2016-P16-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Štefkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 49361538, bytem a místem podnikání Chmelická 613, 190 00 Praha-Újezd nad Lesy o odvolání věřitele č. 14 proti usnesení zdejšího soudu ze dne 23.11.2017 č.d. MSPH 95 INS 6861/2016-P16-2 takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.11.2017 č.d. MSPH 95 INS 68617/2016-P16-2 se mění tak, že přihláška ze dne 21.11.2017 pohledávky č. 16 věřitele č. 14, Ing. Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Nové Městečko 527, 257 22 Čerčany se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 29.11.2017 č.d. MSPH 95 INS 6861/2016-P16-2, doručeným zástupci věřitelky dne 28.11.2017 a věřitelce dne 30.11.2017, soud odmítl přihlášku věřitele a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Učinil tak s odůvodněním pozdního podání přihlášky, po uplynutí lhůty stanovené v usnesení o úpadku dlužníka spojeném s povolením oddlužení, a poukazem na § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ). V odůvodnění rozhodnutí se nezabýval argumenty věřitele uvedenými v příloze přihlášky, týkajícími se včasnosti přihlášky, skutečností, že dlužník neuvedl své IČO, IČO neuvedl soud v usnesení o úpadku, proto ve smyslu ustálené judikatury odvolacích soudů i Ústavního soudu věřiteli nezačala běžet lhůty pro přihlášení pohledávek.

Rozhodnutí vydala vyšší soudní úřednice.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel dne 11.12.2017 včasné odvolání, navrhl rozhodnutí změnit tak, že přihláška se pro opožděnost neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám pohledávek podaným později insolvenční soud nepřihlíží. Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nepřihlíží, insolvenční soud přihlášku odmítne. Právní mocí takového rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Podle § 103 odst. 1 IZ insolvenční návrh musí mimo jiné obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a v případě, že jde o podnikatele, též jeho identifikační číslo. Podle § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí obsahovat obecné náležitosti podání (mezi něž patří u podnikající osoby též její identifikační číslo). Podle § 420 odst. 2 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků mimo jiné též identifikační číslo.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu pro občanskoprávní řízení. Podle § 95 IZ rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc.Roman Pechar. isir.justi ce.cz vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal (mimo jiné) vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce); jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. V insolvenčním návrhu dlužník neuvedl své identifikační číslo, že je podnikatelem, vyplynulo až z průběhu řízení, po rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení, ze zprávy insolvenčního správce ze dne 8.11.2017 s uvedením identifikačního čísla dlužníka, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 9.11.2017, na což soud reagoval uvedením identifikačního čísla dlužníka v usnesení ze dne 28.11.2017 č.d. MSPH 95 INS 6891/2016-B-8, jímž neschválil oddlužení dlužníka a prohlásil na jaho majetek konkurs, zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 29.11.2017, a pokynem ze dne 4.12.2017 k zveřejnění tohoto údaje, realizovaným dne 12.12.2017.

Samosoudkyně projednávající insolvenční věc proto shodně s již opakovaně judikovanými názory, zmíněnými věřitelem v odvolání, v rozhodnutích sp.zn. 2 VSPH 594/2010-P40-7, sp.zn. 2 VSOL 139/2011-P11-7, sp.zn. VSPH 1013/2010-P8-7, dospěla ke shodnému závěru, tudíž že věřitel pohledávku přihlásil včas, neboť nezveřejněním identifikačního čísla dlužníka mu bylo znemožněno včas se dozvědět o zjištění úpadku dlužníka, povolení jeho oddlužení a o běhu a délce lhůty pro podání přihlášek pohledávek.

Z uvedených důvodů proto soudkyně podle citovaných zákonných ustanovení zcela vyhověla odvolacímu návrhu věřitelky, rozhodnutí vyšší soudní úřednice o odmítnutí přihlášky jako opožděné a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení změnila tak, že se přihláška se neodmítá a účast věřitel v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo doručeno v písemném vyhotovení.

Praha 18. ledna 2018

JUDr. Irena Štefková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc.Roman Pechar.