MSPH 95 INS 36829/2013-A-8
Č.j. MSPH 95 INS 36829/2013-A-8 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci dlužníka: TROJANOVA s.r.o. se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, PSČ 12000, IČ 26492776, o insolvenčním návrhu věřitele: Společenství pro dům č.p. 342, Trojanova, Praha 2 se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, PSČ 12000, IČ 28402219, o návrhu Mgr. Petra Jaroše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem v Chrudimi, Škroupova 150, PSČ 53701, na nařízení předběžného opatření takto:

Návrh Mgr. Petra Jaroše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem v Chrudimi, Škroupova 150, PSČ 53701, na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo Mgr. Petru Jarošovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem v Chrudimi, Škroupova 150, PSČ 53701, umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 129 EX 1411/13 s eventuálním omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitosti povinného TROJANOVA s.r.o. se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, PSČ 12000, IČ 26492776, týkající se nemovitosti specifikované jako bytová jednotka č. 342/5 v budově bydlení č.p. 342 (LV č. 2663), část obce Nové Město, ul. Trojanova č.or. 18, stojící na pozemku parc.č. 1178, k.ú. Nové Město, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2541/13293 na společných částech domu č.p. 342 a na pozemku parc.č. 1178, zapsáno na LV č. 2664 vedeného KÚ pro hlavní město Prahu, KP Praha, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. k dispozici v tomto řízení, s e zamítá.

Odůvodnění: Vyhláškou č.j.-A-2 ze dne 19. prosince 2013 bylo u zdejšího soudu k návrhu věřitele Společenství pro dům č.p. 342, Trojanova, Praha 2 se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, PSČ 12000, IČ 28402219 (dále též jen věřitel nebo insolvenční navrhovatel ) zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka TROJANOVA s.r.o. se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, PSČ 12000, IČ 26492776 (dále též jen dlužník nebo dlužnice ); insolvenční navrhovatel specifikuje své splatné pohledávky za dlužníkem a konkretizuje současně další dlužníkovy závazky za třetími osobami v postavení dlužníkových věřitelů důvodem vzniku těchto nároků, výší a údajem o splatnosti. K doložení a osvědčení uváděných skutečností nabízí věřitel soudu listinné důkazy, které jsou k insolvenčnímu návrhu připojeny. Insolvenční soud zveřejnil zahájení insolvenčního řízení zákonem předpokládaným způsobem.

Podáním ze dne 7.1.2013 doručeným zdejšímu soudu téhož dne se Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem v Chrudimi, Škroupova 150, PSČ 53701 (dále též jen Exekutor ) domáhá, aby soud podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ) nařídil předběžné opatření, jímž by bylo Exekutorovi umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 129 EX 1411/13 s případným omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitosti povinného zosobněného dlužníkem týkající se nemovitosti specifikované Exekutorem jako bytová jednotka č. 342/5 v budově bydlení č.p. 342 (LV č. 2663), část obce Nové Město, ul. Trojanova č.or. 18, stojící na pozemku parc.č. 1178, k.ú. Nové Město, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2541/13293 na společných částech domu č.p. 342 a na pozemku parc.č. 1178, zapsáno na LV č. 2664 vedeného KÚ pro hlavní město Prahu, KP Praha, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení. Svůj návrh zdůvodnil Exekutor především důvody hodnými zvláštního zřetele viděnými Exekutorem mimo jiné ve skutečné příčině insolvenčního návrhu, jíž jsou obstrukce exekučního řízení, zamezení prodeje majetku dlužnice a zneužití práva, včetně zvýšení zatížení insolvenčního soudu. Insolvenční navrhovatel dle názoru Exekutora v návrhu neuvádí konkrétní právní důvod, výši ani splatnost jím tvrzené pohledávky za dlužníkem, přičemž Exekutor s odkazem na rozhodnutí zdejšího soudu č.j. 72 Cm 27/2010-20 zpochybňuje existenci jakéhokoli nároku věřitele za dlužníkem a odkazuje insolvenčního navrhovatele na nalézací proces. Jako další významná hlediska uvádí Exekutor existenci zástavních práv váznoucích na dlužníkově nemovitém majetku a vyjmenovává další možné následky zahájení daného insolvenčního řízení spočívající v nemožnosti provedení dražby v termínu nařízeného dražebního jednání a s tím spojené odložení uspokojení zajištěných věřitelů a neuspokojení jiných než zajištěných pohledávek v průběhu insolvence. Důležitými shledává Exekutor též okolnosti opakovaného zahájení insolvenčního řízení týmž věřitelem, když předchozí insolvenční návrh věřitele zdejší soud v řízení vedeném tímto soudem pod sp.zn. MSPH 95 INS 33769/2013 dne 28.11.2013 odmítl, a osobu jednající jménem insolvenčního navrhovatele; JUDr. Josef Cupka je zapsán v seznamu insolvenčních správců se zvláštním povolením, je činný mimo jiné v procesu vedeném ve věci dlužníka SAZKA, a.s. a dne 17.7.2013 se neúspěšně zúčastnil dražby předmětné nemovitosti. Exekutor dovozuje šikanóznost insolvenčního návrhu a nepoctivost záměru insolvenčního navrhovatele též z iniciace insolvenčního řízení ve věci dlužníka zosobněného dalším povinným v exekuci (Marcel Zmek). Argumentuje důvodovou zprávou ke změně IZ přinášené zákonem č. 334/2012 Sb., konkrétně v ustanovení § 82 IZ Exekutor uvádí, že zákonodárce měl nepochybně na mysli i záměr sledovaný právě insolvenčním navrhovatelem, tedy blokaci exekučních řízení insolvenčním návrhem, popřípadě nevážnými návrhy. Dle názoru Exekutora je tak v dané věci možné, aby soud omezil prostřednictvím navrhovaného předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to z uváděných důvodů hodných zvláštního zřetele. Navrhované předběžné opatření pak dle Exekutora neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť při zpeněžení zajištěného majetku bude výtěžek po odečtení nákladů exekuce vydán zástavnímu věřiteli Sberbank CZ, a.s., případně oprávněnému Bohumilu Duškovi již v průběhu exekuce a dle pořadí shodného s insolvenčním řízením a tyto pohledávky tak již nebudou v případě osvědčení dlužníkova úpadku již předmětem uspokojování v rámci procesu řešícího dlužníkův úpadek. K prokázání svých tvrzení se Exekutor dovolává provedení důkazů pověřením Exekutora Obvodním soudem pro Prahu 2 č.j. 55 EXE 262/2013-20 ze dne 15.3.2013, protokolem Exekutora o průběhu dražebního jednání č.j. 129 EX 1411/13-48 ze dne 17.7.2013, usnesením Exekutora č.j. 129 EX 1411/13-64 ze dne 4.9.2013, usnesením Exekutora č.j. 129 EX 1411/13-100 ze dne 9.12.2013, usnesením Exekutora č.j. 129 EX 1411/13-101 ze dne 10.12.2013, rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 72 Cm 27/2010-20 ze dne 6.10.2010 a výpisem z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 2664 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha ze dne 6.1.2014, přičemž uvedené dokumenty včetně několika dalších nepojmenovaných listin ke svému citovanému podání Exekutor připojil a soudu předložil.

Podáním ze dne 9.1.2014 doručeným téhož dne zdejšímu soudu se k popsanému návrhu Exekutora vyjádřila Sberbank CZ, a.s. se sídlem v Praze 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 14000, IČ 25083325 (dále též jen Sberbank ), která uplatnila coby zástavní věřitel svou pohledávku v exekučním řízení vedeném na dlužníkův majetek Obvodním soudem pro Prahu 2 pod spisovou značkou 55 EXE 262/2013. Sberbank se ve zmíněném podání ztotožnila s Exekutorovými argumenty, když dle jejího názoru bude zpeněžení nemovitostí v rámci insolvence v přímém rozporu s principy IZ o rychlém a poměrném uspokojení věřitelů a společný zájem věřitelů bude v takovém případě poškozen.

Usnesením č.j. MSPH 95 INS 33769/2013-A 7 ze dne 27. listopadu 2013, které nabylo dne 19. prosince 2013 právní moci, zdejší soud ve věci daného dlužníka odmítl insolvenční návrh insolvenčního navrhovatele ze dne 25.11.2013 pro absenci specifikace důvodu a splatnosti dalších závazků dlužníka vůči insolvenčním navrhovatelem označeným osobám v pozicích dlužníkových věřitelů s odkazem na standardní judikaturu.

Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje (§ 7 odst. 1 IZ). Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen (§ 74 odst. 1 OSŘ). Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření (§ 102 odst. 1 OSŘ). Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník (§ 82 odst. 1 IZ). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů [§ 82 odst. 2 písm. b) IZ]. Pro účely tohoto zákona se rozumí společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů [§ 2 písm. j) IZ]. Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému [§ 109 odst. 1 písm. c) IZ]. K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění

účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť (§ 109 odst. 6 IZ). V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 (§ 140e odst. 1 IZ). Pro výkon rozhodnutí nebo exekuci nařízenou nebo zahájenou v rozporu s omezením podle odstavce 1 platí § 109 odst. 6 obdobně (§ 140e odst. 2 IZ). Pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení (§ 154 odst. 1 OSŘ). Není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku (§ 167 odst. 2 OSŘ).

Při aplikaci institutu předběžného opatření se v insolvenčním procesu použijí v obecné rovině ustanovení upravující uvedené nařízení obsažená v OSŘ (§§ 74 a následující, respektive §§ 102 a následující), a to s přihlédnutím k charakteru insolvenčního řízení coby procedury sui generis. Speciálními normami IZ upravujícími zmíněný procesní nástroj jsou například §§ 82 a 113, které předpokládají řečený postup v některých případech i bez návrhu. Tak i předběžné opatření modifikované ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) IZ je možno aplikovat i bez návrhu, přičemž kritériem eventuálního užití citované normy jsou jednak příčina hodná speciálního hlediska, jednak absence konfliktu se společným zájmem věřitelů. Uvedená pravidla se přitom dotýkají té fáze insolvenční procedury, v níž dosud nebylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu, potažmo bezprostředně po zahájení úpadkového řízení. Nařídit předběžné opatření dle řečené úpravy lze v rámci insolvenčního procesu, je-li zřetelné, že je třeba modifikovat některá omezení spojená se zahájením úpadkového procesu, aniž by došlo k ohrožení zájmu nadřazeného jednotlivým zájmům dlužníkových věřitelů, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro dlužníkovy věřitele spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku. O takový případ v dané věci zjevně nejde.

V tomto případě se Exekutor navrženým předběžným opatřením domáhá prolomení restrikce provedení exekuce, jejímž předmětem je Exekutorem označený nemovitý majetek dlužnice. Odhlédnuv od absence řádného označení nemovitostí, respektive nepřesného označení nemovitostí dlužnice Exekutorem (absence specifikace jednotlivých věcí dle veřejného registru), včetně nedostatků v dokládání jednotlivých tvrzení (absence označení důkazů k prokázání konkrétních okolností, včetně absence označení předkládaných listin), soud nesdílí Exekutorův názor o splnění podmínek odůvodňujících aplikaci § 82 odst. 2 písm. b) IZ. Chování insolvenčního navrhovatele tkvící v opakované iniciaci insolvenčních procesů nelze v tuto chvíli označit za nestandardní (a vedoucí současně insolvenční soud k možnému závěru o účelovosti věřitelova chování), neboť soud nesdílí Exekutorův názor o absenci potřebných tvrzení týkajících se vylíčení dlužníkova úpadku, potažmo pohledávky insolvenčního navrhovatele za dlužníkem. Je tedy třeba vyvrátit Exekutorův závěr o procesních nedostatcích daného insolvenčního návrhu, včetně názoru o důvodech vedoucích k možnému postupu dle § 128a IZ. Dosavadní průběh insolvenční procedury je poznamenán jediným zatížením , a to nikoli ze strany insolvenčního navrhovatele; nebylo-li by totiž předmětného návrhu na nařízení předběžného opatření, přistoupil by insolvenční soud ke standardním úkonům následujícím po zahájení řečené procedury na základě procesně bezvadného návrhu. Insolvenční soud shledal totiž insolvenční návrh ze dne 19.12.2013 projednatelným; insolvenční navrhovatel dostatečně určitě vylíčil v návrhu jak své tvrzené pohledávky za dlužníkem co do důvodu jejich vzniku, výše i splatnosti, tak potřebné okolnosti týkající se dlužníkova úpadku. Ve smyslu standardní judikatury vrchních soudů a Nejvyššího soudu České republiky obsahuje insolvenční návrh označení dalších osob, o nichž se insolvenční navrhovatel domnívá, že jsou dlužníkovými věřiteli, podrobný popis týkající se důvodu, výše a splatnosti (eventuálně též zajištění) nároku alespoň jedné ze jmenovaných osob za dlužníkem i dovození dlužníkovy neschopnosti plnit jeho splatné závazky za více věřiteli po delší dobu (více než 3 měsíce). Splnění věřitelovy povinnosti tvrzení o existenci splatné pohledávky za dlužníkem je též evidentní, neboť insolvenční navrhovatel se dovolává splatných nároků opíraných o několik titulů (právních důvodů), ačkoli postačuje vylíčení důvodů vzniku pohledávky (tj. popis ekonomické příčiny založení práva); ve věřitelových tvrzeních nechybějí ani údaje o výši ani odkaz na splatnost pohledávek s poznámkou o schůzi insolvenčního navrhovatele konané dne 10.11.2011, tedy po datu Exekutorem namítaného rozsudku zdejšího soudu č.j. 72 Cm 27/2010-20 ze dne 6.10.2010. Další Exekutorovy výhrady proti insolvenčnímu návrhu nejsou jako příliš vágní sto naplnit některou ze skutkových podstat předpokládanou ustanovením § 128 odst. 2 IZ; v daném řízení přitom žádné okolnosti, z nichž by bylo lze mít insolvenční návrh za zjevné bezdůvodný, nevyplynuly. Exekutorova mýlka spočívá též v jeho přesvědčení o nutnosti předchozího nalézacího řízení, jehož předmětem by byla pohledávka insolvenčního navrhovatele; takové závěry nelze z IZ, potažmo standardní judikatury nikterak dovodit. Vzav v potaz řečené závěry hodlal insolvenční soud postupovat standardně v intencích nastalé situace a vyzvat dlužníka k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu a k předložení seznamů majetku a závazků a ostatní tvrzené dlužníkovy věřitele ke sdělení spočívajícím v označení a doložení eventuální pohledávky za dlužníkem. Z popsaných důvodů tedy soud považuje Exekutorovy námitky za bezvýznamné, lépe řečeno postrádající smysl.

Jako zásadní se jeví insolvenčnímu soudu Exekutorův omyl v tom, že navrhovaná možnost provedení exekuce (zpeněžení dlužníkova nemovitého majetku v exekuci) neodporuje společnému zájmu dlužníkových věřitelů. Posun v náhledu na střet exekuce a insolvenční procedury je zřejmý již z dikce výše citovaných ustanovení §109 odst. 1 písm. c) IZ, § 109 odst. 6 a § 140e IZ ve znění účinném od 1.1.2014; princip priority zosobněný exekucí ustupuje zásadě proporcionality v případě existence úpadkového stavu dlužníka, kdy je třeba namísto upřednostnění jednoho z dlužníkových věřitelů, potažmo některého dlužníkova závazku dbát na zásadně stejné nebo obdobné postavení dlužníkových věřitelů, přičemž smyslem úpadkového procesu je uspořádání majetkových vztahů dlužníka a osob dotčených dlužníkovým úpadkem za současného co možná nejvyššího a principiálně poměrného uspokojení (všech) dlužníkových věřitelů. Povinnost iniciovat insolvenční řízení dle § 98 IZ není dlužníky standardně plněna, přičemž insolvenční soud je nově povolán k zásahům do průběhu exekucí vedených na majetek upadlých dlužníků (viz citované paragrafy). Jakkoli nelze v daný moment předjímat rozhodnutí o insolvenčním návrhu (eventualita zjištění dlužníkova úpadku), potažmo o způsobu řešení úpadkového stavu dlužnice, za situace, kdy dlužníkův nemovitý majetek je současně majetkem zajištěným (tj. určeným k uspokojení předem určené pohledávky konkrétní osoby-dlužníkova věřitele), jehož výtěžek zpeněžení je neznámou veličinou, je zřetelné, že zpeněžování dlužníkova nemovitého majetku mimo rámec insolvenčního řízení by vedlo ke zvýhodnění některých věřitelů (Exekutorem označeného navrhovatele exekučního řízení Bohumila Duška i Exekutora samotného). Jinými slovy, v situaci popsané Exekutorem by došlo k uspokojení minimálně Exekutora mimo pořadí nastolené normou (tj. bez přihlášení pohledávky a jejího přezkoumání v rámci přezkumného jednání a eventuálního poměrného, tedy částečného krytí dle rozvrhu při saturaci ostatních nepřednostních nároků). Tak je zřejmé, že uspokojení dosud nevzniklé pohledávky Exekutora (potažmo nepřednostního nároku oprávněného coby navrhovatele exekuce) dříve, než by příslušelo v rámci úpadkové procedury, vylučuje spravedlivé řešení pro všechny dlužníkovy věřitele ve stejném postavení. Exekutor přitom ve svém návrhu pranýřuje možnost uspokojení toliko přednostních (zajištěných) pohledávek pro případ zpeněžování dlužníkových nemovitostí až v insolvenčním řízení, aniž nabízí jakékoli konkrétní okolnosti, z nichž by takovéto tvrzení vycházelo (hodnota dlužníkova majetku, hodnota pohledávek dlužníkových věřitelů zajištěných i ostatních, potenciální výše výtěžku zpeněžení atd.). Tímto Exekutor vzbuzuje dojem, že jediný skutečný důvod jeho návrhu spočívá v možnosti uspokojení vlastních dosud nevzniklých nároků z eventuálně prováděné exekuce. Sberbank coby zástavní věřitel přitom nemůže být v rámci insolvenční procedury jakkoli krácen na svých právech plynoucích ze zajištění dle § 2 písm. g) IZ, pakliže své nároky včas a řádně uplatní zákonem předpokládaným způsobem. V této souvislosti nezbývá insolvenčnímu soudu než upozornit Sberbank na absurditu jejích závěrů o konfliktním zpeněžení nemovitostí v rámci insolvence s ohledem na výše citované paragrafy dotýkající se střetu exekuce a insolvence.

Pro další postup v řízení je významná dosavadní absence dlužníkova vyjádření k insolvenčnímu návrhu, přičemž k výhradám zmiňovaným Exekutorem není povolán navrhovatel předběžného opatření, nýbrž eventuálně dlužník; předmětem zkoumání v této fázi insolvenční procedury bude právě dlužníkův úpadkový stav. Mínění o případném osvědčení dlužníkova úpadku je však nutno odložit .

Jak shora uvedeno, Exekutor neosvědčil naplnění předpokladů vyžadovaných normou pro prolomení zákazu provedení exekuce po zahájení insolvenčního řízení. Vyloučení závěru o důvodnosti použití § 82 odst. 2 písm. c) IZ podporuje mimo řečené též standardní judikatura týkající se předmětné problematiky (viz usnesení zdejšího soudu č.j. Č.j. MSPH 95 INS 19272/2013-A-16 ze dne 1. října 2013), přičemž Exekutorem navrhovaná kritéria eventuálního omezení účinků počátku úpadkového procesu se protiví společnému zájmu dlužníkových věřitelů. Veden zmíněnými myšlenkami a úvahami soud návrh, jímž se Exekutor domáhá nařízení výše popsaného předběžného opatření zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 14. ledna 2014 Mgr. Věra Modlitbová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Roman Pechar