MSPH 95 INS 31747/2012
MSPH 95 INS 31747/2012 MSPH 95 INS 31752/2012 3 VSPH 576/2013-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužníka: A) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 10, U Zahradního města 109/3, PSČ 106 00, B) Dagmar anonymizovano , nar. 8.9.1965, bytem tamtéž, oba zastoupeni JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou, Masarykovo nábřeží 12, Praha, o insolvenčním návrhu dlužníků ve spojení s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 31747/2012-A-11, MSPH 95 INS 31752/2012 ze dne 13. března 2013

takto:

Odvolání navrhovatelů Zdeňka anonymizovano a Dagmar anonymizovano proti usnesení Městského soudu v Praze č.j.-A-11, MSPH 95 INS 31752/2012 ze dne 13. března 2013 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Soud prvního stupně uložil nadepsaným usnesením dlužníkům povinnost, aby zaplatili na náklady insolvenčního řízení zálohu každý samostatně ve výši 25.000,-Kč do pěti dnů ode dne právní moci usnesení s tím, že se insolvenčními návrhy ze dne 11.12.2012 spojenými podle § 106 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) s návrhem na povolení oddlužení domáhají, aby soud rozhodl o jejich úpadku a povolil jejich oddlužení.

Navrhovatelé podali k poštovní přepravě dne 3.4.2013 proti tomuto rozhodnutí odvolání v němž nesouhlasili s rozhodnutím soudu prvního stupně a namítali, že vyhověli všem jeho požadavkům na doplnění návrhu.

Odvolací soud rozhodl o podaném odvolání podle § 94 odst. 2 písm. a) IZ bez nařízení jednání.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. MSPH 95 INS 31752/2012 3 VSPH 576/2013

Ve smyslu § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení.

Zvláštní způsob doručení dle ustanovení § 75 IZ spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že předmětné usnesení Městského soudu v Praze bylo navrhovatelům doručeno každému z navrhovatelů zvlášť dne 18.3.2013 vhozením do jejich domovní schránky v souladu s § 50 odst. 1 o.s.ř., neboť se nejedná o písemnost, kterou zákon ukládá doručit do vlastních rukou adresáta.

Dále se podává ze spisu, že odvolání proti tomuto rozhodnutí podali navrhovatelé prostřednictvím právního zástupce k poštovní přepravě dne 3.4.2013, tedy po uplynutí patnácti dnů od doručení rozhodnutí soudu, jak stanoví ustanovení § 204 odst. 1 věta prvá o.s.ř. Dne 2.4.2013 tedy marně uplynula lhůta patnácti dnů k podání odvolání. Odvolání navrhovatelů předané k poštovní přepravě dne 3.4.2013 je zjevně opožděné.

Protože prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ), soud prvního stupně nepostupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a nerozhodl o odmítnutí podaného odvolání, nýbrž věc předložil odvolacímu soudu s tím, že je odvolání včasné, rozhodl odvolací soud podle § 218a o.s.ř. o odmítnutí odvolání sám.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková