MSPH 95 INS 30832/2012
MSPH 95 INS 30832/2012 l VSPH 1724/2013-A-56

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Heřmanův dvůr, s.r.o., sídlem Praha l, Zlatnická 1582, IČO 27611680, zahájené na návrh BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD., sídlem 29 SUITE B, HARLEY STREET, LONDON W1G 9QR, zast. Mgr. Andreou Žatkovou, advokátkou, sídlem Ostrava-Přívoz, Teslova 1125, o odvolání přihlášeného věřitele č. 7 Voerster International, s.r.o., sídlem Praha l-Nové Město, Lannova 2061/8, IČO 24818356, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. MSPH 95 INS 30832/2012-A-44,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. MSPH 95 INS 30832/2012-A-44, se mění tak, že se návrh věřitele č. 7 Voerster International, s.r.o. (A-39) na povolení reorganizace dlužníka neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl návrh přihlášeného věřitele č. 7 Voerster International, s.r.o. (dále též odvolatel) na povolení reorganizace dlužníka Heřmanův dvůr, s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 6.12.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh navrhovatele BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD. (dále jen navrhovatel) a že dne 5.9.2013 podal odvolatel návrh na povolení reorganizace dlužníka, v němž označil majetek dlužníka spočívající jen v nemovitostech, a předložil reorganizační plán, ve kterém uvedl dlužníkovy věřitele a jejich rozložení do skupin s určením, jak bude naloženo s jejich pohledávkami, popsal způsob provedení reorganizace a významné smlouvy související s navrženým reorganizačním plánem a označil přílohy reorganizačního plánu s tím, že je soudu doručí následně poštou. Na výzvu soudu ze dne 6.9.2013 (A-42), aby do 3 dnů od jejího doručení řádně vymezil podnik dlužníka, jehož se má reorganizace týkat, označil splnění konkrétní podmínky, která umožňuje provedení reorganizace dlužníkova podniku dle § 316 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ), a připojil přílohy, jichž se v návrhu na povolení reorganizace dovolává, které mu bylo doručeno dne 19.9.2013, odvolatel nereagoval.

Soud prvního stupně citoval příslušná ustanovení IZ (zejména § 316, § 320, § 327 IZ), podle nichž věc posuzoval a rozvedl obsah institutu reorganizace se závěrem, že odvolatel ve svém návrhu označil pouze nemovitý majetek dlužníka, nikoli však další majetkové hodnoty ani nehmotné a osobní složky jeho podniku, nezmínil, zda dlužník má zaměstnance (natož, aby popsal personální strukturu řídících a jiných pracovníků dlužníka, jejich kvalifikaci, zkušenosti, zapojení do provozu podniku atd.). Z jeho tvrzení tak nelze vymezit dlužníkův podnik jako soubor osobních, hmotných, nehmotných složek podnikání. Nadto odvolatel nevyčíslil celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu, z něhož by bylo lze dovodit splnění základní podmínky přípustnosti 1 VSPH 1724/2013 navrhované metody řešení úpadku dlužníka (§ 316 odst. 4 IZ) a takové okolnosti nejsou zřejmé ani z listin založených ve sbírce listin obchodního rejstříku či z insolvenčního spisu. Konstatoval, že návrh odvolatele vykazuje nedostatky spočívající v absenci tvrzení o splnění základních podmínek přípustnosti reorganizace coby sanačního způsobu řešení úpadku dlužníka a není pro jejich přetrvávající nepřítomnost způsobilý k dalšímu projednání. Protože odvolatel návrh na povolení reorganizace nedoplnil, postupoval soud I. stupně podle § 320 odst. 3 IZ a odmítl jej.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Argumentoval především tím, že není v jeho možnostech doložit požadované dokumenty, a to především účetnictví a seznam hmotného majetku, a že je naopak v možnostech insolvenčního soudu toto požadovat po dlužníkovi. Vyjádřil názor, že i přes formální nedostatky jeho návrhu lze pokračovat v reorganizaci, neboť navrhovaný postup reorganizace neohrožuje činnost podniku, když majetek dlužníka uvedený v reorganizačním plánu postačuje k uspokojení věřitelů v rozsahu vyžadovaném zákonem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 317 IZ osobou oprávněnou podat návrh na povolení reorganizace je dlužník nebo přihlášený věřitel (odst. 1). Návrh na povolení reorganizace může podat pouze ten, kdo je v dobré víře, že jsou nebo budou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu (odst. 2).

Podle § 318 odst. l IZ dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

V daném případě podal návrh na povolení reorganizace (A-39) odvolatel jakožto přihlášený věřitel (P7), a to ještě v době, kdy o insolvenčním návrhu navrhovatele (A-l) dosud nebylo rozhodnuto žádným typem rozhodnutí předvídaným v § 136 IZ (usnesení o zjištění úpadku) nebo v § 142 a násl. IZ (jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu). Z uvedeného je zřejmé, že návrh na povolení reorganizace byl podán osobou k tomu oprávněnou (§ 317 odst. l IZ) a včas (§ 138 odst. l věta druhá IZ).

Podle § 319 IZ návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern, včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, anebo prohlášení, že není takových osob, c) údaj o způsobu navrhované reorganizace (odst. 1). K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil (odst. 2). Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat údaje uvedené v odstavci l písm. a) a c). Ostatní údaje podle odstavce l uvede věřitel, jen pokud jsou mu známy (odst. 3). Pro označení osob v návrhu na povolení reorganizace a v seznamech k němu připojených platí § 103 odst. l obdobně (odst. 4). Údajem o způsobu reorganizace, obsaženým v návrhu na povolení reorganizace, 1 VSPH 1724/2013 nejsou osoby sestavující reorganizační plán, ani osoba, která návrh podala, vázány (odst. 5).

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že návrh na povolení reorganizace podaný přihlášeným věřitelem musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat (jen) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat (§ 319 odst. l písm. a/ IZ) a údaj o způsobu navrhované reorganizace (§ 319 odst. l písm. c/ IZ); jiné údaje-pokud mu nejsou známy-nemusí věřitel uvádět a nelze je po něm ani požadovat pod sankcí odmítnutí návrhu.

Z návrhu na povolení oddlužení (A-39) odvolací soud zjistil, že je podepsán a je z něho patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co jím odvolatel sleduje, avšak odvolatel ho nedatoval (§ 42 odst. 4 o.s.ř.). V návrhu odvolatel sice řádně označil dlužníka (a navíc uvedl též jeho společníky), avšak neuvedl osoby oprávněné za něho jednat (§ 319 odst. l písm. a/ IZ). Z návrhu plyne též navrhovaný způsob reorganizace (zpeněžení nemovitostí). Z uvedeného je zřejmé, že návrh vykazuje vady spočívající v tom, že není podepsán a že v něm nejsou uvedeny osoby oprávněné jednat za dlužníka.

Podle § 320 IZ neobsahuje-li návrh na povolení reorganizace všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. l IZ). Podle odstavce l postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení reorganizace připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud dlužníku, předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a osobě, která návrh na povolení reorganizace podala; odvolání proti němu může podat jen osoba, která návrh na povolení reorganizace podala. K podanému odvolání se nepřihlíží, jestliže před rozhodnutím o něm insolvenční soud povolil reorganizaci na návrh jiné osoby (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud dále zjistil, že usnesením ze dne 6.9.2013 (A-42) vyzval soud I. stupně odvolatele k tomu, aby obratem nejpozději do 3 dnů od jeho doručení a) řádně vymezil podnik dlužníka (nikoli pouze uvedením majetkových hodnot), jehož se má reorganizace týkat, a b) označil splnění konkrétní podmínky, která umožňuje provedení reorganizace dlužníkova podniku (dle § 316 odst. 4 IZ). Pokud jde o to, aby přihlášený věřitel řádně definoval podnik dlužníka nebo aby tvrdil a prokazoval přípustnost reorganizace dlužníka ve smyslu § 316 odst. 4 nebo 5 IZ, je odvolací soud přesvědčen o tom, že takovou (nesplnitelnou) povinnost nelze přihlášenému věřiteli uložit pod sankcí odmítnutí návrhu na povolení reorganizace, neboť neosvědčení přípustnosti reorganizace může vést jen k zamítnutí návrhu na povolení reorganizace podle § 326 odst. l písm. a) IZ a nikoliv k jeho odmítnutí.

O následku spočívajícím v odmítnutí návrhu pro vady, jestliže odvolatel nevyhoví jeho výzvě, však soud I. stupně odvolatele v usnesení ze dne 6.9.2013 (A-42) nepoučil, přičemž bez toho nelze návrh na povolení reorganizace odmítnout. Nadto soud I. stupně opomněl vyzvat odvolatele k odstranění shora zjištěných vad jeho návrhu (aby jej dodatečně podepsal a aby do něho doplnil osoby oprávněné jednat za dlužníka) a nevyzval ho ani k předložení příloh, jež odvolatel ve svém návrhu anoncoval.

Z povahy reorganizace, jakožto jednoho ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího 1 VSPH 1724/2013

úpadku dlužníka (§ 4 IZ), lze dovodit, že rozhodování o takovém návrhu je na pořadu dne zásadně až poté, co je již rozhodnuto o úpadku nebo o hrozícím úpadku dlužníka. Jinak řečeno, ačkoliv je jistě možné podat návrh na povolení reorganizace před rozhodnutím o úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, rozhodnutí o něm zásadně nemůže předcházet rozhodnutí o zjištění úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka (srov. § 148 IZ). V dané věci vydal soud I. stupně napadené usnesení o odmítnutí návrhu přihlášeného věřitele ještě před rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka, tedy též předčasně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení proto podle § 220 odst. l za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil.

S ohledem na to, že v pořadí druhý návrh na povolení reorganizace dlužníka podal další přihlášený věřitel TROPICAL WOOD, s.r.o. (A-45 + doplnění na A-50), o němž soud I. stupně dosud nerozhodl, bude třeba v dalším řízení postupovat též podle § 321 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. l o.s.ř.).

V Praze dne 8. listopadu 2013

JUDr.Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová