MSPH 95 INS 19805/2014-A-14
Č.d. MSPH 95 INS 19805/2014-A-14 Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci dlužnice: SETUR-CZ, s.r.o. se sídlem v Praze 1-Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 11000, IČ 01797409, o insolvenčním návrhu věřitelů: A) Matej anonymizovano , anonymizovano , bytem v Slovenské republice, Považská Bystrica, Rozkvet 2036/74, PSČ 01701, B) Ing. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, K. J. Erbena 220, PSČ 43401, o zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem B) takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.d. MSPH 95 INS 19805/2014-A-7 ze dne 23. července 2014, kterým byl odmítnut insolvenční návrh ze dne 17. července 2014, s e ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli B) Ing. Pavlu anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, K. J. Erbena 220, PSČ 43401, z r u š u j e .

II. Řízení s e ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli B) Ing. Pavlu anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, K. J. Erbena 220, PSČ 43401, z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení.

IV. Insolvenčnímu navrhovateli B) Ing. Pavlu anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, K. J. Erbena 220, PSČ 43401, se ukládá, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil v kolcích nebo na účet soudu č. 3703-2928021/0710 vedený ČNB Praha, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 9541980514, soudní poplatek za insolvenční řízení ve výši 2.000,-Kč.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 17.7.2014 označeným jako Návrh na zahájení insolventního řízení se věřitelé A) Matej anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Slovenské republice, Považská Bystrica, Rozkvet 2036/74, PSČ 01701 (dále též jen věřitel A nebo navrhovatel A ), a B) Ing. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, K. J. Erbena 220, PSČ 43401 (dále též jen věřitel B nebo navrhovatel B ), domáhali zjištění úpadku dlužnice SETUR-CZ, s.r.o. se sídlem v Praze 1-Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 11000, IČ 01797409 (dále též jen dlužnice nebo dlužník ). Věřitel A byl zaměstnán dlužnicí jako vedoucí oddělení realizace od 1.7.2013 do 18.11.2013, kdy byl pracovní poměr zrušen. Dlužnice neuhradila navrhovateli A mzdu za měsíc říjen 2013 ve výši 5.854,-Kč a za měsíc listopad 2013 ve výši 16.659,-Kč. Věřitel B byl zaměstnán dlužnicí jako vedoucí technik od 1.7.2013 do 13.5.2014, kdy byl pracovní poměr zrušen. Dlužnice neuhradila navrhovateli B mzdu za měsíc březen 2014 ve výši 5.854 a za měsíc duben 2014 ve výši 5.899,-Kč. Věřitelé A a B (dále též jen věřitelé nebo insolvenční navrhovatelé ) spatřovali dlužničin úpadek v neschopnosti dlužnice plnit splatné závazky po delší dobu (30 dnů po lhůtě splatnosti) vůči více věřitelům (insolvenčním navrhovatelům).

Usnesením č.d.-A-7 ze dne 23. července 2014 insolvenční soud odmítl insolvenční návrh věřitelů; učinil tak asistentkou soudkyně na základě pověření daného samosoudkyní, neboť insolvenční návrh postrádal řádné vylíčení jednak okolností o pohledávkách insolvenčních navrhovatelů, jednak skutečností o dlužničině úpadku. Citované usnesení bylo doručeno insolvenčním navrhovatelům 28.7.2014, respektive 31.7.2014.

Podáním ze dne 7.8.2014 odevzdaným dne 11.8.2014 České poště, s.p. k doručení se navrhovatel B proti výše řečenému rozhodnutí insolvenčního soudu včas odvolal.

Usnesením č.d.-A-10 ze dne 17. září 2014 insolvenční soud asistentkou soudkyně dle jejího pověření vyzval navrhovatele B k doplnění odvolání o odvolací důvod; zmíněné rozhodnutí bylo věřiteli B doručeno dne 22.9.2014

Podáním ze dne 9.11.2014 doručeným zdejšímu soudu dne 12.11.2014 navrhovatel B vzal zpět jednak své odvolání proti shora popsanému usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, jednak insolvenční návrh a žádá insolvenční soud o zastavení řízení ve věci dlužnice.

Tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů [§ 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ )]. Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje (§ 7 IZ). Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel (§ 97 odst. 5 věta před středníkem IZ). Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 129 odst. 1 IZ). Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí (§ 130 odst. 1 IZ). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (§ 130 odst. 5 IZ). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno [§ 146 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen OSŘ )].

Vzhledem k tomu, že navrhovatel B vzal návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh) zpět až poté, co o něm soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku (odmítnutí insolvenčního návrhu), přičemž toto rozhodnutí není dosud pro včasné odvolání se proti němu navrhovatelem B v právní moci, postupoval zdejší soud podle ustanovení § 130 odst. 1 věta druhá IZ a zrušil ve vztahu k navrhovateli B usnesení zdejšího soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Zdejší soud zároveň postupuje dle ustanovení § 130 odst. 2 IZ insolvenční řízení ve vztahu k navrhovateli B zastavil, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Vzhledem k částečnému odmítnutí insolvenčního návrhu (vůči navrhovateli A) a zastavení řízení (ve vztahu k navrhovateli B) bylo namístě znovu rozhodnout o nákladech prvostupňového insolvenčního procesu. Výrok III. je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 1 písm. b) OSŘ; žádnému z aktérů procedury (insolvenční navrhovatelé a dlužnice) náklady řízení nevznikly.

Jelikož poplatková povinnost v insolvenčním řízení vzniká v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, tj. i v souvislosti s rozhodnutím soudu o zamítnutí tohoto návrhu či zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem (k tomu srovnej usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 21742/2011 1 VSPH 295/2012-A-35 ze dne 14.3.2012), postupoval soud dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a určil iniciátoru daného insolvenčního procesu, jenž svým úkonem zavinil zastavení řízení (navrhovatel B), lhůtu, v níž je zavázán k zaplacení soudního poplatku za insolvenční řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání, jakož i k plnění uložené povinnosti však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.

V Praze dne 24. listopadu 2014

Mgr. Věra Modlitbová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Roman Pechar